Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
den_zeme_1-rocniky_04-05-2023_7 IMG_1208 ekoplagat_07.12.2022_07 20190709_113018

Učiteľ/učiteľka predmetu telesná výchova

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej, Lermontovova 1, 040 01  Košice prijme do pracovného pomeru učiteľ/učiteľka predmetu telesná výchova Kategória: učiteľ/učiteľka

Počet voľných miest: 1

Úväzok: 22 hodín týždenne

Pracovný pomer: doba určitá  do 31. 8. 2024

Dátum predpokladaného nástupu:  1. 9. 2023

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu – len pre prijatého uchádzača
 • doklad potvrdzujúci bezúhonnosť- len pre prijatého uchádzača
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce :

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  - odbor telesná výchova, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • Iné kritéria a požiadavky :
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • samostatnosť,
 • flexibilita,
 • komunikatívnosť.

Platové zaradenie a plat:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu:

SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, 040 01  Košice,

elektronicky na e-mail: stavke@stavke.sk alebo doručiť osobne na sekretariát riaditeľa školy

do 25. 7. 2023.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú nami uvedené predpoklady.

Kontaktná osoba :

Ing. Michal Mitrik, PhD., riaditeľ školy, Telefón:  055/63 25412