Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
imgp0396 imgp0401 den_zeme_1-rocniky_04-05-2023_7 kvapka_krvi_29.11.2022_7

Učiteľ/učiteľka odborných predmetov

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej, Lermontovova 1, 040 01  Košice prijme do pracovného pomeru učiteľ/učiteľka odborných predmetov.

Kategória: učiteľ/učiteľka

Počet voľných miest: 1

Úväzok: 22 hodín týždenne

Pracovný pomer: doba určitá do 31. 8. 2024

Dátum predpokladaného nástupu: 1. 9. 2023

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu – len pre prijatého uchádzača
 • doklad potvrdzujúci bezúhonnosť- len pre prijatého uchádzača
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce :

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  - odbor staviteľstvo a architektúra, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • Iné kritéria a požiadavky :
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • samostatnosť,
 • flexibilita,
 • komunikatívnosť.

Platové zaradenie a plat:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v minimálne mesačnej výške 915,00 € v závislosti od platovej triedy a počtu odpracovaných rokov.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu:

SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, 040 01  Košice,

elektronicky na e-mail: stavke@stavke.sk alebo doručiť osobne na sekretariát riaditeľa školy, najneskôr

do 25. 7. 2023.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú nami uvedené predpoklady.

Kontaktná osoba : Ing. Michal Mitrik, PhD., riaditeľ školy,   Telefón:  055/63 25412