Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
IMG_1154 img_0593 p1070418 IMG_1204

Vedúci klubu: PaedDr. Zuzana Tóthová

Členovia klubu: Mgr. Andrea Šaršanová

Členovia klubu vyučujú predmet slovenský jazyk v týchto triedach:

PREDMET ROČNÍK PEDAGÓG
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 1.A, 1.B Mgr. Andrea Šaršanová
2.C, 2.D Mgr. Andrea Šaršanová
3.B,3.C Mgr. Andrea Šaršanová
4.A Mgr. Andrea Šaršanová
1.C PaedDr. Zuzana Tóthová
2.A, 2.B PaedDr. Zuzana Tóthová
3.A PaedDr. Zuzana Tóthová
4.B, 4.C PaedDr. Zuzana Tóthová

HLAVNÉ ÚLOHY PK VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV

 • cieľavedome využívať kompetencie metodického orgánu pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu
 • činnosť metodického orgánu zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov a vykonávať dôslednú analýzu zistení
 • venovať pozornosť dôslednému vypracovaniu učebných osnov všetkých všeobecnovzdelávacích predmetov v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom príslušného štátneho vzdelávacieho programu a učebným plánom školy
 • pokračovať vo využívaní didaktickej techniky a učebných pomôcok vytvorených v rámci projektu Vzdelaný stavbár a geodet na trhu práce vo výchovno-vzdelávacom procese
 • využívať nové dostupné učebnice, učebné pomôcky a moderné digitálne technológie vo výchovno-vzdelávacom procese
 • venovať pozornosť rozvíjaniu komunikatívnych kompetencií a čitateľskej gramotnosti vo všetkých predmetoch. Viesť žiakov ku kultúrnemu správaniu, kultúre reči a estetike prejavu, aby boli pripravení riešiť rozmanité komunikačné, spoločenské a pracovné situácie
 • pripraviť žiakov na maturitnú skúšku z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, na celoživotné vzdelávanie, žiaka adaptabilného na zmeny v spoločnosti a potreby praxe
 • zriadiť konzultačné hodiny pre žiakov
 • budovať a podporovať medzipredmetové vzťahy
 • formovať u študentov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, citovú bohatosť, intelektuálne schopnosti, hodnotové orientácie
 • vhodným spôsobom sprístupňovať kultúrne a umelecké hodnoty, pestovať u žiakov vzťah ku kultúrnym tradíciám, dostupnými cestami rozvíjať u žiakov hrdosť na vlastnú školu, svoje mesto a štát, formou súťaží a projektov vzbudiť u žiakov hlbší záujem o históriu vlastného mesta, dediny a krajiny, aby uznávali tradície a hodnoty svojho národa, chápali jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte.
 • organizovať spoločné  návštevy kultúrnych a výchovných podujatí žiakmi a učiteľmi školy, zabezpečovať prípravu školských kultúrnych akcií a slávnostnú rozlúčku so žiakmi 4. ročníka
 • zapojiť čo možno najväčší počet žiakov do mimoškolského vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov
 • zvýšenú pozornosť venovať nadaným žiakom, cieľavedome ich zapájať do SOČ, olympiád,  súťaží, aktivít  a pripraviť ich na dôstojnú  reprezentáciu školy
 • prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie, viesť žiakov v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rasovej rovnosti, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie, pri výchove a vzdelávaní využívať manuál k tolerancii a ľudským právam Kompas
 • výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti, zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv
 • rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.
 • pomáhať žiakom  uvedomovať si  vlastnú  kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, aktívne sa zaujímať o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete, zvyšovať povedomie žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete
 • rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť  žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, využiť informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených na www.globalnevzdelavanie.sk
 • rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť  žiakov s dôrazom na zdravú výživu a prevenciu zdravia, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť, plniť úlohy v oblasti ochrany detí a mládeže pred negatívnymi javmi a šírením drog v školskom prostredí
 • vo výchove a vzdelávaní realizovať prvky výchovy k manželstvu, rodičovstvu a multikultúrnu výchovu
 • realizovať projekty a aktivity na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti
 • uskutočňovať výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti;  na rozvíjanie komunikácie v štátnom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie
 • uplatňovať individuálny prístup k problémovým žiakom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • realizovať vyučovací proces s dôrazom na kariérové prepojenie s praxou
 • preventívne pôsobiť na žiakov pri všetkých sociálnopatologických javoch

Úlohy dané charakterom predmetu so stálou platnosťou počas školského roka

SJL

 • zlepšovať pravopisnú úroveň žiakov a ich čitateľskú gramotnosť
 • formovať kladný vzťah ku knihe a literatúre, systematicky budovať školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a mimo vyučovacích aktivít, v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc pripraviť pre žiakov školy zaujímavé podujatie
 • pokračovať v tradícii vydávania školského časopisu, uskutočňovať na škole súťaž v rétorike, recitačnú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín
 • navštíviť so žiakmi v rámci krúžkovej činnosti vybrané divadelné predstavenia v ŠD Košice
 • pripraviť žiakov na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry
 • zorganizovať exkurziu pre žiakov 1. ročníka do vedeckej knižnice
 • vypracovať, zrealizovať a vyhodnotiť vstupné testy pre žiakov 1. ročníka
 • vypracovať požiadavky na prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a literatúry a sériu testov na prijímacie pohovory
 • zapojiť žiakov 3. ročníka do SOČ

Exkurzie, súťaže a aktivity klubu slovenského jazyka

MESIAC ÚLOHA PEDAGÓG
DECEMBER Súťaž v rétorike To
MAREC Hviezdoslavov Kubín Ša
JÚN Slávnostná rozlúčka so žiakmi 4. ročníka Ša

Členovia klubu slovenského jazyka sa so žiakmi pravidelne zúčastňujú výstav a rôznych akcií podľa aktuálnej ponuky mesta.

Krúžková činnosť

 1. Mgr. Andrea Šaršanová     – Zmaturuj z ruštiny
 2. PaedDr. Zuzana Tóthová  - Klub priateľov divadla a filmu - Jazyková kultúra