Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný: ESF

Prioritná os

 

 

1 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie

 

1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy OPV-2009/1.1/05-SORO
Celkové oprávnené výdavky:

498,374.20 €

 

Časový rámec: 10/2010 – 09/2012

Strategický cieľ projektu

Vytvoriť Školský vzdelávací

program Strednej priemyselnej

školy stavebnej a geodetickej,

s dôrazom pre potreby trhu práce.

 

Špecifické ciele projektu

1. Zmodernizovať technickú

základňu školy
2. Podporiť vzdelávanie

pedagogických zamestnancov
3. Vytvoriť, inovovať a implementovať

Školský vzdelávací program

 

© 3J Design.
webmaster