Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
p1040607 image012 p1060487 imgp0089

KLUB CUDZÍCH JAZYKOV

Vedúci klubu: Mgr.Martina Feilová

Členovia klubu:    Mgr. Adriana Kučerová

Mgr. Renáta Jenčíková

Členovia klubu cudzích jazykov vyučujú tieto predmety:

PREDMET ROČNÍK PEDAGÓG
ANGLICKÝ JAZYK 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 4.A, 4.B Mgr. Martina Feilová
1.C, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C Mgr. Adriana Kučerová
NEMECKÝ JAZYK 1.AB, 2.AC, 3.AB Mgr.Renáta Jenčíková

HLAVNÉ ÚLOHY PK VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV

 • cieľavedome využívať kompetencie metodického orgánu pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu
 • činnosť metodického orgánu zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov a vykonávať dôslednú analýzu zistení
 • venovať pozornosť dôslednému vypracovaniu učebných osnov všetkých všeobecnovzdelávacích predmetov v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom príslušného štátneho vzdelávacieho programu a učebným plánom školy
 • pokračovať vo využívaní didaktickej techniky a učebných pomôcok vytvorených v rámci projektu Vzdelaný stavbár a geodet na trhu práce vo výchovno-vzdelávacom procese
 • využívať nové dostupné učebnice, učebné pomôcky a moderné digitálne technológie vo výchovno-vzdelávacom procese
 • venovať pozornosť rozvíjaniu komunikatívnych kompetencií a čitateľskej gramotnosti vo všetkých predmetoch. Viesť žiakov ku kultúrnemu správaniu, kultúre reči a estetike prejavu, aby boli pripravení riešiť rozmanité komunikačné, spoločenské a pracovné situácie
 • pripraviť žiakov na maturitnú skúšku z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, na celoživotné vzdelávanie, žiaka adaptabilného na zmeny v spoločnosti a potreby praxe
 • zriadiť konzultačné hodiny pre žiakov
 • budovať a podporovať medzipredmetové vzťahy
 • formovať u študentov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, citovú bohatosť, intelektuálne schopnosti, hodnotové orientácie
 • vhodným spôsobom sprístupňovať kultúrne a umelecké hodnoty, pestovať u žiakov vzťah ku kultúrnym tradíciám, dostupnými cestami rozvíjať u žiakov hrdosť na vlastnú školu, svoje mesto a štát, formou súťaží a projektov vzbudiť u žiakov hlbší záujem o históriu vlastného mesta, dediny a krajiny, aby uznávali tradície a hodnoty svojho národa, chápali jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte.
 • organizovať spoločné  návštevy kultúrnych a výchovných podujatí žiakmi a učiteľmi školy, zabezpečovať prípravu školských kultúrnych akcií a slávnostnú rozlúčku so žiakmi 4. ročníka
 • zapojiť čo možno najväčší počet žiakov do mimoškolského vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov
 • zvýšenú pozornosť venovať nadaným žiakom, cieľavedome ich zapájať do SOČ, olympiád,  súťaží, aktivít  a pripraviť ich na dôstojnú  reprezentáciu školy
 • prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie, viesť žiakov v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rasovej rovnosti, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie, pri výchove a vzdelávaní využívať manuál k tolerancii a ľudským právam Kompas
 • výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti, zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv
 • rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.
 • pomáhať žiakom  uvedomovať si  vlastnú  kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, aktívne sa zaujímať o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete, zvyšovať povedomie žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete
 • rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť  žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, využiť informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených na www.globalnevzdelavanie.sk
 • rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť  žiakov s dôrazom na zdravú výživu a prevenciu zdravia, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť, plniť úlohy v oblasti ochrany detí a mládeže pred negatívnymi javmi a šírením drog v školskom prostredí
 • vo výchove a vzdelávaní realizovať prvky výchovy k manželstvu, rodičovstvu a multikultúrnu výchovu
 • realizovať projekty a aktivity na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti
 • uskutočňovať výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti;  na rozvíjanie komunikácie v štátnom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie
 • uplatňovať individuálny prístup k problémovým žiakom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • realizovať vyučovací proces s dôrazom na kariérové prepojenie s praxou
 • preventívne pôsobiť na žiakov pri všetkých sociálnopatologických javov

Úlohy dané charakterom predmetu so stálou platnosťou počas školského roka

CUJ – ANJ, NEJ

 • systematicky rozvíjať kľúčové jazykové kompetencie tak, aby boli študenti schopní získané vedomosti uplatňovať v budúcom povolaní
 • zvyšovať predpoklady žiakov na úspešné uplatnenie sa na trhu práce obohacovaním a dopĺňaním odbornej slovnej zásoby
 • vo vyučovacom procese využívať modernú didaktickú techniku, odbornú literatúru v cudzom jazyku, odborné slovníky
 • pripraviť žiakov na olympiády cudzieho jazyka
 • pripraviť žiakov školy na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka
 • rozvíjať písomné, komunikačné a posluchové zručnosti žiakov na vyučovacích hodinách a  v rámci krúžkovej činnosti
 • využívať doplnkové materiály vo vyučovacom procese – anglické noviny a časopisy, doplnkové texty a materiály k maturitnej skúške
 • zorganizovať exkurzie v cudzom jazyku po historických pamiatkach Košíc
 • zapojiť žiakov do súťaží v anglickom jazyku – Best in English
 • zorganizovať poznávací zájazd do Veľkej Británie – podľa záujmu žiakov

Exkurzie, súťaže a aktivity členov klubu cudzích jazykov

MESIAC ÚLOHA PEDAGÓG
november Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo
Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo
Súťaž Best in English Fe
december Vianočný koncert pre 1.- 4.ročník
marec Kultúrne predstavenie pre 1-3.ročník – 12.3.2019
Kultúrne predstavenie pre 1.-3.ročník – 13.3.2019
jún Exkurzia – Historické pamiatky Košíc v cudzom jazyku Kč,Fe,Jč
Návšteva Vedeckej knižnice – 1.ročník Jč, Ša, To

Krúžková činnosť

 1. Mgr. Adriana Kučerová – Speak up
 2. Mgr. Renáta Jenčíková – Nemčina
 3. Mgr. Andrea Šaršanová – Krúžok ruského jazyka