Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
p1060465 workshop_secove_web_4 p1040608 IMG_1163

KLUB TELESNEJ VÝCHOVY

Vedúci klubu: Mgr. Vladimír Račko

Členovia klubu: Mgr. Martina Feilová

Mgr. Filip Priganc

Členovia klubu vyučujú predmet telesná a športová výchova v týchto triedach:

TŠV CHLAPCI 1.- 4. ročník 1.AB, 2.AG,C,  3.AG,C Mgr. Vladimír Račko
1.AG,C, 2.AB, 3.AB, 4.AG,C, 4.AB Mgr. Filip Priganc
TŠV DIEVČATÁ 1.- 4. ročník 2.AB Mgr. Martina Feilová
1.AG,C, 3.AB Mgr. Vladimír Račko
1.AB, 2.AG,C, 3.AG,C, 4.AB, 4.AG,C Mgr. Filip Priganc

HLAVNÉ ÚLOHY PK VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV

 • cieľavedome využívať kompetencie metodického orgánu pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu
 • činnosť metodického orgánu zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov a vykonávať dôslednú analýzu zistení
 • venovať pozornosť dôslednému vypracovaniu učebných osnov všetkých všeobecnovzdelávacích predmetov v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom príslušného štátneho vzdelávacieho programu a učebným plánom školy
 • pokračovať vo využívaní didaktickej techniky a učebných pomôcok vytvorených v rámci projektu Vzdelaný stavbár a geodet na trhu práce vo výchovno-vzdelávacom procese
 • využívať nové dostupné učebnice, učebné pomôcky a moderné digitálne technológie vo výchovno-vzdelávacom procese
 • venovať pozornosť rozvíjaniu komunikatívnych kompetencií a čitateľskej gramotnosti vo všetkých predmetoch. Viesť žiakov ku kultúrnemu správaniu, kultúre reči a estetike prejavu, aby boli pripravení riešiť rozmanité komunikačné, spoločenské a pracovné situácie
 • pripraviť žiakov na maturitnú skúšku z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, na celoživotné vzdelávanie, žiaka adaptabilného na zmeny v spoločnosti a potreby praxe
 • zriadiť konzultačné hodiny pre žiakov a zaradiť ich do osobných rozvrhov
 • budovať a podporovať medzipredmetové vzťahy, zabezpečiť pre každú triedu outdoorovú aktivitu v prírode zabezpečujúcu medzipredmetové vzťahy
 • formovať u študentov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, citovú bohatosť, intelektuálne schopnosti, hodnotové orientácie, kritické myslenie
 • vhodným spôsobom sprístupňovať kultúrne a umelecké hodnoty, pestovať u žiakov vzťah ku kultúrnym tradíciám, dostupnými cestami rozvíjať u žiakov hrdosť na vlastnú školu, svoje mesto a štát, formou súťaží a projektov vzbudiť u žiakov hlbší záujem o históriu vlastného mesta, dediny a krajiny, aby uznávali tradície a hodnoty svojho národa, chápali jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte.
 • organizovať spoločné  návštevy kultúrnych a výchovných podujatí žiakmi a učiteľmi školy, zabezpečovať prípravu školských kultúrnych akcií a slávnostnú rozlúčku so žiakmi 4. ročníka
 • zapojiť čo možno najväčší počet žiakov do mimoškolského vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov
 • zvýšenú pozornosť venovať nadaným žiakom, cieľavedome ich zapájať do SOČ, olympiád,  súťaží, aktivít  a pripraviť ich na dôstojnú  reprezentáciu školy
 • prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie, viesť žiakov v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rasovej rovnosti, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie, zrealizovať vzdelávacie aktivity zamerané na prevenciu, identifikáciu a intervenciu šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov, pri výchove a vzdelávaní využívať manuál k tolerancii a ľudským právam Kompas
 • výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti, zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv
 • rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia
 • pomáhať žiakom  uvedomovať si  vlastnú  kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, aktívne sa zaujímať o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete, zvyšovať povedomie žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete
 • rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť  žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, využiť informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených na www.globalnevzdelavanie.sk
 • rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť  žiakov s dôrazom na zdravú výživu a prevenciu zdravia, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť, plniť úlohy v oblasti ochrany detí a mládeže pred negatívnymi javmi a šírením drog v školskom prostredí
 • vo výchove a vzdelávaní realizovať prvky výchovy k manželstvu, rodičovstvu a multikultúrnu výchovu
 • realizovať projekty a aktivity na podporu a zvýšenie finančnej a čitateľskej gramotnosti
 • uskutočňovať výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti;  na rozvíjanie komunikácie v štátnom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie
 • uplatňovať individuálny prístup k problémovým žiakom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • realizovať vyučovací proces s dôrazom na kariérové prepojenie s praxou
 • preventívne pôsobiť na žiakov pri všetkých sociálnopatologických javov

Úlohy dané charakterom predmetu so stálou platnosťou počas školského roka

TŠV

 • umožniť žiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať správne pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti
 • zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela, pochopiť význam telesnej výchovy a športu
 • vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na záujmy, predpoklady a individuálne potreby žiakov ako súčasti zdravotného štýlu a schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie
 • nadobúdať spôsobilosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo a zdravým životným štýlom
 • naplánovať spôsoby rozvoja jednotlivých pohybových schopností pri zlepšení svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti a dokázať ich aj realizovať, zlepšovať svoju pohybovú a psychickú zdatnosť
 • porozumieť pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností ako možnej prevencie civilizačných chorôb, využívať telovýchovný proces na výchovu k zdravému životnému štýlu a na riešenie spoločenských neduhov
 • zorganizovať pohybový režim žiakov na základe zhodnotenia ich pohybových možností
 • aplikovať pravidlá vybraných športových disciplín pri športovej činnosti
 • využívať vedomosti z oblasti prevencie a ochrany zdravia v bežnom živote
 • zapojiť žiakov do dlhodobých športových súťaží o Pohár predsedu Košického samosprávneho kraja v súvislosti s propagáciou športu na území KSK a Koncepciou športu KSK v spolupráci CVČ
 • zvýšiť zapojenie žiakov do pohybových aktivít, podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode, zabezpečiť účasť aspoň dvoch družstiev v kolektívnych športoch a aspoň jedného žiaka v individuálnych disciplínach v dlhodobých športových súťažiach v pôsobnosti KSK

zapájať študentov do telovýchovného procesu, poverovať ich vedením družstva, vedením rozcvičenia, poskytovaním pomoci,