Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
imgp0300 IMG_1201 p1060451 zbierka_hodinadetom_21-03-2024_1

Dobrý deň,

vážený rodič, milý stravník, na tejto stránke budete môcť nájsť informácie spojené so stravovaním v našej skolskej jedálni.

VÝDAJ OBEDOV:
od 11.30 do 14.00 hod.

ÚDAJE K TRVALÉMU PRÍKAZU
——————————————————————–
IBAN:                 SK49 8180 0000 0070 0021 3331
VS:                    ľubovoľný
KS:                    0558
Správa pre prijímateľa: Priezvisko a trieda stravníka /napr. Timková ŠUV/
Mesačne: 45 .- eur /5 réžia 40 stravné/
Trvalý príkaz zadať aspoň do 10. – tého v mesiaci.
———————————————————————
Vyúčtovanie preplatkov bude po ukončení školy, resp. na individuálne požiadanie na konci školského roka.

Otázky alebo pripomienky  ohľadom stravy môžte písat aj na  mailovu adresu  jedalen@stavke.sk

Na základe novely zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní v znení neskorších predpisov a VZN 2/2022 riaditeľ školy písomným interným pokynom určil výšku príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady školskej jedálni vo výške 5 €.
Spôsob úhrady bude:
Paušálnym príspevkom k mesačnému šeku.

V zmysle § 140 zákona 245/2008 Z.z o výchove a vzdelaní Zastupiteľstvo KSK schválilo VZN č. 2/2022 v ktorom sú určené aktuálne finančné pásma na nákup potravín pre jednotlivé vekové kategórie stravníkov. Preto od 1.2.2023 upravujeme finančný limit takto:

Finančné pásma od 01.01.2023

Žiaci platia 2,10 €
Učitelia platia: 1,70 €
Príspevok zo SF 0,15 €
Príspovok z RŠ 2,25 €
Réžia 1,70 €
Cudzí stravníci platia 4,10 € z toho 1,70 € tvorí réžiu.

PRIHLASOVANIE NA STRAVU

Prihlásiť sa na stravu  je možné v kancelárii vedúcej školskej jedálne alebo u triedneho učiteľa na začiatku školského roku. Majte v pozornosti to, že sa prihlasujete na celý školský rok nie len na mesiac, preto každú zmenu treba nahlásiť vedúcej ŠJ osobne.

ĆIPOVÝ SYSTÉM

Milý stravníci,  od 1.10. 2010 sme prešli  na odber stravy pomocou čipov.  V priebehu septembra žiaci 1. ročníka si  zakúpia za 3.- eur čip, ktorý Vám vedúca jedálne odblokuje. Čip bude Vašim majetkom )po ukončení štúdia sa čip nevracia). Pri strate alebo znehodnotení  sa Vám tento čip zablokuje a Vy si musíte kúpiť nový čip s novým heslom.

Systém Vás nepustí :

  • ak strava nie je vyplatená  /len pri individuálnom odblokovani vedúcou jedálne/
  • ak sa strava odoberie 2x
  • ak nie je stravník na daný deň prihlásený na stravu

Preto je dôležité mať stravné vyplatené aspoň do 5. daného mesiaca.

KAŹDY ČIP  JE  OZNAĆENÝ  MENOM STRAVNÍKA, PRETO SI  ĆIPY MEDZI SEBOU NEVYMIEŇAJTE.!!!!!!!!!!!!!!!!

Bližšie inrormácie nájdete  na: http://www.soft-gl.sk/cipovysystem

ÚHRADA STRAVNÉHO

Každý stravník dostane na začiatku mesiaca šek, ktorý, má byť vyplatený čo najskôr, aspoň do 5.dňa v mesiaci. Ak ste v zápisnom lístku uviedli emailovú adresu poštovú poukážku Vám pošleme.

Stravné je možné uhradiť:

1. trvalým príkazom – mesačne treba uviesť do správy pre prijímateľa meno stravníka a triedu

2. Internet banking  - uviesť meno stravníka a triedu

4. poštovou poukážkou – dostane ju mesačne v kancelárii vedúcej ŠJ

ODHLASOVANIE

Odhlasovanie zo stravy 24 hodín vopred. V prípade choroby je možné odhlásiť sa do 7,30 hod. ráno, alebo odobrať stravu do obedára v čase od 11,30 – 14,00 hod.

Prosím rodičov, aby svoje dieťa odhlasovali osobne a neprenechávali to na učiteľov, ktorí nie sú povinní žiakov odhlasovať počas neprítomnosti v škole. Odhlásiť je možné aj telefonicky na čísle: 6325411, 6325413, 0905185056 (do 07.30 vo forme SMS správy)

Dávam Vám do pozornosti vyhlášku o školskom stravovaní  330/2009

Je platná od 1.9.2009. Môžete si v nej prečítať okrem iného aj zostavovanie jedálnych lístkov, ich skladbu, ako aj to, čo sa v školských jedálňach variť nemôže.

Pre žiakov ubytovaných v školskom internáte oznamujem, že obedy môžu mať v našej  jedálni a večeru a raňajky na internáte(vyhláška 330/2009 §6 odst.5/b).

V prípade nejasnosti volajte na tel.čísle: 6325413, 0905185056

Otázky alebo pripomienky  ohľadom stravy môžete písať aj na  mailovú adresu  jedalen@stavke.sk

DIETNE STRAVOVANIE

Študenti, ktorí majú záujem o diétne stravovanie, jedná sa o diétu

diabetickú,
bezlepkovú

Diétne stravovanie sa bude realizovať v ŠJ pri Gymnáziu Šrobárova ul. Košice, kde sú na to vytvorené podmienky.

Cena obeda je 2 /VZN KSK 2/2022/

Žiadosť adresovať:
Gymnázium Šrobárová 1
042 23 Košice
K žiadosti pripojiť lekárske potvrdenie od odborného lekára
Telefón: 055/2021334