Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
p1060465 p1070434 borzova2 IMG_1158

SPŠ stavebná a geodetická Košice

pripravuje absolventov pre výkon technicko-hospodárskych  funkcií v oblasti stavebníctva – pozemné stavby, stavebný manažment,  rekonštrukcie a adaptácie budov, hydroekologické stavby,  geodézia, kartografia a kataster. Spojenie všeobecného a odborného vzdelania umožňuje pripraviť všestranne rozvinutú a adaptabilnú osobnosť schopnú uplatniť sa na dynamicky meniacom sa trhu práce. Absolvent je schopný logicky myslieť, samostatne pracovať, sústavne sa vzdelávať a viesť pracovné kolektívy vo firmách, po získaní praxe aj ako živnostník. Má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami humanizmu, demokracie a má získať také schopnosti a vedomosti, flexibilitu svojich schopnosti, aby sa lepšie uplatnil na pracovnom trhu na Slovensku, ale aj v rámci EÚ.

Absolventi sú pripravení aj na vysokoškolské štúdium, najmä  technického zamerania.

Pripravujeme nový študijný odbor :
Geológia, geotechnika a environmentalistika

Študijný odbor pripravuje absolventov pre vykonávanie technických, technicko-ekonomických a manažérskych aktivít v oblastiach získavania a využívania zemských zdrojov vrátane vody a geotermálnej energie, pre riešenie problematiky revitalizácie území postihnutých predchádzajúcou priemyselnou činnosťou na základe spracovania a realizácie environmentálnych projektov pre konkrétne postihnuté územie a priemyselnú oblasť. Uplatnenie absolventov na trhu práce je v v priemyselných odvetviach zaoberajúcich sa vyhľadávaním, získavaním a využitím zemských zdrojov a vo firmách zaoberajúcich sa rekultiváciou území postihnutých priemyselnou, banskou a stavebnou činnosťou.

o o o

3692 M geodézia, kartografia a kataster

-absolvent pozná princíp meračských a  vytyčovacích metód, mapovacích  metód,  kartografických  zobra-zení, charakteristiku základných typov geodetických prístrojov, pomôcok, fotogrametrických  prístrojov, pozná predmet a obsah katastra nehnuteľnosti, vie vykonávať meračské, vytyčovacie a kontrolné práce, geodetické činnosti súvisiace s pozemkovými úpravami,  využívať  a  spracovávať  údaje  automati-

zovaného informačného systému geodézie a kartografie

3650 M staviteľstvo v týchto zameraniach:

Pozemné staviteľstvo

- absolvent pozná dokumentáciu stavieb, vie vypracovať projektovú dokumentáciu objektov v oblasti pozemného staviteľstva zohľadnením všetkých hľadísk, pozná základy statického pôsobenia jednotlivých stavebných prvkov,       technologické postupy, základy kalkulácie a rozpočtu stavieb, zásady BOZ, tvorby a ochrany životného prostredia, vie posúdiť kvalitu vykonaných prác a  využiť výpočtovú techniku pri svojej práci v odbore

o o o

Stavebný manažment

- absolvent pozná zásady písomného styku v rôznych oblastiach hospodárskeho a spoločenského života, pozná  písomnosti,  uskutočňované   pri   podnikovej činnosti, spôsoby podnikania malých a stredných firiem, zásady fungovania trhu, rozvoja trhového hospodárstva, pozná podstatu účtovného zobrazenia jednotlivých procesov podniku, spôsoby organizácie a riadenia výroby pri uplatňovaní zásad psychológie a sociológie,  pozná základy práva, psychológie, sociológie a personalistiky

o o o

Rekonštrukcie a adaptácie budov

- absolvent pozná dokumentáciu stavieb, vie navrhnúť technologické a konštrukčné riešenie opravy, údržby a rekonštrukcie jednoduchých objektov ,  vie   urobiť  zameranie  skutočného  stavu

objektov  a   návrh   adaptačných   úprav   a zhotoviť

dokumentáciu v zmysle platných STN, pozná prácu

s výpočtovou technikou, zásady BOZ, tvorbu a ochranu životného prostredia vo vzťahu k stavebníctvu

o o o

Hydroekologické stavby

- absolvent pozná základy z vodárenstva, úpravy vody, kanalizácie a čistenia odpadových vôd, problematiky úpravy vodných tokov, objektov na tokoch, stavby hatí, vodných nádrží, rybníkov a melioračných stavieb, zásady likvidácie a spracovanie odpadov, právne úpravy v starostlivosti o životné prostredie, vie vypracovať projekty jednoduchých hydroekologických stavieb

o o o

Architektúra a interiérový dizajn

- absolvent: pozná osobitosti architektonickej kompozície

- má vedomosti z oblasti antropológie človeka, plošných a priestorových nárokov človeka

- má teoretické a praktické poznatky o tvorbe architektúry a interiérov stavieb, o architektonických a interiérových prvkoch a ich dizajne

-  vie analyzovať problémy a navrhovať dizajn celku i častí interiéru v oblastiach vymedzených aj príbuznými predmetmi z oblasti architektúry

-  vie charakterizovať druhy technických materiálov z hľadiska ich fyzikálnych a mechanických vlastností, použitia a technológie ich spracovania alebo spôsobu ich zabudovania či montáže

-  vie vypracovať architektonické a interiérové návrhy a projekty za pomoci výpočtovej techniky

-  má schopnosť tvorivej a koordinačnej činnosti

o o o

Vo všetkých študijných odboroch sa vyučujú dva cudzie jazyky, žiak pokračuje v jazyku, ktorý sa učil na ZŠ a ďalší si vyberie z troch jazykov, ktoré škola ponúka:

anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk

CHCETE INOVATÍVNE MYSLIEŤ A VZDELÁVAŤ  SA V   ATRAKTÍVNYCH ZAMERANIACH   STAVITEĽSTVA?

Preto pre Vás pripravujeme tieto nové zamerania

o o o

Požiarna ochrana stavieb a BOZP

absolvent :

-  vie charakterizovať druhy technických materiálov z hľadiska ich fyzikálnych a mechanických vlastností, vzhľadom na ich požiarnu odolnosť

- pozná konštrukčné, technologické, materiálové problémy stavieb v oblasti požiarnej ochrany stavieb

- vie navrhnúť vhodné spôsoby skladovania, manipulácie, dopravy, výroby a montáže materiálov, výrobkov, konštrukcií, ktoré úzko súvisia s požiarnou ochranou stavieb

-  pozná zásady procesov horenia a hasenia, osobné a vecné prostriedky hasičských jednotiek a hasičskej

techniky

- vie spracovávať projektovú dokumentáciu požiarnej ochrany stavieb za pomoci výpočtovej techniky

- bude vedieť identifikovať a kvantifikovať riziká, posudzovať bezpečnosť technických a technologických systémov, analyzovať nehody a havárie a navrhovať opatrenia na zlepšenie BOZP

Možnosti uplatnenia

- ako technik v priemysle alebo organizáciách

- v štátnej správe a samospráve, na inšpektorátoch práce, technickej inšpekcie a inšpekcie životného prostredia

- ako poradca alebo konzultant v inžinierskych organizáciách zaoberajúcich sa navrhovaním a posudzovaním bezpečnosti systémov

o o o

Manažment malého a stredného podnikania v stavebníctve

absolvent  pozná:

- právne predpisy, ktoré sa zaoberajú problematikou súvisiacou so založením a prevádzkou firmy,

- zásady existencie trhu, jeho špecifiká a spôsoby presadzovania sa na trhu v odbore staviteľstvo,

- činnosti spojené s  investičnou prípravou vrátane stavebného riadenia, rozpočtovania, kalkulácie stavieb a stavebnej prevádzky vo  firme,

- uplatňuje prakticky v každodennej praxi základné poznatky z Občianskeho a Obchodného zákonníka, Stavebného zákona, Zákonníka práce, hospodárskeho a pracovného práva,

- vie použiť základné zručnosti marketingu a manažmentu a zabezpečiť sociálno-ekonomické informácie pre potreby riadenia stavebnej výroby