Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
imgp0395 imgp0249 imgp0253 img_0980

Vedúci klubu: Mgr. Beáta Kmecová

Členovia klubu: Mgr. Ladislav Valušek

Členovia klubu vyučujú predmet telesná a športová výchova v týchto triedach:

TŠV CHLAPCI 1.- 4. ročník 1.AC, 1.AB Mgr. Ladislav Valušek
2.AB, 2.AC Mgr. Ladislav Valušek
3.AC, 3.AB Mgr. Ladislav Valušek
4.A, 4.AB, 4.BC Mgr. Ladislav Valušek
TŠV DIEVČATÁ 1.- 4. ročník 1.AC, 1.AB Mgr. Beáta Kmecová
2.AB, 2.C Mgr. Beáta Kmecová
3.AC, 3.AB Mgr. Beáta Kmecová
4.AC Mgr. Beáta Kmecová

Úlohy dané charakterom predmetu so stálou platnosťou počas školského roka

TŠV

 • umožniť žiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať správne pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti
 • zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela, pochopiť význam telesnej výchovy a športu
 • vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na záujmy, predpoklady a individuálne potreby žiakov ako súčasti zdravotného štýlu a schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie
 • nadobúdať spôsobilosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo a zdravým životným štýlom
 • naplánovať spôsoby rozvoja jednotlivých pohybových schopností pri zlepšení svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti a dokázať ich aj realizovať, zlepšovať svoju pohybovú a psychickú zdatnosť
 • porozumieť pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností ako možnej prevencie civilizačných chorôb, využívať telovýchovný proces na výchovu k zdravému životnému štýlu a na riešenie spoločenských neduhov
 • zorganizovať pohybový režim žiakov na základe zhodnotenia ich pohybových možností
 • aplikovať pravidlá vybraných športových disciplín pri športovej činnosti
 • využívať vedomosti z oblasti prevencie a ochrany zdravia v bežnom živote
 • zvýšiť zapojenie žiakov do pohybových aktivít, rozšíriť vyučovanie telesnej a športovej výchovy v školskom vzdelávacom programe, podporovať činnosť športových krúžkov, zapojiť sa do dlhodobých športových súťaží organizovaných KSK
 • zapájať študentov do telovýchovného procesu, poverovať ich vedením družstva, vedením rozcvičenia, poskytovaním pomoci, záchrany, podieľať sa na kontrolnej činnosti, rozhodovať zápasy a pod; viesť študentov k zodpovednosti a samostatnosti
 • emocionalizovať vyučovanie TŠV, vytvárať podmienky na vzájomnú dôveru a komunikáciu vo vzťahu učiteľ – žiak; klásť dôraz na teoretickú prípravu
 • viesť evidenciu vrcholových športovcov školy
 • efektívne uplatňovať a striedať didaktické formy práce /dôraz klásť na individuálnu a skupinovú formu/
 • podchytiť talentovaných študentov a pripraviť ich na reprezentáciu školy v rôznych športových súťažiach
 • uplatňovať názorné metódy pri riadení telovýchovného procesu
 • znížiť počet žiakov zaradených do OTŠV a LTŠV ich aktívnym zapojením do telovýchovného procesu podľa možnosti ich oslabenia

Exkurzie, súťaže a aktivity klubu telesnej výchovy

MESIAC ÚLOHA PEDAGÓG
september 1. účelové cvičenie pre žiakov 1. ročníka Km
1. účelové cvičenie pre žiakov 2. ročníka Vl
február Lyžiarsko-snowbordový výchovnovýcvikový kurz Fe
apríl 2. účelové cvičenie pre 1. ročník Vl
2. účelové cvičenie pre 2. ročník Vl
KOŽaZ pre 3. ročník Km
jún Plavecký výchovnovýcvikový kurz Fe

Žiaci našej školy sa okrem školských športových súťaží pravidelne zúčastňujú aj športových súťaží organizovaných KSK pod vedením učiteľov telesnej a športovej výchovy a vzorne reprezentujú našu školu vo futsale, hádzanej, basketbale, volejbale alebo stolnom tenise.

Krúžková činnosť

 1. Mgr. Martina Feilová – Bedminton, Cykloturistický krúžok
 2. Mgr. Ladislav Valušek – Športové hry, Stolný tenis
 3. Beáta Kmecová – Všestranná športovkyňa