Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
web_env-sutaz_energetika-s-dorazom-na-setrenie_26-01-2024_1 cerevene_stuzky_01-12-2023_3 expo-kosice-2023-kulturpark_2 20190709_111224

KLUB GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA

ODBOR: 3692 M GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER

Vedúci klubu:         Ing. Dana Hodermanová

Členovia klubu:      Ing. Marianna Hanušovská

Ing. Ľubomíra Hisirová

Členovia klubu GKaK vyučujú tieto predmety:

PREDMET ROČNÍK PEDAGÓG
GEODÉZIA 1.AG Ing. Marianna Hanušovská
2.AG Ing. Dana Hodermanová
3.AG Ing. Marianna Hanušovská
4.AG Ing. Ľubomíra Hisirová
PRAX 1.AG Ing. Marianna Hanušovská
2.AG Ing. Dana Hodermanová
3.AG Ing. Marianna Hanušovská
4.AG Ing. Ľubomíra Hisirová
NÁUKA O TERÉNE 1.AG Ing. Marianna Hanušovská
KARTOGRAFICKÉ RYSOVANIE 1.AG Ing. Ľubomíra Hisirová
GEOGRAFIA 1.AG Ing. Marianna Hanušovská
MAPOVANIE 1.AG Ing. Marianna Hanušovská
2.AG Ing. Marianna Hanušovská
GEODETICKÉ VÝPOČTY 2.AG Ing. Dana Hodermanová
3.AG Ing. Ľubomíra Hisirová
4.AG Ing. Ľubomíra Hisirová
FOTOGRAMETRIA 3.AG Ing. Ľubomíra Hisirová
POZEMKOVÉ EVIDENCIE 3.AG Ing. Dana Hodermanová
AUTOMATIZÁCIA ZOBRAZOVACÍCH PRÁC 3.AG Ing. Dana Hodermanová
GRAFICKÉ SYSTÉMY V GEODÉZII 2.AG Ing. Dana Hodermanová
GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYTÉMY 4.AG Ing. Ľubomíra Hisirová
DIAĽKOVÝ PRESKUM ZEME 4.AG Ing. Dana Hodermanová
KATASTER NEHNUŤEĽNOSTÍ 4.AG Ing. Dana Hodermanová
AKTUALIZÁCIA GEODETICKÝCH INFORMÁCII 4.AG Ing. Ľubomíra Hisirová
CVIČENIA Z GEODÉZIE 4.AG Ing. Marianna Hanušovská
GEODÉZIA – CVIČENIE 3.A Ing. Dana Hodermanová
GEODÉZIA 3.A Ing. Dana Hodermanová
INŽINIERSKÉ STAVBY 3.A Ing. Dana Hodermanová

Profil absolventa

Absolvent pozná princíp  meračských a vytyčovacích metód, mapovacích metód, kartografických zobrazení, charakteristiku základných typov geodetických prístrojov, pomôcok, fotogrametrických prístrojov, pozná predmet a obsah katastra nehnuteľností, vie vykonávať meračské, vytyčovacie a kontrolné práce, geodetické činnosti súvisiace s pozemkovými úpravami, využívať a spracovávať údaje automatizovaného informačného systému geodézie a kartografie.

Uplatnenie absolventov v praxi

Absolventi nášho odboru nájdu uplatnenie v geodetických firmách ako kvalifikovaní geodeti, ktorí ovládajú meraciu a výpočtovú techniku, postupy pri meraní a vyhodnocovaní zadaných úloh a organizáciu geodetických prác. Tiež sa môžu uplatniť na katastrálnom úrade ako pracovníci ovládajúci predmet a obsah katastra, ktorí vedia využívať a spracovávať údaje jeho informačného systému.

Hlavné úlohy klubu GKaK na školský rok 2023/2024

 • venovať pozornosť medziľudským vzťahom na báze zásad demokracie a tolerancie v interakcii učiteľ- žiak
 • poznať metódu dialógu v interakcii učiteľ-  rodičia
 • uplatňovať vzťahy vzájomnej úcty a tolerancie v interakcii učiteľ- učiteľ
 • v maximálnej miere optimalizovať vzťahy v učiteľskom kolektíve a vzájomné rešpektovanie sa v interakcii vedenie školy- učiteľ
 • viesť žiakov k úcte k učiteľom a ku školskému majetku v spolupráci s vyučujúcimi a rodičmi
 • viesť žiakov k ochrane životného prostredia, environmentalistike
 • sledovať hygienu a zdravotný stav žiakov
 • pripraviť žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti  v duchu porozumenia, miere znášanlivosti, rovnosti pohlavia, priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými a náboženskými skupinami
 • zamerať výchovné pôsobenie na odstraňovanie prejavov šikanovania a sexuálneho zneužívania
 • spolupracovať s vychovávateľmi v domovoch mládeže
 • na triednických hodinách dôsledne realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu,
 • hovoriť o všetkých formách diskriminácie, intolerancie, pestovať u žiakov vzťah ku kultúrnym tradíciám, realizovať prevenciu HIV/ AIDS v súlade s učebnými osnovami
 • venovať osobitnú pozornosť žiakom zo znevýhodneného prostredia
 • zamerať výchovu a vzdelávanie žiakov na problematiku ochrany a pomoci starším občanom
 • vypracovať kvalitné tematické plány zohľadňujúce najnovšie trendy vývoja odboru
 • viesť žiakov k racionálnym formám aktívneho osvojovania si poznatkov zavádzaním nových progresívnych metód do výučby
 • zvýšiť nároky na vzdelanostnú i kultúrnu úroveň žiakov
 • uplatňovať diferencovaný prístup vo výchovno-vzdelávacom procese zavedením rozširujúceho učiva a v rámci toho zapájať talentovaných žiakov do riešenia SOČ a súťaží organizovaných našim odborom, ako aj súťaží organizovaných inými odbormi a školami
 • dopĺňať odborné zbierky a učebne novými projektovými učebnými pomôckami a tie následne využívať v interaktívnom  vyučovacom procese
 • v plnej miere využívať geodetické programy a viesť žiakov k tvorbe zadaní formou týchto geodetických programov
 • zabezpečovať odborné praxe pre žiakov
 • zúčastňovať sa naplánovaných exkurzií
 • spolupracovať s geodetickými firmami, katastrálnym úradom, ostatnými geodetickými inštitúciami
 • spolupracovať na kariérnom poradenstve
 • spolupracovať so školami na Slovensku formou výmeny skúseností
 • pokračovať v krúžkovej činnosti s cieľom využiť vzdelávacie poukazy
 • implementovať projektové úlohy do vyučovacieho procesu

Exkurzie a súťaže klubu GKaK na školský rok 2023/2024

MESIAC TRIEDA EXKURZIA, SÚŤAŽ ZODPOVEDNOSŤ
SEPTEMBER 1.A,2.A,3.A,4.A Bodové pole Košice Hn, Hs, Hd
SEPTEMBER 2.A,3.A,4.A STU Bratislava, ÚGKK Bratislava, Viedeň Hn, Hs, Hd
OKTÓBER 3.A,4.A Geodetické dni Hn, Hd,Hs
NOVEMBER 1.A, 2.A STM Košice – PLANETÁRIUM Hn, Hd
2.A,3.A,4.A Geodetická zručnosť –SÚŤAŽ Hn, Hs, Hd
DECEMBER 4.A Fotomap Hs
3.A TECHNICKÉ MÚZEUM – geod.expozícia + baňa Hn
FEBRUÁR 1.A,2.A,3.A,4.A Geovedomosti –SÚŤAŽ Hn, Hs, Hd
MAREC 3.A KATASTRÁLNY ÚRAD , Pozemková kniha Hd
APRÍL 2.A,3.A Vodná nádrž Bukovec Hn, Hd
MÁJ 1.A Rekognoskácia územia pre prevádzkovanie odbornej praxe Hn
1.A Geodetický dvojboj –SÚŤAŽ

Hn, Hs , Hd
Podľa harmonogramu TU KE 4.A, 3.A DOD TU F BERG Košice Hn, Hs, Hd