Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
img_0980 img_0441 IMG_1162 imgp0108

AKTIVITY KLUBU GKaK

Vedúci klubu: Ing. Ľubomíra Hisirová

Členovia: Ing. Marianna Hanušovská

Ing. Jana Lopatníková, PhD.

Ing. Angela Mózesová, PhD.

Ing. Hanušovská je koordinátorkou žiackej školskej rady a vedie turistický krúžok.

Ing. Hisirová, Ing. Hanušovská a Ing. Lopatníková skúšajú externých študentov odboru geodézia, kartografia a kataster.

Klub GKaK organizuje pre žiakov odboru Geodézia, kartografia a kataster nasledujúce exkurzie, súťaže a prednášky.

Raz za 4 roky :

 • GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV v Bratislave, Chlumeckého 4,

prezentácia o riadení ústavu a predstavenie jednotlivých oddelení GZ, ZBGIS a SKPOS, prehliadka archívu mapových diel

 • TOPOGRAFICKÝ ÚSTAV JÁNA LIPSKÉHO, Ružová 8, Banská Bystica

prezentácia o riadení ústavu, predstavenie oddelení GIS, Fotogrametrie,

pozemného prieskumu, vojenskej techniky a geodetických prístrojov

 • SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA, Bratislava, Vazovova 5

DOD – prehliadka laboratórií a priestorov katedier stavebnej fakulty, prezentácia študijných odborov a diskusia s pedagógmi

Každoročne:

 • FOTOGRAMETRICKÉ LABORATÓRIUM – pobočka GKÚ, Bratislava,

pracovisko v Prešove, Suvorovova 2a

prehliadka pracoviska s praktickými ukážkami práce s fotogrametrickými 3D stanicami, prezentácia GIS, geodetických prístrojov a pozemný prieskum

 • SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI – Banská Bystrica, Žilina, Trnava, Košice, podľa toho kde sú v danom roku organizované

účasť na odborných geodetických prednáškach o modernizácii geodetických prístrojov, noviniek v správe, riadení a vykonávaní geodetickej činnosti, prehliadka vystavovaných geodetických prístrojov, softvérov

 • OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE – Katastrálny odbor, Južná trieda 82

prednáška a prehliadka archívu pozemkovej knihy

 • PRIEHRADA BUKOVEC – prehliadka a prednáška o výstavbe, údržbe, význame a sledovaní deformácií na telese hrádze
 • SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM, Hlavná 88, Košice

planetárium a prehliadky s odborným výkladom stálej geodetickej expozície a bane

 • TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE, Letná 9DOD – prehliadka študijných odborov, laboratórií a katedier, geodetických prístrojov

každoročne nám vykonajú odborné prednášky na témy, o ktoré  máme záujem

 • REKOGNOSKÁCIA TERÉNU A OBHLIADKA BODOVÉHO POĽA V MESTSKOM PARKU a jeho blízkom okolí

žiaci sa oboznámia s bodovým poľom, ktoré využívajú pri svojich meračských prácach v teréne na hodinách praxe

SÚŤAŽE:

 • geodetická zručnosť – súťaž v najrýchlejšom postavení, urovnaní prístroja na stanovisku, presná centrácia a horizontácia prístroja, účasť 2., 3. a 4. ročníka
 • geovedomosti – vedomostná súťaž z oblasti geodetických vied, účasť všetkých štyroch ročníkov
 • geodetický dvojboj - súťaž v najrýchlejšom postavení, urovnaní prístroja na stanovisku, presná centrácia a horizontácia prístroja, účasť iba 1. ročníka

PREDNÁŠKY:

Organizujeme odborné prednášky na aktuálne moderné trendy v geodézii v spolupráci s TU v Košiciach, Katastrom, externými študentmi  a súkromnými geodetickými firmami.

Žiaci 3. ročníka absolvujú týždennú sústredenú prax, kde získajú praktické zručnosti pri vykonávaní meračských prác – zameranie terénu pre vyhotovenie polohopisno – výškopisného plánu.

Žiaci 2. a 3. ročníka absolvujú dvojtýždennú prax v súkromných geodetických firmách, kde sa podieľajú na aktuálnych firemných zákazkách.

FOTOGALÉRIA ODBOR 3692 M GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER

Fotogaléria geodetov