Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
IMG_2072 p1070475 IMG_1159 p1060459

Vedúci klubu: Mgr. Adriana Kučerová

Členovia klubu: PaedDr. Zuzana Tóthová

Mgr. Tomáš Harbuľák

Mgr. Ladislav Valušek

Mgr. Andrea Šaršanová

Členovia klubu výchovných predmetov vyučujú tieto predmety:

PREDMET ROČNÍK PEDAGÓG
DEJEPIS 1.A, 1.B,1.C Mgr. Adriana Kučerová
2.A, 2.B, 2.C Mgr. Adriana Kučerová
ETICKÁ VÝCHOVA 1.BC Mgr. Ladislav Valušek
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 1.A,1.B,1.C Mgr. Tomáš Harbuľák
2.AB, 2.C Mgr. Tomáš Harbuľák
OBČIANSKA NÁUKA 1.A, 1.B, 1.C, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B PaedDr. Zuzana Tóthová
3.C Mgr. Ladislav Valušek
2.A Mgr. Andrea Šaršanová

Úlohy dané charakterom predmetu so stálou platnosťou počas školského roka

DEJ

 • vytvárať a prehlbovať národné a európske povedomie študentov, zachovať a rozvíjať národnú, jazykovú a kultúrnu identitu, vzťah ku kultúrnemu dedičstvu, vytvárať podmienky pre hlbšie  porozumenie súčasných dejín
 • zvyšovať záujem o dejiny  prostredníctvom využívania moderných vyučovacích metód s využitím informačno-komunikačných technológií, inovatívnych metód a foriem, formou súťaží a projektov vzbudiť u žiakov hlbší záujem o históriu vlastného mesta, dediny a krajiny
 • dosiahnuť, aby žiaci získali faktografické vedomosti, samostatne zhodnotili, pochopili historický vývoj, orientovali sa v historických mapách
 • poznávať históriu Slovenska – jednotlivých regiónov, poznávať osobnosti v rôznych oblastiach života
 • zorganizovať pre žiakov školy exkurziu do Technického múzea alebo Miklušovej väznice
 • zorganizovať pre žiakov poznávací zájazd do Oswiečimu podľa záujmu

OBN

 • rozvíjať schopnosť využívať vedomosti, zručnosti, postoje, hodnotovú orientáciu na uskutočnenie a  vykonávanie funkcií v práci, pri štúdiu, v osobnom a odbornom rozvoji jedinca, ako aj pri jeho aktívnom zapojení sa do spoločnosti, v budúcom uplatnení sa v pracovnom a  mimopracovnom živote a  v jeho ďalšom vzdelávaní
 • sprostredkovať žiakom základné poznatky zo sociológie, práva, psychológie a ekonómie, viesť žiakov k tomu, aby mali vlastný názor na svet, spoločnosť, na život
 • vo vyučovacom procese realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu v súlade s Koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu
 • viesť žiakov v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv v SR a predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie a rasizmu v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd
 • zapojiť žiakov školy do Olympiády ľudských práv, celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl

ETV

 • rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov zamerané na rozvoj ich osobnosti, zdravý životný štýl, podporiť humánne hodnoty a motivovať pozitívne konanie žiakov,  predchádzať prejavom intolerancie a zamerať sa na prevenciu a elimináciu rizikového správania
 • osvojiť si prosociálne správanie, sebaovládanie a asertívne správanie, schopnosť komunikácie, pozitívne hodnotenie seba aj iných, podporovať tvorivosť a iniciatívu, schopnosť vyjadriť svoje city, záujem o globálne problémy spoločnosti a celkový osobnostný rozvoj
 • preventívne výchovne pôsobiť pri prípadných prejavoch šikanovania, sexuálneho zneužívania, či prejavoch rasizmu
 • dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a Dohovor o právach dieťaťa
 • objaviť identitu žiaka v interakcii s druhými

NAV

 • zameriavať sa na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom   pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti
 • postupne prijať vieru osobne a rozhodnúť sa podľa nej žiť
 • poznať svoju vieru, napomáhať poznaniu viery, vieru sláviť
 • liturgická výchova, vieru žiť – morálna formácia, vieru pretlmočiť do modlitby, učiť modlitbe
 • katechéza zameraná na vlastnosti, cnosti, využívanie nadprirodzených prostriedkov a nájdenie povolania a poslania mladého človeka
 • zapojiť žiakov školy do Biblickej olympiády a akcií arcidiecéznej charity
 • zorganizovať pre žiakov školy prednášku na tému  výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Exkurzie, súťaže a aktivity klubu výchovných predmetov

MESIAC ÚLOHA PEDAGÓG
október Súťaž Zdravá výživa
december Súťaž Expert geniality show
január Biblická olympiáda – školské kolo Ha
jún Návšteva Miklušovej väznice alebo Technického múzea v rámci predmetu DEJ

Členovia klubu výchovných predmetov navštevujú so žiakmi podujatia a akcie podľa ponuky mesta, zapájajú žiakov do aktivít arcidiecéznej charity.