Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
imgp0396 004 IMG_1207 img_0525

- pozemné staviteľstvo
- architektúra a interiérový dizajn

Zloženie klubu Staviteľstvo :
Predseda: Ing. Zdenka Kováčová

Členovia: Ing. Jana Balunová, Ing. Nadežda Bartošová, Ing. Mária Goňková, Ing. Dagmar Grancová, Ing. Eva Kovaříková, Ing. Eva Liptáková, Ing. Magdaléna Majtnerová, Ing. Michal Mitrik PhD., Ing. Mária Sabolová, Ing. Milena Krajčiová, Ing. arch. Petra Radványiová

Členovia PK budú v školskom roku 2021/2022 vyučovať tieto predmety:

Ing. Jana Balunová – POS, POS/c, BEK, KOC, TYP, ARS
Ing. Nadežda Bartošová – ODK, POS, VTO, GRS, KAM
Ing. Dagmar Grancová – APE, KOC, EKO, EKO/c, VTO, POS,DIM
Ing. Mária Goňková – STM/c, VTO, KOC, POS,POS/c, EKO,EKO/c, PRA, INS,GRS
Ing. Zdenka Kováčová – POS, EKO, EKO/c, KOC,TYP
Ing. Eva Kovaříková– BEK, BEK/c, POS, POS/c, TOV, VTO, STM,GRS, PRP
Ing. Eva Liptáková – DEG
Ing. Magdaléna Majtnerová – CAR, DAU, ARCH
Ing. Michal Mitrik PhD. – STM
Ing. Mária Sabolová – DEG, POS, POS/c, GRS, VTO,SME
Ing. Milena Krajčiová – ZAR, ART
Mgr. arch. Petra Radványiová – KAM, IND, PRP

HLAVNÉ ÚLOHY PK NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022:

1. Zamerať sa vo výchovno-vzdelávacom procese na jednotlivé zložky výchovy, s cieľom zabezpečiť harmonický rozvoj osobnosti a tak pomáhať študentom v adaptačnom procese na nové podmienky na strednej škole.
2. Zabezpečiť neformálnu systematickú výmenu odborných znalostí a praktických skúsenosti v PK.
3. Viesť žiakov k racionálnym formám aktívneho osvojovania si poznatkov zavádzaním progresívnych moderných vyučovacích metód.
4. Zvyšovať efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu modernizáciou vyučovacích prostriedkov najmä používaním modernej didaktickej techniky – dataprojektor, interaktívna tabuľa, PC a názorných učebných pomôcok.
5. Zamerať sa na tvorivý prístup študentov ku práci – prezentácie, pracovné zošity.
6. Uplatňovať diferencovaný prístup vo výchovno-vzdelávacom procese, predovšetkým stanovením základného, rozširujúceho a prehlbujúceho učiva.
7. Využívať tvorivosť žiakov pri skúšaní.
8. Najtalentovanejších a najschopnejších žiakov zapájať do SOČ a ďalších súťaží a projektov, pripraviť ich na reprezentáciu školy.
9. Sústavne doplňovať zbierky a učebne metodickými pomôckami.
10. Naďalej rozvíjať schopnosti efektívneho využívania informačno- komunikačných technológií – využitie internetových programov.
11. Zdokonaľovať zručnosti učiteľov v grafických programoch Allplan, Autocad, rozpočtového programu Cenkros 4 a grafický program Autodesk – Sketch book, designer pre AutoCAD.
12. Zabezpečovať spoluprácu s VŠ v rámci pedagogickej praxe.
13. Zabezpečiť odborné prednášky, prezentácie firiem, školenia pre žiakov aj členov PK.
14. V súlade so spoločným programom SPŠS a G a zástupcami podnikateľského sektora plánovať v rámci odborných predmetov odborné prednášky a exkurzie, na ktorých môžu žiaci aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti.
15. Zapájať sa do súťaži výtvarných prác vyhlásených v rámci mesta, resp. Slovenska.
16. Na odbore staviteľstvo i naďalej využívať nainštalované nové verzie výukových programov Cenkros 4, Allplan, Sketch book, designer pre AutoCAD.
17. Organizovať odborné prednášky v čase vyučovania odborných predmetov.
18. Organizačne zabezpečiť a priebežne pripravovať výzdobu školy počas celého roka a počas rôznych akcií školy.
19. Usporiadať výstavy najlepších grafických prác a prác SOČ.
20. Podporiť nadaných žiakov a individuálne pristupovať k problémovým a integrovaným žiakom.
21. Pokračovať vo výchovno – vzdelávacom programe „Mladí podnikatelia“ v spolupráci s Baťa Junior Achievement SR.
22. Motivovať žiakov k využívaniu konzultačných hodín a viesť ich k systematickej práci a k dôslednej domácej príprave na vyučovanie.
23. Uvádzať začínajúcich učiteľov do praxe.
24. Uskutočniť náčuvy – vzájomné hospitácie členov PK podľa potrieb a za účelom zjednocovania výchovno – vzdelávacieho pôsobenia v jednotlivých predmetoch a triedach.
25. Operatívne riešiť problémy v oblasti metodiky a didaktiky vzdelávacieho procesu.
26. Analyzovať úroveň dosiahnutých výsledkov a prijímať opatrenia na odstránenie nedostatkov.
27. V rámci výchovy žiakov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zabezpečiť, aby do výchovno – vzdelávacieho procesu bola zaradená problematika preventívno – výchovného pôsobenia v oblasti požiarnej ochrany.
28. Koordinovať vyučujúcich pri delených predmetoch, písomných a grafických prácach.
29. Organizovať a viesť prax tak, aby spájala teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami a upevňovala profesionálny vzťah žiaka k zvolenému odboru. Pre zlepšenie praktických zručností žiakov rozvíjať spoluprácu s COV, SOŠ Kukučínova 23, Košice aj na poli odborných prednášok organizovaných COV.
30. Zapojiť čo najviac žiakov do mimoškolského vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov.
31. Prehlbovať spoluprácu členov PK pre lepšie znázornenie súvislosti medzi poznatkami z jednotlivých vedných odborov a ich aplikácia v jednotlivých predmetoch.
32. Zúčastňovať sa odborného a metodického vzdelávania podľa ponuky MCPO.
33. Uplatňovať nové zásady podľa platných STN, ISO.
34. Spolupracovať s koordinátorom pre drogové závislosti, výchovnou poradkyňou a psychologičkou školy.
35. V rámci vzdelávania žiakov v oblasti finančnej gramotnosti zabezpečiť, aby do tematických plánov, hlavne v ekonomických predmetoch bola zaradená problematika preventívno – výchovného a vzdelávacieho pôsobenia v oblasti finančnej gramotnosti.