Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
matematika-cislo_1-2-2024-3 volejbalovy-turna1445-v vieden_september_2023_env_zazitkova_aktivita_6 prvej-pomoci_3

Vedúci klubu: PhDr. Miroslav Sopoliga

Členovia klubu: Mgr. Vladimír Račko

Členovia klubu vyučujú predmet telesná a športová výchova v týchto triedach:

PREDMET TRIEDA PEDAGÓG
TŠV CHLAPCI 1.- 4. ročník 1.AB, 2.AB,  3.AG,C, 4.AG,C Mgr. Vladimír Račko
1.AG,C, 2.AG,C,  3.AB, 4.AB PhDr.Miroslav Sopoliga
TŠV DIEVČATÁ 1.- 4. ročník 1.AB, 2.AB, 3.AG,C, 4.AG,C PhDr.Miroslav Sopoliga
1.AG,C, 2.AG,C, 3.AB, 4.AB Mgr. Vladimír Račko

Úlohy dané charakterom predmetu so stálou platnosťou počas školského roka

TŠV

 • umožniť žiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať správne pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti
 • zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela, pochopiť význam telesnej výchovy a športu
 • vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na záujmy, predpoklady a individuálne potreby žiakov ako súčasti zdravotného štýlu a schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie
 • nadobúdať spôsobilosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo a zdravým životným štýlom
 • naplánovať spôsoby rozvoja jednotlivých pohybových schopností pri zlepšení svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti a dokázať ich aj realizovať, zlepšovať svoju pohybovú a psychickú zdatnosť
 • porozumieť pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností ako možnej prevencie civilizačných chorôb, využívať telovýchovný proces na výchovu k zdravému životnému štýlu a na riešenie spoločenských neduhov
 • zorganizovať pohybový režim žiakov na základe zhodnotenia ich pohybových možností
 • aplikovať pravidlá vybraných športových disciplín pri športovej činnosti
 • využívať vedomosti z oblasti prevencie a ochrany zdravia v bežnom živote
 • zapojiť žiakov do dlhodobých športových súťaží o Pohár predsedu Košického samosprávneho kraja v súvislosti s propagáciou športu na území KSK a Koncepciou športu KSK v spolupráci CVČ
 • zvýšiť zapojenie žiakov do pohybových aktivít, podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode, zabezpečiť účasť aspoň dvoch družstiev v kolektívnych športoch a aspoň jedného žiaka v individuálnych disciplínach v dlhodobých športových súťažiach v pôsobnosti KSK
 • zapájať študentov do telovýchovného procesu, poverovať ich vedením družstva, vedením rozcvičenia, poskytovaním pomoci, záchrany, podieľať sa na kontrolnej činnosti, rozhodovať zápasy a pod; viesť študentov k zodpovednosti a samostatnosti
 • emocionalizovať vyučovanie TŠV, vytvárať podmienky na vzájomnú dôveru a komunikáciu vo vzťahu učiteľ – žiak; klásť dôraz na teoretickú prípravu
 • viesť evidenciu vrcholových športovcov školy
 • efektívne uplatňovať a striedať didaktické formy práce /dôraz klásť na individuálnu a skupinovú formu/
 • podchytiť talentovaných študentov a pripraviť ich na reprezentáciu školy v rôznych športových súťažiach
 • uplatňovať názorné metódy pri riadení telovýchovného procesu
 • znížiť počet žiakov zaradených do OTŠV a LTŠV ich aktívnym zapojením do telovýchovného procesu podľa možnosti ich oslabenia

Exkurzie, súťaže a aktivity klubu telesnej a športovej výchovy

MESIAC ÚLOHA PEDAGÓG
september 1.účelové cvičenie pre 1. ročník
1.účelové cvičenie pre 2.ročník So
február Lyžiarsko-snowboardový výchovnovýcvikový kurz So
apríl 2.účelové cvičenie pre 1.ročník
2.účelové cvičenie pre 2.ročník So
Kurz ochrany života a zdravia pre 3.ročník So
jún Plavecký výchovnovýcvikový kurz

Krúžková činnosť

PhDr. Miroslav Sopoliga – Športové hry

Mgr. Martina Feilová – Cykloturistika