Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
IMG_1173 IMG_2031 img_0430 img_0178

KLUB PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

Vedúci klubu: RNDr. Jana Füzerová, PhD.

Členovia klubu: Mgr. Renáta Palenčárová

Ing. Oliver Máriássy

Mgr. Vladimír Račko

Členovia klubu prírodovedných predmetov vyučujú tieto predmety:

PREDMET ROČNÍK PEDAGÓG
MATEMATIKA 1.A,1.B,1.C, 2.B, 2.C, 3.C, 4.A,4.B Mgr. Renáta Palenčárová
1.A,AG, 1.B, 2.C, 3.C RNDr. Jana Füzerová, PhD.
FYZIKA 1.A,AG, 1.B, 1.C, 2.A,AG, 2.B, 2.C RNDr. Jana Füzerová, PhD.
INFORMATIKA 1.A,AG, 1.B, 1.C Ing. Oliver Máriássy
EKOLÓGIA 1.B, 1.C Mgr. Vladimír Račko
1.A,AG Ing. Dana Hodermanová

HLAVNÉ ÚLOHY PK VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV

 • cieľavedome využívať kompetencie metodického orgánu pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu
 • činnosť metodického orgánu zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov a vykonávať dôslednú analýzu zistení
 • venovať pozornosť dôslednému vypracovaniu učebných osnov všetkých všeobecnovzdelávacích predmetov v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom príslušného štátneho vzdelávacieho programu a učebným plánom školy
 • pokračovať vo využívaní didaktickej techniky a učebných pomôcok vytvorených v rámci projektu Vzdelaný stavbár a geodet na trhu práce vo výchovno-vzdelávacom procese
 • využívať nové dostupné učebnice, učebné pomôcky a moderné digitálne technológie vo výchovno-vzdelávacom procese
 • venovať pozornosť rozvíjaniu komunikatívnych kompetencií a čitateľskej gramotnosti vo všetkých predmetoch. Viesť žiakov ku kultúrnemu správaniu, kultúre reči a estetike prejavu, aby boli pripravení riešiť rozmanité komunikačné, spoločenské a pracovné situácie
 • pripraviť žiakov na maturitnú skúšku z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, na celoživotné vzdelávanie, žiaka adaptabilného na zmeny v spoločnosti a potreby praxe
 • zriadiť konzultačné hodiny pre žiakov a zaradiť ich do osobných rozvrhov
 • budovať a podporovať medzipredmetové vzťahy, zabezpečiť pre každú triedu outdoorovú aktivitu v prírode zabezpečujúcu medzipredmetové vzťahy
 • formovať u študentov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, citovú bohatosť, intelektuálne schopnosti, hodnotové orientácie, kritické myslenie
 • vhodným spôsobom sprístupňovať kultúrne a umelecké hodnoty, pestovať u žiakov vzťah ku kultúrnym tradíciám, dostupnými cestami rozvíjať u žiakov hrdosť na vlastnú školu, svoje mesto a štát, formou súťaží a projektov vzbudiť u žiakov hlbší záujem o históriu vlastného mesta, dediny a krajiny, aby uznávali tradície a hodnoty svojho národa, chápali jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte.
 • organizovať spoločné  návštevy kultúrnych a výchovných podujatí žiakmi a učiteľmi školy, zabezpečovať prípravu školských kultúrnych akcií a slávnostnú rozlúčku so žiakmi 4. ročníka
 • zapojiť čo možno najväčší počet žiakov do mimoškolského vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov
 • zvýšenú pozornosť venovať nadaným žiakom, cieľavedome ich zapájať do SOČ, olympiád,  súťaží, aktivít  a pripraviť ich na dôstojnú  reprezentáciu školy
 • prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie, viesť žiakov v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rasovej rovnosti, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie, zrealizovať vzdelávacie aktivity zamerané na prevenciu, identifikáciu a intervenciu šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov, pri výchove a vzdelávaní využívať manuál k tolerancii a ľudským právam Kompas
 • výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti, zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv
 • rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia
 • pomáhať žiakom  uvedomovať si  vlastnú  kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, aktívne sa zaujímať o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete, zvyšovať povedomie žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete
 • rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť  žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, využiť informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených na www.globalnevzdelavanie.sk
 • rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť  žiakov s dôrazom na zdravú výživu a prevenciu zdravia, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť, plniť úlohy v oblasti ochrany detí a mládeže pred negatívnymi javmi a šírením drog v školskom prostredí
 • vo výchove a vzdelávaní realizovať prvky výchovy k manželstvu, rodičovstvu a multikultúrnu výchovu
 • realizovať projekty a aktivity na podporu a zvýšenie finančnej a čitateľskej gramotnosti
 • uskutočňovať výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti;  na rozvíjanie komunikácie v štátnom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie
 • uplatňovať individuálny prístup k problémovým žiakom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • realizovať vyučovací proces s dôrazom na kariérové prepojenie s praxou
 • preventívne pôsobiť na žiakov pri všetkých sociálnopatologických javov

Úlohy dané charakterom predmetu so stálou platnosťou počas školského roka

MAT

 • výučbu zamerať na motiváciu žiakov, získavanie vzťahu k prírodovedným predmetom, k tvorbe samostatných projektov v písomnej alebo digitálnej podobe
 • viesť žiakov k tomu, aby získali schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote a vedeli správne používať matematickú symboliku, znázorňovať vzťahy, čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy, používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), orientovať sa v rovine a priestore, pracovať s návodmi a tvoriť ich, samostatne analyzovať texty úloh, a riešiť ich, odhadovať, hodnotiť a zdôvodňovať výsledky, vyhodnocovať rôzne spôsoby riešenia, používať prostriedky informačno–komunikačných technológií na vyhľadávanie, spracovanie, uchovávanie a prezentáciu informácií, ktoré by mali uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému
 • prostredníctvom medzipredmetových vzťahov spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a ako dôležitý nástroj pre spoločnosť
 • podchytiť talentovaných študentov, zapojiť ich do  matematických súťaží, krúžkovej činnosti, cieľavedome ich zapájať do SOČ a pripraviť ich na reprezentáciu školy
 • pripraviť žiakov školy na maturitnú skúšku z matematiky
 • vypracovať, zrealizovať a vyhodnotiť vstupné testy z matematiky pre žiakov 1. ročníka
 • vypracovať požiadavky na prijímacie pohovory z matematiky a sériu testov na prijímacie pohovory

FYZ

 • využívať v predmete fyzika školský merací systém VERNIER
 • hľadať zákonité súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote
 • žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT
 • prehĺbiť hodnotové a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania – to bude možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát alebo overovania hypotéz

INF

 • viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch
 • budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov
 • naučiť žiakov pracovať v prostredí bežných aplikačných programov, efektívne vyhľadávať informácie uložené na pamäťových médiách alebo na sieti a komunikovať cez sieť, rozvíjať svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, sebakritickosť a snažiť sa o sebavzdelávanie, naučiť sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov a aplikácií

EKL

 • osvojiť si základné ekologické pojmy a ekologické faktory prostredia
 • naučiť sa o princípoch potravinového reťazca, kolobehu látok v prírode a toku energie, rozšíriť si  poznatky o vzájomných vzťahoch medzi človekom a životným prostredím
 • naučiť sa o dopadoch činnosti človeka na životné prostredie, o prírodných zdrojoch energie a surovín, o odstraňovaní odpadov, súčasných globálnych problémoch a príčinách ich vzniku, o ochrane prírody a krajiny, zásadách udržateľného rozvoja a zodpovednosti jedinca za ochranu prírody a životného prostredia

Exkurzie, súťaže a aktivity klubu prírodovedných predmetov

MESIAC ÚLOHA PEDAGÓG
september Veda na dosah Fu
november Informatická súťaž online iBobor Pa
marec Matematická súťaž Klokan Pa
apríl Ženy vo vede Fu

Členovia klubu prírodovedných predmetov zapájajú žiakov do súťaží organizovaných v rámci prírodovedných predmetov, zúčastňujú sa prednášok, exkurzií a seminárov s danou tematikou.

Krúžková činnosť

 1. Mgr. Renáta Palenčárová – Matematický labyrint
 2. RNDr. Jana Füzerová, PhD. – Fyzika okolo nás