Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
vystava_vs_23-11-2023_6 volby_sp_28-09-2023_3 zbierka_dennarcisov_18-04-2024_6 vvyrezavanie_tekvic_27-10-2023_4

Vedúci klubu: RNDr. Jana Füzerová, PhD.

Členovia klubu: Mgr. Renáta Palenčárová

Mgr. Vladimír Račko

PhDr. Miroslav Sopoliga

PaedDr. Zuzana Tóthová

Členovia klubu prírodovedných predmetov vyučujú tieto predmety:

PREDMET ROČNÍK PEDAGÓG
MATEMATIKA 4.A,AG – VŠ Mgr. Renáta Palenčárová
1.A,AG, 1.C, 2.C, 3.A,AG, 3.B RNDr. Anna Ducárová
1.B, 2.A,AG, 2.B, 3.C, 4.BC – VŠ RNDr. Jana Füzerová, PhD.
FYZIKA 2.A,AG, 2.B, 2.C RNDr. Jana Füzerová, PhD.
1.A,AG, 1.B, 1.C RNDr. Anna Ducárová
INFORMATIKA 1.A, 1.AG, 1.B, 1.C Mgr. Renáta Palenčárová
MODERNÁ INFORMATIKA 2.A,AG, 2.B, 2.C Mgr. Renáta Palenčárová
EKOLÓGIA 1.A,AG Mgr. Vladimír Račko
1.C PhDr. Miroslav Sopoliga
1.B PaedDr. Zuzana Tóthová

Úlohy dané charakterom predmetu so stálou platnosťou počas školského roka

MAT

 • výučbu zamerať na motiváciu žiakov, získavanie vzťahu k prírodovedným predmetom, k tvorbe samostatných projektov v písomnej alebo digitálnej podobe
 • viesť žiakov k tomu, aby získali schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote a vedeli správne používať matematickú symboliku, znázorňovať vzťahy, čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy, používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), orientovať sa v rovine a priestore, pracovať s návodmi a tvoriť ich, samostatne analyzovať texty úloh, a riešiť ich, odhadovať, hodnotiť a zdôvodňovať výsledky, vyhodnocovať rôzne spôsoby riešenia, používať prostriedky informačno–komunikačných technológií na vyhľadávanie, spracovanie, uchovávanie a prezentáciu informácií, ktoré by mali uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému
 • prostredníctvom medzipredmetových vzťahov spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a ako dôležitý nástroj pre spoločnosť
 • podchytiť talentovaných študentov, zapojiť ich do  matematických súťaží, krúžkovej činnosti, zapájať do SOČ a pripraviť ich na reprezentáciu školy
 • pripraviť žiakov školy na maturitnú skúšku z matematiky
 • vypracovať, zrealizovať a vyhodnotiť vstupné testy z matematiky pre žiakov 1. ročníka
 • vypracovať sériu testov na prijímacie pohovory

FYZ

 • využívať v predmete fyzika a školský merací systém VERNIER
 • hľadať zákonité súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote
 • žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT
 • prehĺbiť hodnotové a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. To bude možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát alebo overovania hypotéz.
 • zapojiť žiakov do krúžkovej činnosti

INF, MIF

 • viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch
 • budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov
 • naučiť žiakov pracovať v prostredí bežných aplikačných programov, efektívne vyhľadávať informácie uložené na pamäťových médiách alebo na sieti a komunikovať cez sieť, rozvíjať svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, sebakritickosť a snažiť sa o sebavzdelávanie, naučiť sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov a aplikácií

EKL

 • osvojiť si základné ekologické pojmy a ekologické faktory prostredia
 • naučiť sa o princípoch potravinového reťazca, kolobehu látok v prírode a toku energie, rozšíriť si  poznatky o vzájomných vzťahoch medzi človekom a životným prostredím
 • naučiť sa o dopadoch činnosti človeka na životné prostredie, o prírodných zdrojoch energie a surovín, o odstraňovaní odpadov, súčasných globálnych problémoch a príčinách ich vzniku, o ochrane prírody a krajiny, zásadách udržateľného rozvoja a zodpovednosti jedinca za ochranu prírody a životného prostredia

Exkurzie, súťaže a aktivity klubu prírodovedných predmetov

MESIAC ÚLOHA PEDAGÓG
september Veda na dosah Fu
november Informatická súťaž iBobor Dc
marec Matematická súťaž Klokan Fu
apríl Ženy vo vede Fu

Členovia klubu prírodovedných predmetov zapájajú žiakov do súťaží organizovaných v rámci prírodovedných predmetov, zúčastňujú sa prednášok, exkurzií a seminárov s danou tematikou.

Krúžková činnosť

1.RNDr. Jana Füzerová, PhD. – Fyzika okolo nás

2. Mgr. Vladimír Račko – Turistický krúžok