Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
imgp0020 OLYMPUS DIGITAL CAMERA imgp0136 img_0355

-          pozemné staviteľstvo a

-          architektúru a interiérový dizajn.

Predseda: Ing. Zdenka Kováčová

Členovia: Ing. Jana Balunová, Ing. Nadežda Bartošová, Ing. Mária  Goňková,

Ing. Dagmar Grancová, Ing. Eva Kovaříková, Ing. Eva Liptáková, Ing. Magdaléna Majtnerová, Ing. Michal Mitrik PhD., Ing. Soňa Ondášová, Ing. Mária Sabolová,  Ing. arch. Miroslav Pika, Ing. Milena Krajčiová

Členovia PK v školskom roku 2019/2020 vyučujú tieto predmety:

Ing. Jana Balunová – POS/c, BEK, KOC, TYP, ARS

Ing. Nadežda Bartošová – ODK,  POS/c, VTO, KAM

Ing. Dagmar Grancová – APE, KOC,EKO/c, VTO, POS, GRS

Ing. Mária Goňková – STM/c, VTO, KOC, POS, EKO/c, PRA, GRS, INS

Ing. Zdenka Kováčová – POS/c, EKO/c, VTO, KOC,TYP

Ing. Eva Kovaříková– BEK/c, POS, TOV, VTO, KOC, STM

Ing. Eva Liptáková – DEG

Ing. Magdaléna Majtnerová – CAR, DAU

Ing. Michal Mitrik PhD. – STM

Ing. Soňa Ondášová – EKO, VKP, PRN, ÚVP, EKL, STS

Ing. Mária Sabolová – DEG, POS/c, GRS, SME

Ing. Milena Krajčiová – ZAR, ART

Mgr. art. Miroslav Pika – KAM, IND

HLAVNÉ ÚLOHY:

 • Zamerať sa vo výchovno-vzdelávacom procese na jednotlivé zložky výchovy, s cieľom zabezpečiť harmonický rozvoj osobnosti a tak pomáhať študentom v adaptačnom procese na nové podmienky na strednej škole.
 • Zabezpečiť neformálnu systematickú výmenu odborných znalostí a praktických skúsenosti v PK.
 • Viesť žiakov k racionálnym formám aktívneho osvojovania si poznatkov zavádzaním progresívnych moderných vyučovacích metód.
 • Zvyšovať efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu modernizáciou vyučovacích prostriedkov najmä používaním modernej didaktickej techniky – dataprojektor, interaktívna tabuľa, PC a názorných učebných pomôcok.
 • Zamerať sa na tvorivý prístup študentov ku práci – prezentácie, pracovné zošity.
 • Uplatňovať diferencovaný prístup vo výchovno-vzdelávacom procese, predovšetkým stanovením základného, rozširujúceho a prehlbujúceho učiva.
 • Využívať tvorivosť žiakov pri skúšaní.
 • Najtalentovanejších a najschopnejších žiakov zapájať do SOČ a ďalších súťaží a projektov, pripraviť ich na reprezentáciu školy.
 • Sústavne doplňovať zbierky a učebne metodickými pomôckami.
 • Naďalej rozvíjať schopnosti efektívneho využívania informačno- komunikačných technológií – využitie internetových programov.
 • Zdokonaľovať zručnosti učiteľov v grafických programoch Allplan, Autocad, Revit, rozpočtového programu Cenkros 4 a grafický program Autodesk – Sketch book, designer pre AutoCAD.
 • Zabezpečovať spoluprácu s VŠ v rámci pedagogickej praxe.
 • Zabezpečiť odborné prednášky, prezentácie firiem, školenia pre žiakov aj členov PK.
 • V súlade so spoločným programom SPŠS a G a zástupcami podnikateľského sektora plánovať  v  rámci odborných predmetov odborné prednášky a exkurzie, na ktorých môžu žiaci aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti.
 • Zapájať sa do súťaži výtvarných prác vyhlásených v rámci mesta, resp. Slovenska.
 • Na odbore staviteľstvo i naďalej využívať nainštalované nové verzie výukových programov Cenkros 4,  Allplan a Revit, Sketch book, designer pre AutoCAD.
 • Organizovať odborné prednášky v čase vyučovania odborných predmetov.
 • Organizačne zabezpečiť a priebežne pripravovať výzdobu školy počas celého roka a počas rôznych akcií školy.
 • Usporiadať výstavy najlepších grafických prác a prác SOČ.
 • Podporiť nadaných žiakov a individuálne pristupovať k problémovým a integrovaným žiakom.
 • Pokračovať vo výchovno – vzdelávacom programe „Mladí podnikatelia“ v spolupráci s Baťa Junior Achievement SR.
 • Motivovať žiakov k využívaniu konzultačných hodín a viesť ich k systematickej práci a k dôslednej domácej príprave na vyučovanie.
 • Uvádzať začínajúcich učiteľov do praxe.
 • Uskutočniť náčuvy – vzájomné hospitácie členov PK podľa potrieb a za účelom zjednocovania výchovno – vzdelávacieho pôsobenia v jednotlivých predmetoch a triedach.
 • Operatívne riešiť problémy v oblasti metodiky a didaktiky vzdelávacieho procesu.
 • Analyzovať úroveň dosiahnutých výsledkov a prijímať opatrenia na odstránenie nedostatkov.
 • V rámci výchovy žiakov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zabezpečiť, aby do výchovno – vzdelávacieho procesu bola zaradená problematika preventívno – výchovného pôsobenia v oblasti požiarnej ochrany.
 • Koordinovať vyučujúcich pri delených predmetoch, písomných a grafických prácach.
 • Organizovať a  viesť prax tak, aby spájala teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami a upevňovala profesionálny vzťah žiaka k zvolenému odboru. Pre zlepšenie praktických zručností žiakov rozvíjať spoluprácu s COV,  SOŠ Kukučínova  23, Košice aj na poli odborných prednášok organizovaných COV.
 • Zapojiť čo najviac žiakov do mimoškolského vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov.
 • Prehlbovať spoluprácu členov PK pre lepšie znázornenie súvislosti medzi poznatkami z jednotlivých vedných odborov a ich aplikácia v jednotlivých predmetoch.
 • Zúčastňovať sa odborného a metodického vzdelávania podľa ponuky MCPO.
 • Uplatňovať nové zásady podľa platných STN, ISO.
 • Spolupracovať s koordinátorom pre drogové závislosti, výchovnou poradkyňou  a psychologičkou školy.
 • V rámci vzdelávania žiakov v oblasti finančnej gramotnosti zabezpečiť, aby do tematických plánov, hlavne v ekonomických predmetoch bola zaradená problematika preventívno – výchovného a vzdelávacieho pôsobenia v oblasti finančnej gramotnosti.

TERMÍNOVANÉ ÚLOHY ČLENOV PK:

mesiac akcia vyučujúci
september Výtvarná súťaž: “Najkrajšia obálka“ (knihy, časopisu alebo plagátu) Ing. Majtnerová
Výtvarná súťaž: „Ilustrovaný obal“ Ing. Bartošová
október Súťaž: „Najšikovnejší stavbár“ Ing. Balunová
Vyhodnotenie súťaže – grafický návrh (listiny školy) k 140.výročiu Ing. Grancová
Prednáška firmy XELLA (murovacie materiály-YTONG) Ing. Kováčová
YTONG – dialóg“– odborný seminár Ing. Kováčová
november „Správna voľba povolania“, na SOŠ Ostrovského KE, organizovanej KsK Vyučujúci odborných predmetov
Prednáška firmy HELUZ (murovacie materiály) Ing. Kováčová
Imatrikuláciu žiakov 1. ročníkov Ing. Grancová
LIKOV – odborná  prednáška Ing. Goňková
„Veľtrh vzdelávania a pracovných príležitostí“ – PROEDUCO Vyučujúci odborných predmetov
december „Slávnostná akadémia“ pri  príležitosti 140. výročia založenia našej školy Ing. Grancová
Prednáška firmy  Metroteil Ing. Goňková
Vianočná výzdoba školy Ing. Krajčiová
DOD pre záujemcov o štúdium na našej škole Vyuč.odbor.predmetov
január Prednáška firmy BRAMAC Ing. Kováčová
Prednáška firmy Wienerberger (murovacie materiály) Ing. Goňková
„Nadácia Partners“- finančná akadémia Ing. Grancová
február Školské kolo SOČ Ing. Kovaříková
Deň otvorených dverí (DOD) pre záujemcov o štúdium na našej škole – „Testovanie deviatakov“ Vyuč. odbor. a všeob. – vzdel. predmetov
Prednáška firmy SCHIEDEL Ing. Sabolová
Súťaž: “Písanie na PC“ Ing. Ondášová
marec Prednáška firmy  Fakro Ing. Goňková
Súťaž: „Môj vysnívaný dom“ Ing. Majtnerová
Prednáška firmy Velux Ing. Majtnerová
apríl Súťaž: “Ekonomix“ Ing. Ondášová
Odborná prednáška na „Živnostenskom úrade- odboru podnikania Ing. Ondášová
Súťaž: “Mladý rozpočtár“ Ing. Kováčová, Ing. Grancová
„Veľtrhu študentských spoločností“- Bratislava Ing. Grancová
máj Školské kolo súťaže: „VELUX“ Ing. Majtnerová
Školské kolo súťaže: „Staviame s Ytongom“ Ing. Kováčová
Zorganizovať súťaž „Krížovka“ Ing. Kovaříková
Odborné exkurzie 1. ročníkov Ing. Goňková
jún Uskutočniť a zorganizovať súťaž „Môj model“ Ing. Kovaříková
Súťaž: “Nevyhadzuj a recykluj“ Ing. Kovaříková
Rozlúčka so 4.-tými ročníkmi – slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení Ing. Grancová