Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
imgp0020 p1070404 015 image006

1. Predmetová komisia „Odborných predmetov“ pozostáva z :

1.1. Klub: Staviteľstvo so zameraním:
- pozemné staviteľstvo
- stavebný manažment
- architektúra a interiérový dizajn

Zloženie klubu Staviteľstvo :

Predseda: Ing. Zdenka Kováčová

Členovia: Ing. Jana Balunová, Ing. Nadežda Bartošová, Ing. Mária Goňková, Ing. Dagmar Grancová, Ing. Eva Kovaříková, Ing. Eva Liptáková, Ing. Magda Majtnerová, Ing. Michal Mitrik PhD., Ing. Soňa Ondášová, Ing. Mária Sabolová, Ing. arch. Kamila Bobčáková, Ing. arch. Ladislav Bobčák PhD.

Členovia PK budú v školskom roku 2016/2017 vyučovať tieto predmety:

Ing. Jana Balunová – POS/c, BEK, KOC, PRA
Ing. Nadežda Bartošová – ODK, KAM, GRS, POS/c, VTO, PRA
Ing. Dagmar Grancová – APE, KOC, KOC/prax, EKO/c, VTO, GRS, PRA
Ing. Mária Goňková – STM/c, VTO, DEG, KOC, POS/c, EKO/c, PRA
Ing. Zdenka Kováčová – POS, EKO, EKO/c, VTO, KOC, KOC/prax
Ing. Eva Kovaříková– BEK/c, POS, TOV, VTO, SME, GRS, KOC
Ing. Eva Liptáková – DEG
Ing. Magda Majtnerová – POS, ARCH, ARS, CAR, DAU,TYP, KOC
Ing. Michal Mitrik PhD. – STM
Ing. Soňa Ondášová – EKO, STS, UCT, VKP, ADK, PRN, EKL
Ing. Mária Sabolová – DEG, POS/c, VTO, GRS
Ing. arch. Kamila Bobčáková – KAM, ZAR, IND,ART
Ing. arch. Ladislav Bobčák PhD. – ART

2. HLAVNÉ ÚLOHY PK NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017:

1. Zamerať sa vo výchovno-vzdelávacom procese na jednotlivé zložky výchovy, s cieľom zabezpečiť harmonický rozvoj osobnosti a tak pomáhať študentom v adaptačnom procese na nové podmienky na strednej škole.
2. Zabezpečiť neformálnu systematickú výmenu odborných znalostí a praktických skúsenosti v PK.
3. Viesť žiakov k racionálnym formám aktívneho osvojovania si poznatkov zavádzaním progresívnych moderných vyučovacích metód.
4. Zvyšovať efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu modernizáciou vyučovacích prostriedkov najmä používaním modernej didaktickej techniky – dataprojektor, interaktívna tabuľa, PC a názorných učebných pomôcok.
5. Zamerať sa na tvorivý prístup študentov ku práci – prezentácie, pracovné zošity.
6. Uplatňovať diferencovaný prístup vo výchovno-vzdelávacom procese, predovšetkým stanovením základného, rozširujúceho a prehlbujúceho učiva.
7. Využívať tvorivosť žiakov pri skúšaní.
8. Najtalentovanejších a najschopnejších žiakov zapájať do SOČ a ďalších súťaží a projektov, pripraviť ich na reprezentáciu školy.
9. Sústavne doplňovať zbierky a učebne metodickými pomôckami.
10. Naďalej rozvíjať schopnosti efektívneho využívania informačno- komunikačných technológií – využitie internetových programov.
11. Zdokonaľovať zručnosti učiteľov v grafických programoch Allplan, Autocad, Revit, rozpočtového programu Cenkros plus a grafický program Autodesk – Sketch book, designer pre AutoCAD.
12. Zabezpečovať spoluprácu s VŠ v rámci pedagogickej praxe.
13. Zabezpečiť odborné prednášky, prezentácie firiem, školenia pre žiakov aj členov PK.
14. V súlade so spoločným programom SPŠS a G a zástupcami podnikateľského sektora plánovať v rámci odborných predmetov odborné prednášky a exkurzie, na ktorých môžu žiaci aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti.
15. Zapájať sa do súťaži výtvarných prác vyhlásených v rámci mesta, resp. Slovenska.
16. Na zameraní Manažment, využívať výukový program Alfa, Olymp a Omega pre účtovníctvo.
17. Na odbore staviteľstvo i naďalej využívať nainštalované nové verzie výukových programov Cenkros plus, Allplan a Revit, Sketch book, designer pre AutoCAD.
18. Organizovať odborné prednášky v čase vyučovania odborných predmetov.
19. Organizačne zabezpečiť a priebežne pripravovať výzdobu školy počas celého roka a počas rôznych akcií školy.
20. Usporiadať výstavy najlepších grafických prác a prác SOČ.
21. Podporiť nadaných žiakov a individuálne pristupovať k problémovým a integrovaným žiakom.
22. Pokračovať vo výchovno – vzdelávacom programe „Mladí podnikatelia“ v spolupráci s Baťa Junior Achievement SR.
23. Motivovať žiakov k využívaniu konzultačných hodín a viesť ich k systematickej práci a k dôslednej domácej príprave na vyučovanie.
24. Uvádzať začínajúcich učiteľov do praxe.
25. Uskutočniť náčuvy – vzájomné hospitácie členov PK podľa potrieb a za účelom zjednocovania výchovno – vzdelávacieho pôsobenia v jednotlivých predmetoch a triedach.
26. Operatívne riešiť problémy v oblasti metodiky a didaktiky vzdelávacieho procesu.
27. Analyzovať úroveň dosiahnutých výsledkov a prijímať opatrenia na odstránenie nedostatkov.
28. V rámci výchovy žiakov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zabezpečiť, aby do výchovno – vzdelávacieho procesu bola zaradená problematika preventívno – výchovného pôsobenia v oblasti požiarnej ochrany.
29. Koordinovať vyučujúcich pri delených predmetoch, písomných a grafických prácach.
30. Organizovať a viesť prax tak, aby spájala teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami a upevňovala profesionálny vzťah žiaka k zvolenému odboru. Pre zlepšenie praktických zručností žiakov rozvíjať spoluprácu s COV, SOŠ Kukučínova 23, Košice aj na poli odborných prednášok organizovaných COV.
31. Zapojiť čo najviac žiakov do mimoškolského vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov.
32. Prehlbovať spoluprácu členov PK pre lepšie znázornenie súvislosti medzi poznatkami z jednotlivých vedných odborov a ich aplikácia v jednotlivých predmetoch.
33. Zúčastňovať sa odborného a metodického vzdelávania podľa ponuky MCPO.
34. Zvyšovať kvalifikáciu v rámci „Plánu kontinuálneho vzdelávania učiteľov“, konkrétne absolvovať vzdelávanie v MCP pre získanie 2. kvalifikačnej skúšky učiteľov odborných predmetov.
35. Uplatňovať nové zásady podľa platných STN, ISO.
36. Spolupracovať s koordinátorom pre drogové závislosti, výchovnou poradkyňou a psychologičkou školy.

3. MIMOŠKOLSKÁ ČINNOSŤ PK

Na našom odbore vedú krúžok:

• Ing. Grancová Dagmar pod názvom „Rádio life“
• Ing. Kováčová Zdenka: „Navrhovanie stavieb“
• Ing. Kovaříková Eva: „Tvorivá dielnička“
• Ing. Majtnerová Magdaléna: „Architektonický a modelársky“
• Ing. Ondášová Soňa: „Písomností z praxe“
• Ing. Goňková Mária: „Rozvíjanie predstavivosti“
• Ing. Sabolová Mária: „Potulky históriou školy“