Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
ex_geod_dni_zilina_25-10-2023_3 dod_ufv_11-11-2023-1 imgp0302 sutaz_envzbery_vyhodnotenie_18-05-2023_4

Zdokonalenie materiálnych  podmienok pre kvalitné vzdelávanie v SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov na stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Oprávnené výdavky: 171 668,75 EUR

Hlavný cieľ: modernizáciou materiálno- technického vybavenia laboratórií, odborných učební a vyučovacích miestností ako aj ich stavebnými úpravami  zlepšiť kvalitu vyučovania žiakov SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach.

Hlavné aktivity:

Aktivita 1 Obstaranie a modernizácia materiálno- technického vybavenia

Aktivita 2 Stavebné úpravy súvisiace s modernizáciou materiálno- technického vybavenia

Aktivita 3 Výmena otvorových výplní, okná

Počas realizácie týchto aktivít dôjde k zariadeniu, vybaveniu či modernizácii odborných učební pre vyučovanie odborných predmetov v odboroch 3650 M staviteľstvo a 3692 M geodézia, kartografia a kataster ako aj stavebného laboratória, fyzikálneho laboratória, jazykového laboratória či odbornej učebne pre praktické vyučovanie v odbore geodézia, kartografia a kataster.

Výmenou otvorových výplní (okien), ktoré budú osadené dvojsklom s veľmi vysokým tepelným odporom a rámy všetkých okien sú zdeformované v budove nazývanej „prístavba“ dôjde k výraznému zníženiu ročnej spotreby primárnej energie v budove našej školy ako aj k ročnému zníženiu emisií skleníkových plynov.