Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
IMG_2006 img_0369 img_0646 borzova3

ODBOR: 3692 M GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER

Vedúci klubu:         Ing. Dana Hodermanová

Členovia klubu:      Ing. Ľubomíra Hisirová

Ing. Helena Kundľová, PhD.

Členovia klubu GKaK vyučujú tieto predmety:

PREDMET ROČNÍK PEDAGÓG
GEODÉZIA 1.AG Ing. Helena Kundľová, PhD.
2.AG Ing. Dana Hodermanová
3.AG Ing. Ľubomíra Hisirová
4.AG Ing. Dana Hodermanová
PRAX 1.AG Ing. Helena Kundľová, PhD.
2.AG Ing. Dana Hodermanová
3.AG Ing. Ľubomíra Hisirová
4.AG Ing. Dana Hodermanová
NÁUKA O TERÉNE 1.AG Ing. Helena Kundľová, PhD.
KARTOGRAFICKÉ RYSOVANIE 1.AG Ing. Helena Kundľová, PhD.
2.AG Ing. Helena Kundľová, PhD.
GEOGRAFIA 1.AG Ing. Dana Hodermanová
MAPOVANIE 2.AG Ing. Helena Kundľová, PhD.
3.AG Ing. Helena Kundľová, PhD.
GEODETICKÉ VÝPOČTY 2.AG Ing. Helena Kundľová, PhD.
3.AG Ing. Ľubomíra Hisirová
4.AG Ing. Ľubomíra Hisirová
FOTOGRAMETRIA 3.AG Ing. Helena Kundľová, PhD.
FOTOGRAMETRIA 4.AG Ing. Ľubomíra Hisirová
POZEMKOVÉ EVIDENCIE 3.AG Ing. Dana Hodermanová
AUTOMATIZÁCIA ZOBRAZOVACÍCH PRÁC 3.AG Ing. Dana Hodermanová
EKOLÓGIA V GEODÉZII 3.AG Ing. Dana Hodermanová
GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYTÉMY 4.AG Ing. Ľubomíra Hisirová
DIAĽKOVÝ PRESKUM ZEME 4.AG Ing. Ľubomíra Hisirová
KATASTER NEHNUŤEĽNOSTÍ 4.AG Ing. Dana Hodermanová
AKTUALIZÁCIA GEODETICKÝCH INFORMÁCII 4.AG Ing. Ľubomíra Hisirová
CVIČENIA Z GEODÉZIE 4.AG Ing. Helena Kundľová, PhD.
GEODÉZIA – CVIČENIE 3.B Ing. Helena Kundľová, PhD.
GEODÉZIA – CVIČENIE 3.B Ing. Ľubomíra Hisirová
GEODÉZIA 3.B Ing. Ľubomíra Hisirová
INŽINIERSKE STAVBY 2.B Ing. Helena Kundľová, PhD.
INŽINIERSKE STAVBY 2.A Ing. Dana Hodermanová

Profil absolventa

Absolvent pozná princíp  meračských a vytyčovacích metód, mapovacích metód, kartografických zobrazení, charakteristiku základných typov geodetických prístrojov, pomôcok, fotogrametrických prístrojov, pozná predmet a obsah katastra nehnuteľností, vie vykonávať meračské, vytyčovacie a kontrolné práce, geodetické činnosti súvisiace s pozemkovými úpravami, využívať a spracovávať údaje automatizovaného informačného systému geodézie a kartografie.

Uplatnenie absolventov v praxi

Absolventi nášho odboru nájdu uplatnenie v geodetických firmách ako kvalifikovaní geodeti, ktorí ovládajú meraciu a výpočtovú techniku, postupy pri meraní a vyhodnocovaní zadaných úloh a organizáciu geodetických prác. Tiež sa môžu uplatniť na katastrálnom úrade ako pracovníci ovládajúci predmet a obsah katastra, ktorí vedia využívať a spracovávať údaje jeho informačného systému.

Hlavné úlohy klubu GKaK na školský rok 2016/2017

 • venovať pozornosť medziľudským vzťahom na báze zásad demokracie a tolerancie v interakcii učiteľ- žiak
 • poznať metódu dialógu v interakcii učiteľ-  rodičia
 • uplatňovať vzťahy vzájomnej úcty a tolerancie v interakcii učiteľ- učiteľ
 • v maximálnej miere optimalizovať vzťahy v učiteľskom kolektíve a vzájomné rešpektovanie sa v interakcii vedenie školy- učiteľ
 • viesť žiakov k úcte k učiteľom a ku školskému majetku v spolupráci s vyučujúcimi a rodičmi
 • viesť žiakov k ochrane životného prostredia, environmentalistike
 • sledovať hygienu a zdravotný stav žiakov
 • pripraviť žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti  v duchu porozumenia, miere znášanlivosti, rovnosti pohlavia, priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými a náboženskými skupinami
 • zamerať výchovné pôsobenie na odstraňovanie prejavov šikanovania a sexuálneho zneužívania
 • spolupracovať s vychovávateľmi v domovoch mládeže
 • na triednických hodinách dôsledne realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu,
 • hovoriť o všetkých formách diskriminácie, intolerancie, pestovať u žiakov vzťah ku kultúrnym tradíciám, realizovať prevenciu HIV/ AIDS v súlade s učebnými osnovami
 • venovať osobitnú pozornosť žiakom zo znevýhodneného prostredia
 • zamerať výchovu a vzdelávanie žiakov na problematiku ochrany a pomoci starším občanom
 • vypracovať kvalitné tematické plány zohľadňujúce najnovšie trendy vývoja odboru
 • viesť žiakov k racionálnym formám aktívneho osvojovania si poznatkov zavádzaním nových progresívnych metód do výučby
 • zvýšiť nároky na vzdelanostnú i kultúrnu úroveň žiakov
 • uplatňovať diferencovaný prístup vo výchovno-vzdelávacom procese zavedením rozširujúceho učiva a v rámci toho zapájať talentovaných žiakov do riešenia SOČ a súťaží organizovaných našim odborom, ako aj súťaží organizovaných inými odbormi a školami
 • dopĺňať odborné zbierky a učebne novými projektovými učebnými pomôckami a tie následne využívať v interaktívnom  vyučovacom procese
 • v plnej miere využívať geodetické programy a viesť žiakov k tvorbe zadaní formou týchto geodetických programov
 • zabezpečovať odborné praxe pre žiakov
 • zúčastňovať sa naplánovaných exkurzií
 • spolupracovať s geodetickými firmami, katastrálnym úradom, ostatnými geodetickými inštitúciami
 • spolupracovať na kariérnom poradenstve
 • spolupracovať so školami na Slovensku formou výmeny skúseností
 • pokračovať v krúžkovej činnosti s cieľom využiť vzdelávacie poukazy
 • implementovať projektové úlohy do vyučovacieho procesu

Exkurzie a súťaže klubu GKaK na školský rok 2016/2017

MESIAC TRIEDA EXKURZIA ZODPOVEDNOSŤ
SEPTEMBER 1.A,2.A,3.A,4.A Bodové pole Košice Hd, Hn, Hs
OKTÓBER 2.A,3.A,4.A GKÚ Bratislava Hd, Hs
NOVEMBER 1.A PLANETÁRIUM Kd
2.A,3.A,4.A Geodetická zručnosť -SÚŤAŽ Hd, Kd, Hs
DECEMBER 2.A TECHNICKÉ MÚZEUM,                 geodetická expozícia Hd
FEBRUÁR 3.A, 4.A PREHLIADKA Baňa Bankov Hs, Kd
1.A, 2.A,3.A,4.A Geovedomosti -SÚŤAŽ Hd, Kd, Hs
MAREC 3.A KATASTRÁLNY ÚRAD , Pozemková kniha Hd
APRÍL 3.A FOTOGRAMETRIA PREŠOV, Solivar Hs
výber žiakov IG 5-Lučenec – SÚŤAŽ Hd, Kd, Hs
MÁJ 1.A Rekognoskácia územia pre prevádzkovanie odbornej praxe Kd
3.A VODNÁ NÁDRŽ Bukovec Hs
1.A Geodetický dvojboj -SÚŤAŽ Kd
Podľa harmonogramu TU KE 4.A, 3.A DOD TU F BERG Košice Hd, Hs

KLUB GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA

ODBOR:  GEOLÓGIA, GEOTECHNIKA A ENVIRONMENTALISTIKA

Študijný odbor pripravuje absolventov pre vykonávanie technických, technicko-ekonomických a manažérskych aktivít v oblastiach získavania a využívania zemských zdrojov vrátane vody a geotermálnej energie, pre riešenie problematiky revitalizácie území postihnutých predchádzajúcou priemyselnou činnosťou na základe spracovania a realizácie environmentálnych projektov pre konkrétne postihnuté územie a priemyselnú oblasť. Uplatnenie absolventov na trhu práce je v  priemyselných odvetviach zaoberajúcich sa vyhľadávaním, získavaním a využitím zemských zdrojov a vo firmách zaoberajúcich sa rekultiváciou území postihnutých priemyselnou, banskou a stavebnou činnosťou.

Profil absolventa

Absolvent študijného odboru geológia, geotechnika a environmentalistika  je pripravený uplatniť sa v zodpovedajúcich pracovných, odborno-profesijných a spoločenských funkciách. Vzdelanie absolventovi poskytuje potrebné poznatky o prírode, človeku a spoločnosti a umožňuje tiež chápať vnútorné súvislosti medzi javmi, ceniť si kultúrne hodnoty. Štúdium po odbornej stránke rozvíja a rozširuje schopnosti adaptácie absolventa na meniace sa podmienky spoločenskej reality a zdokonaľuje komunikačné schopnosti tak, aby po nástupnej praxi a zapracovaní mohol vykonávať činnosti stredných technických pracovníkov. Absolvent študijného odboru má vypestovanú potrebu sústavného celoživotného vzdelávania sa a je pripravený na vysokoškolské štúdium, alebo pomaturitné štúdium v študovanom odbore alebo príbuzných odboroch. Absolvent je tiež pripravený zúčastňovať sa na riadení života spoločnosti a konať v súlade s jej právnymi normami a morálnymi zásadami.

Absolvent je schopný zastávať funkcie konštrukčného, technologického a prevádzkového charakteru, tiež funkcie na úsekoch ekonomických, obchodných a služieb, a je schopný prispôsobiť sa na prácu v nových výrobných a nevýrobných odvetviach v závislosti od trhu práce, na uplatňovanie nových technológií a rozvoj podnikateľských činností vo výrobnej sfére aj v službách v odbore.

Absolvent je pripravený na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie v odbore geológia, geotechnika a environmentalistika  v podmienkach veľkých, stredných i malých podnikov a aj pre samostatné podnikanie v odvetviach týkajúcich sa vyhľadávania, získavania a využívania zemských zdrojov, zaoberajúcich sa rekultiváciou území postihnutých priemyselnou, banskou a stavebnou činnosťou.

Nevyhnutnou súčasťou teoretickej aj praktickej prípravy žiakov je štúdium environmentalistiky, bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci, hygiena práce a ochrana pred požiarom. V teoretickej príprave v triedach a odborných učebniach žiaci získajú základné teoretické poznatky, vždy však v súvisiace s ich praktickou aplikáciou a praktickým využitím. Odbornú prípravu umocňuje absolvovanie odborných exkurzií a realizácia praxe priamo v teréne. Odborná príprava žiakov je spojená s fyzicky náročnou prácou, často aj v sťažených podmienkach. Preto je vhodná len pre zdravú, fyzicky a duševne zdatnú mladú populáciu. Pri ľahších fyzických postihnutiach je potrebný súhlas lekára.

Pre výučbu tohto odboru máme kompletné materiálno- technické zabezpečenie, ktoré pripraví absolventa na výkon jeho činností podľa danej charakteristiky. 

FOTOGALÉRIA ODBOR 3692 M GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER

Fotogaléria geodetov