Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
img_0998 kolenie_bim_projektovanie_12-13-2-2024-3 kvapka_krvi_3-11-2023_2 p1070434

SPŠ stavebná a geodetická Košice

pripravuje absolventov pre výkon technicko-hospodárskych  funkcií v oblasti stavebníctva – pozemné stavby, stavebný manažment,  rekonštrukcie a adaptácie budov, hydroekologické stavby,  geodézia, kartografia a kataster. Spojenie všeobecného a odborného vzdelania umožňuje pripraviť všestranne rozvinutú a adaptabilnú osobnosť schopnú uplatniť sa na dynamicky meniacom sa trhu práce. Absolvent je schopný logicky myslieť, samostatne pracovať, sústavne sa vzdelávať a viesť pracovné kolektívy vo firmách, po získaní praxe aj ako živnostník. Má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami humanizmu, demokracie a má získať také schopnosti a vedomosti, flexibilitu svojich schopnosti, aby sa lepšie uplatnil na pracovnom trhu na Slovensku, ale aj v rámci EÚ.
Absolventi sú pripravení aj na vysokoškolské štúdium, najmä  technického zamerania.

3650 M staviteľstvo v zameraní architektúra a interiérový dizajn

- absolvent pozná osobitosti architektonickej kompozície,
- má vedomosti z oblasti antropológie človeka, plošných a priestorových nárokov človeka,
- má teoretické a praktické poznatky o tvorbe architektúry a interiérov stavieb, o architektonických a interiérových prvkoch a ich dizajne,
- vie analyzovať problémy a navrhovať dizajn celku i častí interiéru v oblastiach vymedzených aj príbuznými predmetmi z oblasti architektúry,
- vie charakterizovať druhy technických materiálov z hľadiska ich fyzikálnych a mechanických vlastností, použitia a technológie ich spracovania alebo spôsobu ich zabudovania či montáže,
- vie vypracovať architektonické a interiérové návrhy a projekty za pomoci výpočtovej techniky,
- má schopnosť tvorivej a koordinačnej činnosti.

3650 M staviteľstvo v zameraní priestorové plánovanie

- absolvent je pripravený organizačne a odborne zvládnuť projektovú, manažérsku činnosť v oblasti priestorového plánovania a tvorby životného prostredia,
- má poznatky z teórie urbanizmu a územného plánovania,
- vie plánovať a navrhovať optimálne rozvojové stratégie územných celkov (miest a ich častí, obcí, regiónov, krajiny),
- zabezpečuje optimalizáciu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.

3650 M staviteľstvo v zameraní pozemné staviteľstvo

- absolvent pozná dokumentáciu stavieb, vie vypracovať projektovú dokumentáciu objektov v oblasti pozemného staviteľstva zohľadnením všetkých hľadísk,
- pozná základy statického pôsobenia jednotlivých stavebných prvkov, technologické postupy, základy kalkulácie a rozpočtu stavieb, zásady BOZ, tvorby a ochrany životného prostredia,
- vie posúdiť kvalitu vykonaných prác a využiť výpočtovú techniku pri svojej práci v odbore

3692 M geodézia, kartografia a kataster

- absolvent pozná princíp meračských a vytyčovacích metód, mapovacích metód, kartografických zobrazení, charakteristiku základných typov geodetických prístrojov, pomôcok, fotogrametrických prístrojov,
- pozná predmet a obsah katastra nehnuteľnosti,
- vie vykonávať meračské, vytyčovacie a kontrolné práce, geodetické činnosti súvisiace s pozemkovými úpravami, využívať a spracovávať údaje automatizovaného informačného systému geodézie a kartografie