Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
DOD_SvF_TUKE_15.03.2023_6 kniznica_podujatie_23-10-2023-3 20190709_112521 img_0971

Na škole je zriadený školský podporný tím, ktorého cieľom je:

a) koordinovať rozvoj inkluzívneho vzdelávania, napr. prostredníctvom metodickej podpory PZ, preventívnych aktivít a osvety o princípoch inkluzívneho vzdelávania, oslabovať predsudky a konanie pod vplyvom stereotypov, ktoré by mohlo viesť k diskriminácii,

b) zabezpečiť vo výchove a vzdelávaní uplatňovanie používania prístupov a stratégií, ktoré vyplývajú z jednotlivých odborov vedy a techniky,

c) spolupracovať so zariadením poradenstva a prevencie a ďalšími subjektmi pri podpore žiakov a ich zákonných zástupcov v oblasti výchovy a vzdelávania,

d) poskytovať poradenstvo a intervencie žiakom a zákonným zástupcom a metodickú podporu pedagogickým zamestnancom,

e) podieľať sa na tvorbe školského vzdelávacieho programu – participovať na možnej úprave kurikula (tzn. prispôsobovanie metód, foriem, obsahu vzdelávania, hodnotenia a klasifikácie).

Členovia školského podporného tímu:

PhDr. Miroslav Sopoliga – výchovný poradca, koordinátor ŠPT

Mgr. Vladimír Račko – kariérny poradca

Mgr. Renáta Palenčárová – školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní