Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
20190709_112727 20190709_113018 IMG_1207 PIKNIK_TUKE_13.5.2024-6

Aj na strednej škole možno získať sociálne štipendium.

Požiadať môžeš kedykoľvek.

Štúdium na strednej škole je pre niektoré rodiny veľkým finančným výdavkom. Štát preto ponúka sociálne štipendium aj stredoškolákom. Štipendium môžeš získať ako študent denného štúdia na niektorej z týchto typov stredných škôl:

  • stredná škola
  • špeciálna stredná škola
  • osemročné gymnázium
  • odborné učilište
  • praktická škola
  • nadstavbové a pomaturitné štúdium

Môžem získať štipendium?

Treba splniť štátom stanovené podmienky, sú dve.

1. podmienka

Prvou podmienkou je zlá sociálna situácia tvojej rodiny, do ktorej sa počítajú tvoji rodičia a nezaopatrené deti (t.j. súrodenci mladší ako 15 rokov alebo súrodenci študujúci dennou formou na SŠ a VŠ).

Rodina musí:
a) poberať dávky v hmotnej núdzi, alebo
b) jedna dvanástina celkového ročného príjmu rodiny v predošlom kalendárnom roku nepresahuje hranicu životného minima, aktuálneho v čase podania žiadosti (pre lepšie pochopenie si pozri Príklady z praxe, ktoré uvádzame nižšie v článku).

2. podmienka

Druhou podmienkou je prospech na vysvedčení v predchádzajúcom polroku najviac 3,5. Do tohto prospechu sa nezarátavajú známky z nepovinných predmetov. Štipendium nedostanú tí študenti, ktorí sú podmienečne vylúčení zo školy, a to aj v prípade, že spĺňajú obe podmienky.

Koľko môžem mesačne dostať?

47,98 € Mesačne získaš túto sumu ak máš priemer známok na vysvedčení do 2,0.Suma mesačného štipendia predstavuje 50% sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Keďže výška sociálneho štipendia závisí od životného minima, každý rok sa táto suma mierne zvyšuje.

33,59 € Mesačne získaš túto sumu ak máš priemer známok na vysvedčení horší ako 2,0 ale najviac 2,5 vrátane.Suma mesačného štipendia predstavuje 35% sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Keďže výška sociálneho štipendia závisí od životného minima, každý rok sa táto suma mierne zvyšuje.

23,99 € Mesačne získaš túto sumu ak máš priemer známok na vysvedčení horší ako 2,5 ale najviac 3,5 vrátane.Suma mesačného štipendia predstavuje 25% sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Keďže výška sociálneho štipendia závisí od životného minima, každý rok sa táto suma mierne zvyšuje.

Čo musím urobiť a na čo myslieť?

1. Poberá toto štipendium niekto z tvojej školy?

Ak nie, alebo to nevieš, spýtaj sa učiteľov, či sa to dá. Škola totiž najprv musí mať podpísanú zmluvu s Ústavom informácií a prognóz školstva, ktorý spadá pod ministerstvo školstva. Len študenti takýchto škôl môžu dostávať štipendium.

2. Tlačivo žiadosti o štipendium

Stiahni si žiadosť o sociálne štipendium, vyplň ho spoločne s rodičmi a odovzdaj v škole. K žiadosti treba ešte priložiť potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že tvoja rodina poberá dávku v hmotnej núdzi alebo doklad o výške príjmu za predchádzajúci kalendárny rok spolu s dokladom o počte spoločne posudzovaných osôb. Môže ísť o originály alebo riaditeľom školy overené kópie. Všimni si, že v žiadosti podpisuješ aj písomný záväzok, že oznámiš škole všetky zmeny, ktoré môžu mať vplyv na vyplácanie štipendia (napr. niekto z rodičov sa zamestná a príjem tvojej rodiny tak presiahne sumu životného minima…) a že vrátiš celú sumu neoprávnene poberaného štipendia, ak si uviedol nesprávne údaje v žiadosti alebo neohlásil zmenu.

3. Žiadať môžeš kedykoľvek v priebehu školského roku

Ak splníš všetky podmienky (pozri vyššie), začneš štipendium dostávať od toho mesiaca, kedy si podal žiadosť.

4. Štipendium sa vypláca každý mesiac

Peniaze sú vyplácané zvyčajne v období medzi 20. a 30. dňom v mesiaci, presný termín si určuje každá škola.

5. Poštou alebo na účet

Štipendium sa  posiela poštou, ale odrátava sa z neho poštovné, alebo na účet

6. Každý polrok sa výška štipendia prehodnocuje

Každý polrok, na základe polročného vysvedčenia, sa výška a oprávnenosť poberania štipendia prehodnocuje. Preto musíš znovu predložiť potvrdenie, že tvoja rodina poberá dávky v hmotnej núdzi alebo dokladovať príjem za predchádzajúci kalendárny rok.

7. Vyplácanie štipendia môže byť zrušené

Ak ti už štipendium bolo priznané, ale zhoršil si si výrazne prospech, máš výrazne zlú dochádzku alebo si sa dopustil výnimočne hrubého porušenia školského poriadku, môže ti riaditeľ školy stopnúť vyplácanie peňazí. To isté platí aj v prípade podmienečného vylúčenia zo školy. Nasledujúci mesiac po vylúčení už peniaze nedostaneš a štipendium ti začnú zasa vyplácať, až keď uplynie doba podmienečného vylúčenia.