Kam na strednú
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
imgp0242 p1060494 IMG_1172 imgp0141

KLUB CUDZÍCH JAZYKOV

Vedúci klubu: Mgr. Adriana Kučerová

Členovia klubu:     Mgr. Martina Feilová

Mgr. Renáta Jenčíková

Členovia klubu cudzích jazykov vyučujú tieto predmety:

PREDMET ROČNÍK PEDAGÓG
ANGLICKÝ JAZYK 1.A, 2.A, 2.B, 3.A,3.C, 4.A, 4.B Mgr. Martina Feilová
1.B,1.C, 2.C, 3.B, 4.C Mgr. Adriana Kučerová
NEMECKÝ JAZYK 4.A Mgr. Renáta Jenčíková

 1. 1. HLAVNÉ ÚLOHY PK VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV
 • Cieľavedome využívať kompetencie metodického orgánu pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • Činnosť metodického orgánu zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov a vykonávať dôslednú analýzu zistení.
 • Venovať pozornosť dôslednému vypracovaniu učebných osnov všetkých všeobecnovzdelávacích predmetov v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom príslušného štátneho vzdelávacieho programu a učebným plánom školy.
 • Pokračovať vo využívaní didaktickej techniky a učebných pomôcok vytvorených v rámci projektu Vzdelaný stavbár a geodet na trhu práce vo výchovno-vzdelávacom procese.
 • Využívať nové dostupné učebnice, učebné pomôcky a moderné digitálne technológie vo výchovno-vzdelávacom procese, zabezpečiť vzdelávaciu aktivitu zameranú na digitálnu bezpečnosť.
 • Venovať pozornosť rozvíjaniu komunikatívnych kompetencií a čitateľskej gramotnosti vo všetkých predmetoch. Viesť žiakov ku kultúrnemu správaniu, kultúre reči a estetike prejavu, aby boli pripravení riešiť rozmanité komunikačné, spoločenské a pracovné situácie.
 • Pripraviť žiakov na maturitnú skúšku z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, na celoživotné vzdelávanie, žiaka adaptabilného na zmeny v spoločnosti a potreby praxe.
 • Zriadiť konzultačné hodiny pre žiakov a zaradiť ich do osobných rozvrhov.
 • Budovať a podporovať medzipredmetové vzťahy, zabezpečiť pre každú triedu outdoorovú aktivitu v prírode rozvíjajúcu medzipredmetové vzťahy.
 • Formovať u študentov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, citovú bohatosť, intelektuálne schopnosti, hodnotové orientácie, kritické myslenie.
 • Vhodným spôsobom sprístupňovať kultúrne a umelecké hodnoty, pestovať u žiakov vzťah ku kultúrnym tradíciám. Rozvíjať dostupnými cestami hrdosť na vlastnú školu, svoje mesto a štát. Formou súťaží a projektov vzbudiť u žiakov hlbší záujem o históriu vlastného mesta, dediny a krajiny, aby uznávali tradície a hodnoty svojho národa, chápali jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte. Organizovať spoločné  návštevy kultúrnych a výchovných podujatí žiakmi a učiteľmi školy. Zabezpečovať prípravu školských kultúrnych akcií  a slávnostnú rozlúčku so žiakmi 4. ročníka.
 • Zapojiť čo možno najväčší počet žiakov do mimoškolského vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov.
 • Zvýšenú pozornosť venovať nadaným žiakom, cieľavedome ich zapájať do SOČ, olympiád,  vedomostných a športových súťaží a pripraviť ich na dôstojnú  reprezentáciu školy.
 • Prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie, viesť žiakov v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rasovej rovnosti, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie. Zrealizovať vzdelávacie aktivity zamerané na prevenciu, identifikáciu a intervenciu šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov. Využívať pri výchove a vzdelávaní manuál k tolerancii a ľudským právam Kompas.
 • Výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti. Zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, prednášok, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv.
 • Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.
 • Pomáhať žiakom  uvedomovať si  vlastnú  kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, aktívne sa zaujímať o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete. Zvyšovať povedomie žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť  žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Využiť informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených na www.globalnevzdelavanie.sk.
 • Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť  žiakov s dôrazom na zdravú výživu a prevenciu zdravia, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť. Plniť úlohy v oblasti ochrany detí a mládeže pred negatívnymi javmi a šírením drog v školskom prostredí.
 • Vo výchove a vzdelávaní realizovať prvky výchovy k manželstvu a rodičovstvu a multikultúrnu výchovu.
 • Realizovať projekty a aktivity na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti a čitateľskej gramotnosti.
 • Dôkladne preštudovať a uplatňovať metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu, vnútorný poriadok školy a oboznámiť s nimi žiakov.
 • Uskutočňovať výchovu a vzdelávanie  v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti;  na rozvíjanie komunikácie v štátnom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie.
 • Uplatňovať individuálny prístup k problémovým žiakom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Realizovať vyučovací proces s dôrazom na kariérové prepojenie s praxou.
 • Preventívne pôsobiť na žiakov pri všetkých sociálnopatologických javov.

Úlohy dané charakterom predmetu so stálou platnosťou počas školského roka

CUJ – ANJ, NEJ

 • systematicky rozvíjať kľúčové jazykové kompetencie tak, aby boli študenti schopní získané vedomosti uplatňovať v budúcom povolaní
 • zvyšovať predpoklady žiakov na úspešné uplatnenie sa na trhu práce obohacovaním a dopĺňaním odbornej slovnej zásoby
 • vo vyučovacom procese využívať modernú didaktickú techniku, odbornú literatúru v cudzom jazyku, odborné slovníky
 • pripraviť žiakov na olympiády cudzieho jazyka
 • pripraviť žiakov školy na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka
 • rozvíjať písomné, komunikačné a posluchové zručnosti žiakov na vyučovacích hodinách a  v rámci krúžkovej činnosti
 • využívať doplnkové materiály vo vyučovacom procese – anglické noviny a časopisy, doplnkové texty a materiály k maturitnej skúške
 • zorganizovať exkurzie v cudzom jazyku po historických pamiatkach Košíc
 • zapojiť žiakov do súťaží v anglickom jazyku – Best in English
 • zorganizovať poznávací zájazd do Veľkej Británie – podľa záujmu žiakov

Exkurzie, súťaže a aktivity členov klubu cudzích jazykov

MESIAC ÚLOHA PEDAGÓG
november Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo
Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo
Súťaž Best in English Fe
marec Kultúrne predstavenie pre 1-3.ročník
Kultúrne predstavenie pre 1.-3.ročník
jún Exkurzia – Historické pamiatky Košíc v cudzom jazyku Kč,Fe

Krúžková činnosť

 1. Mgr. Adriana Kučerová – Speak up, S angličtinou do sveta

Mgr. Andrea Šaršanová – Krúžok ruského jazyka