Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
20190709_111648 imgp0258 imgp0187 20190709_112559

KLUB VÝCHOVNÝCH PREDMETOV

Vedúci klubu: PaedDr. Zuzana Tóthová

Členovia klubu:  Mgr. Renáta Jenčíková

Mgr. Tomáš Harbuľák

Mgr. Vladimír Račko

Mgr. Andrea Šaršanová

Členovia klubu výchovných predmetov vyučujú tieto predmety:

PREDMET ROČNÍK PEDAGÓG
DEJEPIS 1.A,AG, 1.B,1.C Mgr. Tomáš Harbuľák
2.A,AG, 2.B, 2.C Mgr. Tomáš Harbuľák
ETICKÁ VÝCHOVA 1.A,AG, 1.BC, 2.A,AG Mgr. Renáta Jenčíková
2.BC Mgr. Andrea Šaršanová
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 1.BC,1.A,AG Mgr. Tomáš Harbuľák
2.BC, 2.A,AG Mgr. Tomáš Harbuľák
OBČIANSKA NÁUKA 1.A,AG, 1.B, 1.C, 2.A,AG, 2.B, 2.C, 3.C PaedDr. Zuzana Tóthová
3.A,AG, 3.B Mgr. Vladimír Račko

HLAVNÉ ÚLOHY PK VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV

 • cieľavedome využívať kompetencie metodického orgánu pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu
 • činnosť metodického orgánu zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov a vykonávať dôslednú analýzu zistení
 • venovať pozornosť dôslednému vypracovaniu učebných osnov všetkých všeobecnovzdelávacích predmetov v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom príslušného štátneho vzdelávacieho programu a učebným plánom školy
 • pokračovať vo využívaní didaktickej techniky a učebných pomôcok vytvorených v rámci projektu Vzdelaný stavbár a geodet na trhu práce vo výchovno-vzdelávacom procese
 • využívať nové dostupné učebnice, učebné pomôcky a moderné digitálne technológie vo výchovno-vzdelávacom procese
 • venovať pozornosť rozvíjaniu komunikatívnych kompetencií a čitateľskej gramotnosti vo všetkých predmetoch. Viesť žiakov ku kultúrnemu správaniu, kultúre reči a estetike prejavu, aby boli pripravení riešiť rozmanité komunikačné, spoločenské a pracovné situácie
 • pripraviť žiakov na maturitnú skúšku z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, na celoživotné vzdelávanie, žiaka adaptabilného na zmeny v spoločnosti a potreby praxe
 • zriadiť konzultačné hodiny pre žiakov a zaradiť ich do osobných rozvrhov
 • budovať a podporovať medzipredmetové vzťahy, zabezpečiť pre každú triedu outdoorovú aktivitu v prírode zabezpečujúcu medzipredmetové vzťahy
 • formovať u študentov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, citovú bohatosť, intelektuálne schopnosti, hodnotové orientácie, kritické myslenie
 • vhodným spôsobom sprístupňovať kultúrne a umelecké hodnoty, pestovať u žiakov vzťah ku kultúrnym tradíciám, dostupnými cestami rozvíjať u žiakov hrdosť na vlastnú školu, svoje mesto a štát, formou súťaží a projektov vzbudiť u žiakov hlbší záujem o históriu vlastného mesta, dediny a krajiny, aby uznávali tradície a hodnoty svojho národa, chápali jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte.
 • organizovať spoločné  návštevy kultúrnych a výchovných podujatí žiakmi a učiteľmi školy, zabezpečovať prípravu školských kultúrnych akcií a slávnostnú rozlúčku so žiakmi 4. ročníka
 • zapojiť čo možno najväčší počet žiakov do mimoškolského vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov
 • zvýšenú pozornosť venovať nadaným žiakom, cieľavedome ich zapájať do SOČ, olympiád,  súťaží, aktivít  a pripraviť ich na dôstojnú  reprezentáciu školy
 • prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie, viesť žiakov v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rasovej rovnosti, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie, zrealizovať vzdelávacie aktivity zamerané na prevenciu, identifikáciu a intervenciu šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov, pri výchove a vzdelávaní využívať manuál k tolerancii a ľudským právam Kompas
 • výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti, zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv
 • rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia
 • pomáhať žiakom  uvedomovať si  vlastnú  kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, aktívne sa zaujímať o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete, zvyšovať povedomie žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete
 • rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť  žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, využiť informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených na www.globalnevzdelavanie.sk
 • rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť  žiakov s dôrazom na zdravú výživu a prevenciu zdravia, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť, plniť úlohy v oblasti ochrany detí a mládeže pred negatívnymi javmi a šírením drog v školskom prostredí
 • vo výchove a vzdelávaní realizovať prvky výchovy k manželstvu, rodičovstvu a multikultúrnu výchovu
 • realizovať projekty a aktivity na podporu a zvýšenie finančnej a čitateľskej gramotnosti
 • uskutočňovať výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti;  na rozvíjanie komunikácie v štátnom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie
 • uplatňovať individuálny prístup k problémovým žiakom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • realizovať vyučovací proces s dôrazom na kariérové prepojenie s praxou
 • preventívne pôsobiť na žiakov pri všetkých sociálnopatologických javov

Úlohy dané charakterom predmetu so stálou platnosťou počas školského roka

DEJ

 • vytvárať a prehlbovať národné a európske povedomie študentov, zachovať a rozvíjať národnú, jazykovú a kultúrnu identitu, vzťah ku kultúrnemu dedičstvu, vytvárať podmienky pre hlbšie  porozumenie súčasných dejín
 • zvyšovať záujem o dejiny  prostredníctvom využívania moderných vyučovacích metód s využitím informačno-komunikačných technológií, inovatívnych metód a foriem, formou súťaží a projektov vzbudiť u žiakov hlbší záujem o históriu vlastného mesta, dediny a krajiny
 • dosiahnuť, aby žiaci získali faktografické vedomosti, samostatne zhodnotili a pochopili historický vývoj, orientovali sa v historických mapách
 • poznávať históriu Slovenska – jednotlivých regiónov, poznávať osobnosti v rôznych oblastiach života
 • zorganizovať pre žiakov školy exkurziu do Technického múzea alebo Miklušovej väznice
 • zorganizovať pre žiakov poznávací zájazd do Oswiečimu podľa záujmu
 • zúčastniť sa prednášok spojených s dejepisným vyučovaním

OBN

 • rozvíjať schopnosť využívať vedomosti, zručnosti, postoje, hodnotovú orientáciu na uskutočnenie a  vykonávanie funkcií v práci, pri štúdiu, v osobnom a odbornom rozvoji jedinca, ako aj pri jeho aktívnom zapojení sa do spoločnosti, v budúcom uplatnení sa v pracovnom a  mimopracovnom živote a  v jeho ďalšom vzdelávaní
 • sprostredkovať žiakom základné poznatky zo sociológie, práva, psychológie a ekonómie, viesť žiakov k tomu, aby mali vlastný názor na svet, spoločnosť, na život
 • vo vyučovacom procese realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu v súlade s Koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu
 • viesť žiakov v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv v SR a predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie a rasizmu v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd
 • zapojiť žiakov školy do Olympiády ľudských práv, celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl
 • uskutočniť aktivitu k Medzinárodnému dňu tolerancie

ETV

 • rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov zamerané na rozvoj ich osobnosti, zdravý životný štýl, podporiť humánne hodnoty a motivovať pozitívne konanie žiakov,  predchádzať prejavom intolerancie a zamerať sa na prevenciu a elimináciu rizikového správania
 • osvojiť si prosociálne správanie, sebaovládanie a asertívne správanie, schopnosť komunikácie, pozitívne hodnotenie seba aj iných, podporovať tvorivosť a iniciatívu, schopnosť vyjadriť svoje city, záujem o globálne problémy spoločnosti a celkový osobnostný rozvoj
 • preventívne výchovne pôsobiť pri prípadných prejavoch šikanovania, sexuálneho zneužívania, či prejavoch rasizmu
 • dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a Dohovor o právach dieťaťa
 • objaviť identitu žiaka v interakcii s druhými

NAV

 • zameriavať sa na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom   pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti
 • postupne prijať vieru osobne a rozhodnúť sa podľa nej žiť
 • poznať svoju vieru, napomáhať poznaniu viery, vieru sláviť
 • liturgická výchova, vieru žiť – morálna formácia, vieru pretlmočiť do modlitby, učiť modlitbe
 • katechéza zameraná na vlastnosti, cnosti, využívanie nadprirodzených prostriedkov a nájdenie povolania a poslania mladého človeka
 • zapojiť žiakov školy do Biblickej olympiády a akcií arcidiecéznej charity
 • zorganizovať pre žiakov školy prednášku na tému výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Exkurzie, súťaže a aktivity klubu výchovných predmetov

MESIAC ÚLOHA PEDAGÓG
november Podujatie k Medzinárodnému dňu tolerancie To
december Súťaž Expert geniality show
január Biblická olympiáda – školské kolo Ha
jún Návšteva Miklušovej väznice alebo Technického múzea v rámci predmetu DEJ Ha

Členovia klubu výchovných predmetov navštevujú so žiakmi podujatia a akcie podľa ponuky mesta, zapájajú žiakov do aktivít arcidiecéznej charity.