Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
IMG_1179 img_0178 014 img_1132

Vedúci klubu: Mgr.Martina Feilová

Členovia klubu:     Mgr. Adriana Kučerová

Mgr. Renáta Jenčíková

Členovia klubu cudzích jazykov vyučujú tieto predmety:

PREDMET ROČNÍK PEDAGÓG
ANGLICKÝ JAZYK 1.A, 1.C, 2.A, 2.B, 3.A,3.B, 4.A Mgr. Martina Feilová
1.B, 2.C,3.C, 4.B, 4.C Mgr. Adriana Kučerová
NEMECKÝ JAZYK 2A, 3.AC, 4.AB Mgr. Renáta Jenčíková

Úlohy dané charakterom predmetu so stálou platnosťou počas školského roka

CUJ – ANJ, NEJ

 • systematicky rozvíjať kľúčové jazykové kompetencie tak, aby boli študenti schopní získané vedomosti uplatňovať v budúcom povolaní
 • zvyšovať predpoklady žiakov na úspešné uplatnenie sa na trhu práce obohacovaním a dopĺňaním odbornej slovnej zásoby
 • vo vyučovacom procese využívať modernú didaktickú techniku, odbornú literatúru v cudzom jazyku, odborné slovníky
 • pripraviť žiakov na olympiády cudzieho jazyka
 • pripraviť žiakov školy na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka
 • rozvíjať písomné, komunikačné a posluchové zručnosti žiakov na vyučovacích hodinách a  v rámci krúžkovej činnosti
 • využívať doplnkové materiály vo vyučovacom procese – anglické, nemecké noviny a časopisy, doplnkové texty a materiály k maturitnej skúške
 • zorganizovať exkurzie v cudzom jazyku po historických pamiatkach Košíc
 • zapojiť žiakov do súťaží v anglickom jazyku – Best in English
 • zorganizovať poznávací zájazd do Veľkej Británie – podľa záujmu žiakov

Exkurzie, súťaže a aktivity členov klubu cudzích jazykov

MESIAC ÚLOHA PEDAGÓG
november Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo
Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo
Súťaž Best in English Fe
marec Kultúrne predstavenie pre 1-3.ročník
Kultúrne predstavenie pre 1.-3.ročník – 18.3.2020
jún Exkurzia – Historické pamiatky Košíc v cudzom jazyku Kč,Fe

Krúžková činnosť

 1. Mgr. Adriana Kučerová – Speak up, S angličtinou do sveta
 2. Mgr. Andrea Šaršanová – Krúžok ruského jazyka