Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
odborna_exkurzia_04-12-06-12-2023_4_0 20190709_111231 img_0440 navsteva_nemocnice_-15-11-2023-4-jpg

Vedúci klubu: Mgr. Adriana Kučerová

Členovia klubu: Mgr. Martina Feilová

Členovia klubu cudzích jazykov vyučujú tieto predmety:

PREDMET ROČNÍK PEDAGÓG
ANGLICKÝ JAZYK 1.A, 1.C, 2.A,AG, 2.C, 3.C, 4.B, 4.C Mgr. Adriana Kučerová
1.AG, 1.B, 2.B, 3.A,AG, 3.B, 4.A,AG Mgr. Martina Feilová

Úlohy dané charakterom predmetu so stálou platnosťou počas školského roka

ANJ

 • systematicky rozvíjať kľúčové jazykové kompetencie tak, aby boli študenti schopní získané vedomosti uplatňovať v budúcom povolaní
 • zvyšovať predpoklady žiakov na úspešné uplatnenie sa na trhu práce obohacovaním a dopĺňaním odbornej slovnej zásoby
 • vo vyučovacom procese využívať modernú didaktickú techniku, odbornú literatúru v cudzom jazyku, odborné slovníky
 • pripraviť žiakov na olympiádu z anglického jazyka
 • pripraviť žiakov školy na maturitnú skúšku z anglického jazyka
 • rozvíjať písomné, komunikačné a posluchové zručnosti žiakov na vyučovacích hodinách a  v rámci krúžkovej činnosti
 • využívať doplnkové materiály vo vyučovacom procese – anglické noviny a časopisy, doplnkové texty a materiály k maturitnej skúške
 • zorganizovať exkurzie v cudzom jazyku po historických pamiatkach Košíc
 • zapojiť žiakov do súťaží v anglickom jazyku – Best in English
 • zorganizovať poznávací zájazd do Veľkej Británie – podľa záujmu žiakov

Exkurzie, súťaže a aktivity členov klubu cudzích jazykov

MESIAC ÚLOHA PEDAGÓG
november Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo
Súťaž Best in English Fe
marec Kultúrne predstavenie pre 1.- 3.ročník – PFEČ – SJL
Kultúrne predstavenie pre 1.- 3.ročník – PFEČ – ANJ
jún Exkurzia – Historické pamiatky Košíc v cudzom jazyku Kč, Fe

Krúžková činnosť

 1. Mgr. Adriana Kučerová – Speak up
 2. Mgr. Martina Feilová – Aplikovaná angličtina