Kam na strednú
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
imgp0093 006 imgp0366 img_0363

KLUB SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

Vedúci klubu: Mgr. Andrea Šaršanová

Členovia klubu: PaedDr. Zuzana Tóthová

Členovia klubu vyučujú predmet slovenský jazyk a lieratúra v týchto triedach:

PREDMET ROČNÍK PEDAGÓG
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 1.B,1.C, 2.A, 2.B, 3.B, 3.C, 4.A Mgr. Andrea Šaršanová
1.A, 2.C, 3.A, 4.B, 4.C PaedDr. Zuzana Tóthová

 1. 1. HLAVNÉ ÚLOHY PK VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV
 • Cieľavedome využívať kompetencie metodického orgánu pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • Činnosť metodického orgánu zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov a vykonávať dôslednú analýzu zistení.
 • Venovať pozornosť dôslednému vypracovaniu učebných osnov všetkých všeobecnovzdelávacích predmetov v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom príslušného štátneho vzdelávacieho programu a učebným plánom školy.
 • Pokračovať vo využívaní didaktickej techniky a učebných pomôcok vytvorených v rámci projektu Vzdelaný stavbár a geodet na trhu práce vo výchovno-vzdelávacom procese.
 • Využívať nové dostupné učebnice, učebné pomôcky a moderné digitálne technológie vo výchovno-vzdelávacom procese, zabezpečiť vzdelávaciu aktivitu zameranú na digitálnu bezpečnosť.
 • Venovať pozornosť rozvíjaniu komunikatívnych kompetencií a čitateľskej gramotnosti vo všetkých predmetoch. Viesť žiakov ku kultúrnemu správaniu, kultúre reči a estetike prejavu, aby boli pripravení riešiť rozmanité komunikačné, spoločenské a pracovné situácie.
 • Pripraviť žiakov na maturitnú skúšku z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, na celoživotné vzdelávanie, žiaka adaptabilného na zmeny v spoločnosti a potreby praxe.
 • Zriadiť konzultačné hodiny pre žiakov a zaradiť ich do osobných rozvrhov.
 • Budovať a podporovať medzipredmetové vzťahy, zabezpečiť pre každú triedu outdoorovú aktivitu v prírode rozvíjajúcu medzipredmetové vzťahy.
 • Formovať u študentov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, citovú bohatosť, intelektuálne schopnosti, hodnotové orientácie, kritické myslenie.
 • Vhodným spôsobom sprístupňovať kultúrne a umelecké hodnoty, pestovať u žiakov vzťah ku kultúrnym tradíciám. Rozvíjať dostupnými cestami hrdosť na vlastnú školu, svoje mesto a štát. Formou súťaží a projektov vzbudiť u žiakov hlbší záujem o históriu vlastného mesta, dediny a krajiny, aby uznávali tradície a hodnoty svojho národa, chápali jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte. Organizovať spoločné  návštevy kultúrnych a výchovných podujatí žiakmi a učiteľmi školy. Zabezpečovať prípravu školských kultúrnych akcií  a slávnostnú rozlúčku so žiakmi 4. ročníka.
 • Zapojiť čo možno najväčší počet žiakov do mimoškolského vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov.
 • Zvýšenú pozornosť venovať nadaným žiakom, cieľavedome ich zapájať do SOČ, olympiád,  vedomostných a športových súťaží a pripraviť ich na dôstojnú  reprezentáciu školy.
 • Prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie, viesť žiakov v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rasovej rovnosti, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie. Zrealizovať vzdelávacie aktivity zamerané na prevenciu, identifikáciu a intervenciu šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov. Využívať pri výchove a vzdelávaní manuál k tolerancii a ľudským právam Kompas.
 • Výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti. Zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, prednášok, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv.
 • Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.
 • Pomáhať žiakom  uvedomovať si  vlastnú  kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, aktívne sa zaujímať o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete. Zvyšovať povedomie žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť  žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Využiť informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených na www.globalnevzdelavanie.sk.
 • Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť  žiakov s dôrazom na zdravú výživu a prevenciu zdravia, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť. Plniť úlohy v oblasti ochrany detí a mládeže pred negatívnymi javmi a šírením drog v školskom prostredí.
 • Vo výchove a vzdelávaní realizovať prvky výchovy k manželstvu a rodičovstvu a multikultúrnu výchovu.
 • Realizovať projekty a aktivity na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti a čitateľskej gramotnosti.
 • Dôkladne preštudovať a uplatňovať metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu, vnútorný poriadok školy a oboznámiť s nimi žiakov.
 • Uskutočňovať výchovu a vzdelávanie  v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti;  na rozvíjanie komunikácie v štátnom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie.
 • Uplatňovať individuálny prístup k problémovým žiakom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Realizovať vyučovací proces s dôrazom na kariérové prepojenie s praxou.
 • Preventívne pôsobiť na žiakov pri všetkých sociálnopatologických javov.

Úlohy dané charakterom predmetu so stálou platnosťou počas školského roka

SJL

 • zlepšovať pravopisnú úroveň žiakov a ich čitateľskú gramotnosť
 • formovať kladný vzťah ku knihe a literatúre, systematicky budovať školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a mimo vyučovacích aktivít. V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc pripraviť pre žiakov školy zaujímavé podujatie.
 • pokračovať v tradícii vydávania školského časopisu, uskutočňovať na škole súťaž v rétorike, recitačnú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín
 • navštíviť so žiakmi v rámci krúžkovej činnosti vybrané divadelné predstavenia v ŠD Košice
 • pripraviť žiakov na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry
 • vypracovať, zrealizovať a vyhodnotiť vstupné testy pre žiakov 1. ročníka
 • vypracovať sériu testov na prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a literatúry
 • zorganizovať exkurziu pre žiakov 1.ročníka do vedeckej knižnice

Exkurzie, súťaže a aktivity klubu slovenského jazyka

MESIAC ÚLOHA PEDAGÓG
október Podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc To, Ša
december Súťaž v rétorike To
marec Hviezdoslavov Kubín Ša
jún Exkurzia do vedeckej knižnice 1. ročník To, Ša
Slávnostná rozlúčka so žiakmi 4.ročníka To

Krúžková činnosť

 1. PaedDr. Zuzana Tóthová – Školský časopis