Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
ex_vieden_april2023_8 imgp0084 kovacova2 IMG_1180

Dodatok  k prevádzkovému poriadku č.1  COVID-19

pre ŠJ pri SPŠSaG, Lermontovova 1, Košice

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 140 ods. 13 a § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020  obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania v rozsahu a za podmienok uvedených v opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020.

Úrad verejného zdravotníctva SR umožnil podávanie suchej stravy alebo teplého jedla v zariadeniach školského stravovania pre deti MŠ a ročníkov 1-5 od  1.6.2020.

Preventívne opatrenia pre zamestnancov školskej jedálne.

  1. Pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19,  alebo podozrivou s ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte,  alebo v blízkej rodine je niektorý príslušník rodiny v karanténe, bezodkladne oznámi túto skutočnosť zamestnávateľovi – v takomto  prípade je z prípravy stravy vylúčený. Pred vstupom do zamestnania výplni každý zamestnanec dotazník. /Príloha č.1/
  2. O všetkých preventívnych opatreniach, ktoré musí poznať a realizovať v praxi každý zamestnanec ohľadom ochorenia COVID-19 je zamestnanec školskej jedálne informovaný.
  3. Sanitácia v prevádzke bude prispôsobená prísnym hygienickým požiadavkám.
 • produkty musia byť hlavne virucidne (Sanytol, Savo bez chlóru, AXG-AntiExtremGel )
 • musia obsahovať minimálne 60% alkoholu
 • riedenie je napísané presne na obale
 • je potrebné zachovať dobu pre účinok podľa návodu
 • po aplikácii už nie je potrebné povrchy nanovo pretierať, nakoľko alkohol vyprchá
  4. Vedenie sanitácie bude zdokumentované na tlačive zo sanitačného programu, kde budú uvedené predmet dezinfekcie,  dezinfekčné prostriedky, zodpovedný pracovník.. Kontrola vedúcou ŠJ, ktorá to potvrdí svojím podpisom.
  5. Zásady pre zamestnancov vypracované v súlade s odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre verejnosť, najmä:
 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu; Ruky si umývať pri každom vstupe do kuchyne,
 • nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst;
 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou  papierovou vreckovkou  a následne ju zahodiť do koša;
 • vyhýbať sa blízkemu  kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia
 • dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou
 • dodržiavať príkaz –   zákazu vstupu cudzích ľudí  do jedálne, chodby a zariadení ŠJ
 • dodržiavanie zásad systéme HACCP
 • personál vydávajúci stravu je povinný používať ochranné rúško a jednorazové rukavice
 • dezinfikovať povrchy stolov po každej skupine
 • príbor zabaliť do servítky a vydávať spolu s nápojom na tácku
 • v prípade ochorenia zostať doma a telefonicky kontaktovať’ svojho zamestnávateľa a   ošetrujúceho lekára,  ktorý určí ďalší postup liečby

Spôsob dodávania, preberania  a príjmu  tovaru

Objednaný tovar bude vyskladnený  na rampe, pri aute alebo cez okno do skladu. Šofér má zákaz vstupu do objektu.

Vedúca ŠJ, alebo zástupca  vizuálne skontroluje množstvo, kvalitu  tovaru, neporušenosť obalov. Potvrdí  príjem tovaru za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení(rukavice, rúško, vzdialenosť). Následne  pracovníčky školskej jedálne  prenesú tovar do skladových priestorov. Dbať na to, aby sa do priestoru  prípravy pokrmov  – kuchyne nedostali  kartóny – vrchné obaly tovaru, prepravky.

Spôsob prípravy pokrmov

Prísne dodržiavanie zásad systému HACCP je základným predpokladom správnej výrobnej a hygienickej praxe, ktorá tvorí základ a vytvára vhodný rámec systému kritických bodov pri výrobe a manipulovaní s potravinami. Jedlá sa pripravujú podľa MSN.

Stravovanie žiakov SZŠ

*  Stravovanie bude zabezpečované  v stravovacom zariadení v bežnej podobe, pri zachovaní sprísnených hygienických opatrení.

*  Pri vstupe do školskej jedálne zabezpečiť dezinfekciu

*  Počas prítomnosti v ŠJ si deti prekrývajú horné dýchacie cesty rúškom, ktoré je možné sňať počas konzumácie obeda.

*  Konzumáciu jedla je potrebné uskutočniť do dvoch hodín od jeho prípravy v záujme dodržania epidemiologickej bezpečnosti.

Výdaj obedov od 12,00 – 13,30

Prvá skupina     30 žiakov od 12,00 – 12,30 hod.

Druhá skupina  30 žiakov od 12,45 – 13,30 hod.

*  Žiaci prichádzajú do jedálne v sprievode pedagogického dozoru, ktorý im vypomáha s dokladaním jedál, nápojov a príborov v rámci výchovy a vzdelávania k stravovacím návykom.

*  Žiaci budú sedieť dvaja pri jednom stole, stoly budú od seba 2 metre.

*  Po odchode každej skupiny sa vykoná vetranie priestorov a dezinfekcia povrchov stolov

Stravovanie interných zamestnancov školy prebieha za bežných podmienok s dodržaním prísnych epidemiologických opatrení /vstup s rúškom, dezinfekcia pri vstupe, odstup pri stoloch/

Platnosť od 1.6.2020 do ukončenia mimoriadnej situácie v súvislosti ochorenia COVID-19

Osoba zodpovedná za prevádzku:

Vedúca ŠJ – Mgr. Katarína Timková , tel. 0905 185 056,

email: katarína.timková1@gmail.com

Hlavná kuchárka – Bordášová Rozália,  tel. 0915 960 794

Príloha č.1  Dotazník zamestnanca

Príloha č.2  Usmernenie hlavného hygienika k prevádzke školských zariadení

Príloha č.3  Rozhodnutie ministra školstva o obnovení prevádzky ŠJ z 22.5.2020

Príloha č.4  Usmernenie pre zariadenia školského stravovania z MŠ SR

Príloha č.5  Rozhodnutie KSK- súhlas o obnovení prevádzky

Dodatok  k prevádzkovému poriadku č.2  COVID-19

pre ŠJ pri SPŠSaG, Lermontovova 1, Košice

Na základe manuálu pre stredné školy vypracovaného Ministerstvom školstva SR  pre úsek školské stravovanie sa upravuje stravovanie od 1.9.2020.

 • V ŠJ sa stravujú žiaci a zamestnanci SPŠSaG, ŠUP, SZŠ
 • Pri vstupe do jedálne platí pravidlo ROR /rúška, odstup, ruky-dezinfekcia/
 • Stravníci /žiaci/ prichádzajú do jedálne v sprievode pedagogického dozoru
 • Konzumácia obeda len v jedálni / nie do obedárov/
 • Obedy vydáva personál kuchyne v rukaviciach vrátane čistých príborov. /žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú ani príbory/
 • Stravujú sa len zamestnanci škôl bez cudzích stravníkov

Harmonogram vstupu stravníkov do jedálne

Počet miest na sedenie v jedálni je 96.

Prvá skupina    od 12,00 – 12,20     žiaci a učitelia  SZŠ

Hygienická očista 12,20 – 12,25

Druhá skupina  od 12,25 – 12,40   žiaci SPŠSaG   1A,1B,1C 3A,3B,3C / cca75 žiakov/

Hygienická očista 12,40 – 12,45

Tretia skupina  od 12,45 – 13,05  žiaci a zamestnanci ŠUP

Hygienická očista  13,05 – 13,10

Štvrtá skupina   od 13,10 – 13,25 pedagogickí  a nepedagogickí zamestnanci SPŠSaG

Hygienická očista 13,25 – 13,30

Piata skupina od 13,30 – 14.10  2A,2B,2C,4A,4B,4C pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci SPŠSaG