Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
IMG_1198 p1040601 p1060485 imgp0308

KLUB TELESNEJ VÝCHOVY

Vedúci klubu: Mgr. Anna Grec Gombitová Mgr. Ladislav Valušek

Členovia klubu: Mgr. Ladislav Valušek

Členovia klubu vyučujú predmet telesná a športová výchova v týchto triedach:

TŠV CHLAPCI 1.- 4. ročník 1.A, 1.BC Mgr. Ladislav Valušek
2.A, 2.BC Mgr. Ladislav Valušek
3.A, 3.BC Mgr. Ladislav Valušek
4.AC, 4.BD Mgr. Ladislav Valušek
TŠV DIEVČATÁ 1.- 4. ročník 1.AB, 1.C Mgr. Anna Grec Gombitová
2.AB, 2.C Mgr. Anna Grec Gombitová
3.AB, 3.AC Mgr. Anna Grec Gombitová
4.ABCD Mgr. Anna Grec Gombitová

HLAVNÉ ÚLOHY PK VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV

 • cieľavedome využívať kompetencie metodického orgánu pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu
 • činnosť metodického orgánu zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov a vykonávať dôslednú analýzu zistení
 • venovať pozornosť dôslednému vypracovaniu učebných osnov všetkých všeobecnovzdelávacích predmetov v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom príslušného štátneho vzdelávacieho programu a učebným plánom školy
 • pokračovať vo využívaní didaktickej techniky a učebných pomôcok vytvorených v rámci projektu Vzdelaný stavbár a geodet na trhu práce vo výchovno-vzdelávacom procese
 • využívať nové dostupné učebnice, učebné pomôcky a moderné digitálne technológie vo výchovno-vzdelávacom procese
 • venovať pozornosť rozvíjaniu komunikatívnych kompetencií a čitateľskej gramotnosti vo všetkých predmetoch. Viesť žiakov ku kultúrnemu správaniu, kultúre reči a estetike prejavu, aby boli pripravení riešiť rozmanité komunikačné, spoločenské a pracovné situácie
 • pripraviť žiakov na maturitnú skúšku z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, na celoživotné vzdelávanie, žiaka adaptabilného na zmeny v spoločnosti a potreby praxe
 • zriadiť konzultačné hodiny pre žiakov
 • budovať a podporovať medzipredmetové vzťahy
 • formovať u študentov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, citovú bohatosť, intelektuálne schopnosti, hodnotové orientácie
 • vhodným spôsobom sprístupňovať kultúrne a umelecké hodnoty, pestovať u žiakov vzťah ku kultúrnym tradíciám, dostupnými cestami rozvíjať u žiakov hrdosť na vlastnú školu, svoje mesto a štát, formou súťaží a projektov vzbudiť u žiakov hlbší záujem o históriu vlastného mesta, dediny a krajiny, aby uznávali tradície a hodnoty svojho národa, chápali jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte.
 • organizovať spoločné  návštevy kultúrnych a výchovných podujatí žiakmi a učiteľmi školy, zabezpečovať prípravu školských kultúrnych akcií a slávnostnú rozlúčku so žiakmi 4. ročníka
 • zapojiť čo možno najväčší počet žiakov do mimoškolského vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov
 • zvýšenú pozornosť venovať nadaným žiakom, cieľavedome ich zapájať do SOČ, olympiád,  súťaží, aktivít  a pripraviť ich na dôstojnú  reprezentáciu školy
 • prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie, viesť žiakov v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rasovej rovnosti, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie, pri výchove a vzdelávaní využívať manuál k tolerancii a ľudským právam Kompas
 • výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti, zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv
 • rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.
 • pomáhať žiakom  uvedomovať si  vlastnú  kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, aktívne sa zaujímať o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete, zvyšovať povedomie žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete
 • rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť  žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, využiť informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených na www.globalnevzdelavanie.sk
 • rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť  žiakov s dôrazom na zdravú výživu a prevenciu zdravia, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť, plniť úlohy v oblasti ochrany detí a mládeže pred negatívnymi javmi a šírením drog v školskom prostredí
 • vo výchove a vzdelávaní realizovať prvky výchovy k manželstvu, rodičovstvu a multikultúrnu výchovu
 • realizovať projekty a aktivity na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti
 • uskutočňovať výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti;  na rozvíjanie komunikácie v štátnom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie
 • uplatňovať individuálny prístup k problémovým žiakom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • realizovať vyučovací proces s dôrazom na kariérové prepojenie s praxou
 • preventívne pôsobiť na žiakov pri všetkých sociálnopatologických javov

Úlohy dané charakterom predmetu so stálou platnosťou počas školského roka

TŠV

 • umožniť žiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať správne pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti
 • zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela, pochopiť význam telesnej výchovy a športu
 • vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na záujmy, predpoklady a individuálne potreby žiakov ako súčasti zdravotného štýlu a schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie
 • nadobúdať spôsobilosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo a zdravým životným štýlom
 • naplánovať spôsoby rozvoja jednotlivých pohybových schopností pri zlepšení svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti a dokázať ich aj realizovať, zlepšovať svoju pohybovú a psychickú zdatnosť
 • porozumieť pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností ako možnej prevencie civilizačných chorôb, využívať telovýchovný proces na výchovu k zdravému životnému štýlu a na riešenie spoločenských neduhov
 • zorganizovať pohybový režim žiakov na základe zhodnotenia ich pohybových možností
 • aplikovať pravidlá vybraných športových disciplín pri športovej činnosti
 • využívať vedomosti z oblasti prevencie a ochrany zdravia v bežnom živote
 • zvýšiť zapojenie žiakov do pohybových aktivít, rozšíriť vyučovanie telesnej a športovej výchovy v školskom vzdelávacom programe, podporovať činnosť športových krúžkov, zapojiť sa do dlhodobých športových súťaží organizovaných KSK
 • zapájať študentov do telovýchovného procesu, poverovať ich vedením družstva, vedením rozcvičenia, poskytovaním pomoci, záchrany, podieľať sa na kontrolnej činnosti, rozhodovať zápasy a pod; viesť študentov k zodpovednosti a samostatnosti
 • emocionalizovať vyučovanie TŠV, vytvárať podmienky na vzájomnú dôveru a komunikáciu vo vzťahu učiteľ – žiak; klásť dôraz na teoretickú prípravu
 • viesť evidenciu vrcholových športovcov školy
 • efektívne uplatňovať a striedať didaktické formy práce /dôraz klásť na individuálnu a skupinovú formu/
 • podchytiť talentovaných študentov a pripraviť ich na reprezentáciu školy v rôznych športových súťažiach
 • uplatňovať názorné metódy pri riadení telovýchovného procesu
 • znížiť počet žiakov zaradených do OTŠV a LTŠV ich aktívnym zapojením do telovýchovného procesu podľa možnosti ich oslabenia

Exkurzie, súťaže a aktivity klubu telesnej výchovy

MESIAC ÚLOHA PEDAGÓG
september 1.účelové cvičenie pre žiakov 1. ročníka Gm
1.účelové cvičenie pre žiakov 2.ročníka Vl
február Lyžiarsko-snowbordový výchovnovýcvikový kurz Vl
apríl 2.účelové cvičenie pre 1. ročník Vl
2.účelové cvičenie pre 2. ročník Vl
KOŽaZ pre 3.ročník Gm
jún Plavecký výchovnovýcvikový kurz Gm

Žiaci našej školy sa okrem školských športových súťaží pravidelne zúčastňujú aj športových súťaží organizovaných KSK pod vedením učiteľov telesnej a športovej výchovy a vzorne reprezentujú našu školu vo futsale, hádzanej, basketbale, volejbale alebo stolnom tenise.

Krúžková činnosť

 1. Mgr. Martina Feilová – Bedminton
 2. Mgr. Ladislav Valušek – Stolný tenis