Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
006 podujatie_murcko_futbalstory_6-6-2023_1-1_0 odborna_exkurzia_07-12-2023_3 img_0484

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, 040 01 Košice
IČO: 00 161 764

kontaktné údaje: +421 55 63 254 11, stavke@stavke.sk, http://www.stavke.sk

____________________________________________________________________

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti                     a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, žiakov, žiadateľov, sťažovateľov a podobne) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch                       pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

a)    Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatizovanom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania.
Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami                    a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).

b)    Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).

c)    Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.

d)    Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným údajom alebo dočasné odstránenie spracúvania.

e)    Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov
sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.

f)     Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu                        na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo Zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
nám ako prevádzkovateľovi a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, 040 01 Košice prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia,
že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku porušenia práv a slobôd fyzických osôb, bez zbytočného odkladu
Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE: Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje len nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu
ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby,
na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

a)    emailovou žiadosťou zaslanou na adresu stavke@stavke.sk,

b)    telefonicky +421 55 63 254 11 alebo

c)    zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu
pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme,
aby ste nás kontaktovali na našu mailovú adresu stavke@stavke.sk,alebo číslo +421 55 63 254 11

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa.

Príloha č.1 k Zásadám ochrany osobných údajov

ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH ÚČELOCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1 PERSONÁLNA AGENDA ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy pracovnej zdravotnej služby, agendy zvyšovania kvalifikácie zamestnancov
a predzmluvných vzťahov. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

a)  vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom právnom vzťahu,

b)  spracúvania agendy prijímania zamestnancov                        do pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru,

c)  spracúvania potrebných štatistických výkazov,

d)  komplexné zabezpečenie primárnej starostlivosti                       o zdravie zamestnancov na pracovisku v zmysle platnej legislatívy z dôvodu prevencie chorôb z povolania, pracovných úrazov    a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania (práceschopnosti).

e)  zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov – ich vzdelávanie prostredníctvom, vykonávania školení, prideľovania certifikátov, oprávnení či preukazov, a to za účelom komplexného zabezpečenia ochrany bezpečnosti a zdravia zamestnancov pri práci. Dotknutým osobám sú na základe absolvovaného typu vzdelávania vydávané preukazy
na obsluhu motorových vozidiel alebo technických zariadení, prípadne na iné účely (napr. práca vo výškach a pod.).
Je vedená evidencia o vykonanom vzdelávaní,  vykonaných kontrolách a overeniach platnosti udelených oprávnení
pri riadení, prevádzke, obsluhe, údržbe a opravách vozidiel, technických zariadení a podobne.

Názov informačného systému  IS Personálna agenda zamestnancov
Právny základ Personalistika:

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, zákon NR SR
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003  Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona NR SR
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z.  o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR                                         č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR
č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z.
o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom
č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene
a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zmluvy súvisiace s personálnou a mzdovou agendou zamestnancov (napr. Dohoda o zrážkach zo mzdy, Dohoda o zasielaní výplatných pások…).

Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia v spojení s § 78 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov:

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

§ 153-155 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 361/2019 o vzdelávaní v profesijnom rozvoji, vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Pracovná zdravotná služba:

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon
č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách
za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce
a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác
z hľadiska zdravotných rizík  a o náležitostiach návrhu
na zaradenie prác do kategórií, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z.
o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

Kategórie príjemcov Sprostredkovateľ na spracúvanie agendy pracovnej zdravotnej služby, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   uchádzači o zamestnanie na základe vypísaného výberového konania, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci
2 MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

a)  spracúvania potrebných štatistických výkazov,

b)  realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie v zmysle mzdových predpisov,

c)  vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa príslušných zákonov,

d)  prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,

e) vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa
IS pre účely pracovnoprávne,  mzdové a pre účely nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace úkony.

Názov informačného systému  IS Mzdová agenda zamestnancov
Právny základ Mzdy:

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 461/2003  Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z.  o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene
a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z.
o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene
a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci
3 AGENDA BOZP ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom komplexného zabezpečenia BOZP a s tým súvisiace úkony
ako vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov,
ako aj evidencia z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP, školení zamestnancov a podobne.
Názov informačného systému  IS Agenda BOZP zamestnancov
Právny základ BOZP: Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon č. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 500/2006 Z. z. MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu o registrovanom pracovnom úraze, zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.

Kategórie príjemcov Sprostredkovateľ agendy BOZP, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   zamestnanci, bývalí zamestnanci
4 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.
Názov informačného systému  IS Ekonomicko-účtovná agenda
Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z.
o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov
5 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie,
ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania.
Názov informačného systému  IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie
Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov Nie sú
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 1 rok od konca roka, v ktorom bola prijatá žiadosť
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   uchádzači o zamestnanie
6 EVIDENCIA ŽIAKOV STREDNEJ PRIEMYSELNEJ ŠKOLY
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie o žiakoch strednej priemyselnej školy, ktorá pripravuje žiakov v najmenej dvojročnom a najviac päťročnom vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania. Vzdelávacie programy strednej odbornej školy sú zamerané predovšetkým na výkon povolaní a odborných činností v národnom hospodárstve, zdravotníctve, verejnej správe, kultúre, umení a v ostatných oblastiach a môžu pripravovať aj na ďalšie štúdium. Stredná odborná škola zabezpečuje žiakom teoretické vyučovanie
a praktické vyučovanie. Na tento účel sú spracúvané aj osobné údaje ich zákonných zástupcov.
Názov informačného systému  IS Evidencia žiakov strednej priemyselnej školy
Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení
a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie
a uloženia, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z., zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov Sprostredkovateľ na spracúvanie agendy žiakov – poskytnutie serverov a IT služieb – ASC agenda, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Školské výpočtové stredisko, Okresný úrad – odbor školstva, Spádová škola v prípade,
ak je žiak zapísaný na inú než spádovú školu, Centrálny register detí, žiakov a poslucháčov, Ústav informácii a prognóz školstva, zriaďovateľ, iné oprávnené subjekty verejnej moci/správy
na základe osobitného predpisu
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   -         zákonní zástupcovia žiakov, pri zápise žiaka do školy,

-         žiaci školy a zákonní zástupcovia.

7 PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA
Účel spracúvania osobných údajov Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, zverejňovania fotografií, videozáznamov
a informácií o zamestnancoch a žiakoch so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných priestoroch školy.
Názov informačného systému  IS Propagácia prevádzkovateľa
Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov Sprostredkovateľ – fotograf
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na archiváciu os. údajov Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   -      žiaci školy,

-      zákonní zástupcovia žiakov,

-      zamestnanci prevádzkovateľa IS,

-      iné dotknuté osoby.

8 FOTOGRAFIE A VIDEOZÁZNAMY Z VEREJNÝCH PODUJATÍ
Účel spracúvania osobných údajov Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, najmä zverejňovaním fotografií a videozáznamov so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle,
vo vnútorných priestoroch školy.
Názov informačného systému  IS Fotografie a videozáznamy z verejných podujatí
Právny základ Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je propagácia prevádzkovateľa.
Kategórie príjemcov Nie sú
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na archiváciu os. údajov 2 roky po naplnení účelu spracovania
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   účastníci verejných podujatí
9 ŠKOLSKÝ ČASOPIS
Účel spracúvania osobných údajov Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby (vykonávanie súboru operácií s osobnými údajmi ako – získavanie, vyhotovovanie zhromažďovanie, šírenie, kombinovanie, uchovávanie, zhrávanie na dátové nosiče osobných údajov a zverejňovanie, sprístupňovanie a poskytovanie tretím stranám) pre účel informovania verejnosti o prevádzkovateľovi,
jeho aktivitách a činnostiach prostredníctvom prezentácie rozličných informácií (obsahujúcich aj osobné údaje) v časopise, ktorého cieľom je budovať dobré meno tohto prevádzkovateľa.
Názov informačného systému  IS Školský časopis
Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov Verejnosť
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na archiváciu os. údajov Po skončení účelu spracúvania
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   -         žiaci školy,

-         zamestnanci prevádzkovateľa,

-         iné osoby, ktoré vyjadrili súhlas so spracúvaním
ich osobných údajov na vymedzený účel.

10 STRAVOVANIE (JEDÁLEŇ)
Účel spracúvania osobných údajov Spracúvanie osobných údajov stravníkov. Školská jedáleň
sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov
pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.
Názov informačného systému  IS Stravovanie (jedáleň)
Právny základ Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR
č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, zákonom NR SR
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom SNR
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   -         stravníci,

-         zákonní zástupcovia stravníkov (žiakov).

11 ŠKOLSKÁ KNIŽNICA
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov žiakov, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a iných fyzických osôb je vedenie databázy používateľov knižnice, ktorej hlavnou úlohou je zabezpečenie informačnej a dokumentačnej výchovy a vzdelávania a výchovno vzdelávacích potrieb.
Názov informačného systému  IS Školská knižnica
Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon NR SR č. 126/ 2015 Z. z. o knižniciach a o zmene
a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

Kategórie príjemcov Kontrolné orgány, orgány verejnej správy iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti a iné oprávnené subjekty
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   používatelia knižnice
12 ZMLUVNÉ VZŤAHY
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v rámci sledovania, dodržiavania právnych predpisov, pripravovanie zmluvných vzťahov, prevodov majetku, nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv, zmlúv o spolupráci, mandátnych zmlúv a pod. Ďalej je to zúčastňovanie
sa na vypracovaní zmlúv v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo zmlúv
a majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod.
Názov informačného systému  IS Zmluvné vzťahy
Právny základ Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov., Zákon č. 250/2007 Z. z., zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.

Kategórie príjemcov Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   zmluvná strana – fyzická osoba
13 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách (najmä konateľoch právnických osôb), ktoré sa zo zákona zúčastnili verejného obstarávania na zabezpečenie a obstaranie tovarov, prác a služieb.
Názov informačného systému  IS Verejné obstarávanie
Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov Úrad pre verejné obstarávanie, a členovia výberovej komisie
a iné oprávnené subjekty.

Sprostredkovateľ na vedenie agendy verejného obstarávania.

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   -         účastníci verejného obstarávania – fyzické osoby

-         zástupcovia právnických osôb účastných verejného obstarávania

14 EVIDENCIA NÁVŠTEV
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb
je identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe
do priestorov prevádzkovateľa s cieľom zabezpečiť ochranu majetku, bezpečnosti v podmienkach prevádzkovateľa.
Názov informačného systému IS Evidencia návštev
Právny základ Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je identifikácia fyzickej osoby
pri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa
s cieľom zabezpečiť ochranu majetku, bezpečnosť a zdravie
v podmienkach prevádzkovateľa.
Kategórie príjemcov Orgány činné v trestnom konaní
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   fyzické osoby, ktoré vstupujú do priestorov prevádzkovateľa
15 ODBORNÁ PRAX
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je vedenie evidencie o fyzických osobách – študentoch/žiakoch, ktorí sa zúčastnia na odbornej praxi (praktickom vyučovaní) u prevádzkovateľa IS trvajúcej vopred vymedzený čas.
Názov informačného systému  IS Odborná prax
Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   -      študenti vysokých škôl na odbornej praxi,

-      žiaci stredných škôl na odbornej praxi.

16 ŠTIPENDIÁ
Účel spracúvania osobných údajov Hlavným účelom spracúvania osobných údajov
v predmetnom informačnom systéme Štipendiá
je spracúvanie osobných údajov žiadateľov o priznanie stredoškolského štipendia a ich zákonných zástupcov.
Názov informačného systému  IS Štipendiá
Právny základ Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

§149 školského zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR  601/2003  Z. z. o životnom minime
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom NR SR 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   žiadatelia o priznanie stredoškolského štipendia, zákonní zástupcovia žiadateľov, poberatelia štipendií
17 PROJEKTY A PROJEKTY ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je spracovanie dokumentácie potrebnej pre vyúčtovanie personálnych výdavkov interných zamestnancov organizácie,
ako aj zamestnancov mimo pracovného pomeru.
Názov informačného systému  IS Projekty a projekty zo štrukturálnych fondov
Právny základ Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Spracovávanie a uchovávanie osobných údajov vyplýva                 zo všeobecných podmienok zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v rámci jednotlivých grantových schém                          a operačných programov štrukturálnych fondov EÚ.

Kategórie príjemcov Európska Komisia a jej splnomocnení zástupcovia, Riadiace a kontrolné orgány jednotlivých operačných programov a nimi poverené osoby, Partneri projektov (najmä hlavní partneri/prijímatelia, ktorí zastrešujú projekt voči riadiacim orgánom programu), Útvary finančnej kontroly, NKÚ, Certifikačné orgány, Orgány auditu a nimi poverené osoby, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   Všetky fyzické osoby účastné daného projektu:

-      interní zamestnanci prevádzkovateľa,

-      osoby mimo pracovného pomeru.

18 MOBILITY

Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je organizácia, zabezpečenie a vedenie evidencie o účastníkoch na mobility projekte.
Názov informačného systému  IS Mobility
Právny základ Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Nariadenie (EC) č. 45/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 18. Decembra 2000 o ochrane jednotlivcov, dohoda o partnerstve škôl. Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERAZMUS+.

Kategórie príjemcov -      Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania,

-      Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie
a odbornú prípravu,

-      partnerské školy,

-      Národná agentúra, Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodu/korupcii OLAF),

-      Európsky dvor audítorov,

-      iné zákonom oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   -         fyzické osoby – účastníci mobilít,

-         zákonní zástupcovia účastníkov mobilít

19 EVIDENCIA DARCOV VECNÝCH A FINANČNÝCH DAROV
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách, ktoré poskytli prevádzkovateľovi vecné alebo finančné dary.
Názov informačného systému  IS Evidencia darcov vecných a finančných darov
Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon NR SR č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník §628-630.

Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   darcovia vecných a finančných darov – fyzické osoby
20 ÚČASTNÍCI SÚŤAŽÍ
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie účastníkov súťaže, prihlásenie na súťaž, zúčastnenie sa verejného vyhodnotenia rôznororodých súťaží, vzájomnej komunikácie s účastníkmi súťaže, zasielanie informácii týkajúcich sa súťaže, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia podmienok súťaže v rámci súťaží organizovaných prevádzkovateľom alebo iným subjektom (organizátorom).
Názov informačného systému IS Účastníci súťaží
Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba
má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho
zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov -      médiá,

-      spoluorganizátori súťaží.

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 1 rok od konca roka, v ktorom sa súťaž uskutočnila
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   fyzické osoby – účastníci súťaží
21 SŤAŽNOSTI
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie sťažností v súlade so zákonom o sťažnostiach, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností.
Názov informačného systému  IS Sťažnosti
Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach v znení zákona 289/2012 Z. z.

Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   -         fyzické osoby – sťažovateľ,

-         fyzická osoba – zástupca sťažovateľa,

-         iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné
na vybavovanie sťažností.

22 EVIDENCIA ŽIADOSTÍ NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 211/2000 Z. Z.  O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý upravuje nielen vzťah medzi povinnými osobami a žiadateľmi, ale aj podmienky, postup
a rozsah slobodného prístupu k informáciám.
Názov informačného systému  IS Evidencia žiadostí na základe zákona č. 211/2000 Z. z.              o slobodnom prístupe k informáciám
Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Kategórie príjemcov Žiadatelia, orgány verejnej moci
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   -      fyzické osoby – žiadateľ,

-      dotknuté osoby podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

23 SPRÁVA REGISTRATÚRY
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty, evidencia elektronickej pošty.
Názov informačného systému  IS Správa registratúry
Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom
24 OZNÁMENIA PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 54/2019 Z. Z. O OCHRANE OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov oznamovateľov
je prešetrovanie podaných oznámení podľa zákona NR SR
č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Názov informačného systému  IS Oznámenia podľa zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon NR SR č.  54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 3 roky odo dňa doručenia oznámenia
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb   -         oznamovateľ,

-         osoba, proti ktorej oznámenie smeruje.

25 RADA ŠKOLY
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie členov rady školy a zabezpečovanie
ich komunikácie so školou.
Názov informačného systému  IS Rada školy
Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   členovia rady školy
26 EVIDENCIA SZČO
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov
so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.
Názov informačného systému  IS Evidencia SZČO
Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom                          o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)                             a  súvisiacimi právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba
27 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
Názov informačného systému  IS Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov
Právny základ Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie kontinuálnej a efektívnej komunikácie so zástupcami dodávateľov a odberateľov.
Kategórie príjemcov Nie sú
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   fyzická osoba – zástupca (zamestnanec) dodávateľa, odberateľa
28 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Názov informačného systému  IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb
Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, Zákon č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kategórie príjemcov Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti
na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva
29 ELEKTORNICKÝ VRÁTNIK
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je monitorovanie priestorov pred vstupom
do objektu prevádzkovateľa z dôvodu identifikácie fyzických osôb vstupujúcich do objektu škôlky.
Názov informačného systému  IS Elektronický vrátnik
Právny základ Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je identifikácia fyzických osôb vstupujúcich do objektu škôlky.
Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Neuskutočňuje sa
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   fyzické osoby, ktoré vstupujú do priestorov prevádzkovateľa
30 INTERNÁ KOMUNIKÁCIA
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov zamestnancov
je kontaktovanie zamestnancov z dôvodu zmien alebo iných okolností súvisiacich s ich pracovným pomerom alebo v rámci plnenia pracovných úloh a povinností (napr. choroba, zastupovanie, zmena zmeny).
Názov informačného systému  IS Interná komunikácia
Právny základ Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie plynulého plnenia predmetu činnosti prevádzkovateľa a jeho zamestnancov.
Kategórie príjemcov Nie sú
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Dňom skončenia pracovného pomeru

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   -           fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa

-           členovia rady školy

31 EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov zamestnancov
je kontaktovanie a zverejňovanie súkromného telefónneho čísla alebo súkromnej e-mailovej adresy dotknutej osoby
ako zamestnanca v rámci externej komunikácie (s tretími osobami) v rámci plnenia pracovných úloh a povinností.
Názov informačného systému  IS Externá komunikácia
Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba
má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho
zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov Tretie osoby v rámci externej komunikácie (napr. zákonní zástupcovia detí alebo žiakov)
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 7 dní od odvolania súhlasu, dňom skončenia pracovného pomeru
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa
32 KRONIKA ŠKOLY
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je zaznamenávanie osobných údajov fyzických osôb (najmä žiakov, študentov, zamestnancov školy) v kronike školy. Kronika
je pamätná kniha školy, ktorá obsahuje zápisy o udalostiach
v časovom slede.
Názov informačného systému IS Kronika školy
Právny základ Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zachovanie dôležitých informácií a zaznamenávanie dôležitých udalostí súvisiacich s činnosťou školy ako aj jej zamestnancov, žiakov a absolventov pre súčasné aj budúce generácie.
Kategórie príjemcov Verejnosť
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 2 roky po naplnení účelu spracúvania
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   fyzické osoby uvedené v kronike školy
33 POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je oboznamovanie
sa o výsledkoch výchovno – vzdelávacieho procesu žiaka (študenta), ktorý dosiahol plnoletosť jeho zákonnými zástupcami.
Názov informačného systému  IS Poskytovanie informácií zákonným zástupcom
Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba
má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho
zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov Zákonní zástupcovia plnoletých žiakov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Dňom skončenia výchovno – vzdelávacieho procesu, resp. dňom odvolania súhlasu
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   žiaci (študenti) školy

34 POSKYTOVANIE DOKUMENTOV ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie dokumentov orgánom verejnej moci, ktoré môžu obsahovať osobné údaje dotknutých osôb.
Názov informačného systému  IS Poskytovanie dokumentov orgánom verejnej moci
Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. V rámci všetkých právnych základov, ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ môže orgán verejnej moci vyžadovať na základe súčinnosti.
Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov V zmysle Registratúrneho poriadku
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú v dokumentácii prevádzkovateľa
35 NEVYHNUTNÉ COOKIES
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb – návštevníkov webového sídla prevádzkovateľa za účelom technického uloženia údajov alebo prístupu k nim, za účelom prenosu alebo uľahčenia prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre prevádzkovateľa ako poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje dotknutá osoba
ako užívateľ. Jedná sa o prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim potrebám.
Názov informačného systému  IS Nevyhnutné cookies
Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon 351/2011 o elektronických komunikáciách §55 odst. 5

Kategórie príjemcov Nie sú.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Počas prehliadania webového sídla
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   dotknuté osoby, ktoré navštívili webové sídlo prevádzkovateľa

Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov – odvolanie súhlasu