Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
p1060455 img_0544 imgp0317 img_1110
.

Elektronická prihláška

Informácia pre vypisovanie prihlášok:

- ak sa žiak rozhodne pre študijný odbor staviteľstvo so zameraním na architektúru a interiérový dizajn, z číselníka sa vyberie číslo 3650 M staviteľstvo a po vytlačení prihlášky je potrebné rukou dopísať skratku ARCH.

- ak sa žiak rozhodne pre študijný odbor staviteľstvo so zameraním na priestorové plánovanie, z číselníka sa vyberie číslo 3650 M staviteľstvo a po vytlačení prihlášky je potrebné rukou dopísať skratku PRP,

- ak sa žiak rozhodne pre študijný odbor staviteľstvo so zameraním na pozemné staviteľstvo, z číselníka sa vyberie číslo 3650 M staviteľstvo a po vytlačení prihlášky je potrebné rukou dopísať skratku POS,

Tieto zamerania patria pod odbor staviteľstvo 3650 M, preto je táto skratka dôležitá pre správne zaradenie uchádzača!

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ a GEODETICKÁ

Lermontovova 1, Košice

Kritériá prijímacieho konania  do prvého ročníka

na školský rok 2023/2024

Prijímacie konanie sa  bude vykonávať a riadiť nasledujúcimi právnymi predpismi:

· podľa §62 – §68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

· zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (výkon štátnej správy v prvom stupni),

· zákonom 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov §29 a §31 v znení neskorších predpisov,

· zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov.

Riaditeľ SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach  v  súlade so stanoveným Plánom výkonov VÚC Košice otvára v školskom roku 2023/2024  3 triedy denného štúdia.

Do tried je možné prijať 80 žiakov v nasledovných odboroch:

Denné štúdium:

kód odboru

študijné odbory

počet tried

maximálny počet

žiakov

3650 M

staviteľstvo

2,5

62

3692 M

geodézia, kartografia a kataster

0,5

18

V súlade s usmernením ministerstva školstva k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2023/2024 a v nadväznosti na zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania žiakov na vzdelávanie v stredných školách s nasledovným postupom:

1. TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA

1. kolo:

1. termín: 4. máj 2023 (5. máj v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov)

2. termín: 9. máj 2023 (10. máj v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov)

V prípade nenaplnenia počtu žiakov v 1. kole prijímacích skúšok sa vykoná 2. kolo 20. júna 2023.

2. KRITÉRIÁ PRIJATIA DO 1. ROČNÍKA

· úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

· uchádzač nie je žiakom inej strednej školy

Po prerokovaní na pedagogickej rade riaditeľ školy určuje tieto kritériá na prijatie uchádzačov do prvého ročníka na vzdelávanie:

· Riaditeľ školy rozhodne o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky, ak v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80%.

· Prijímaciu skúšku sú povinní vykonať všetci uchádzači, ktorí nesplnili vyššie uvedený bod, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z predmetov matematika,  slovenský jazyk a literatúra (ďalej profilové predmety). Po prerokovaní na pedagogickej rade riaditeľ školy určil písomnú formu prijímacích skúšok z obidvoch profilových predmetov.

· V prípade záujmu žiaka o štúdium v obidvoch študijných odboroch vykoná žiak prijímaciu skúšku na každý odbor samostatne.

· Riaditeľ školy rozhodne o prijatí žiaka podľa jeho umiestnenia v rebríčku uchádzačov prijímacieho konania.

· Poradie uchádzačov bude vytvorené podľa nižšie uvedených kritérií tak, že poradové číslo 1 získa uchádzač s najvyšším súčtom pridelených bodov.

· Body budú prideľované podľa nižšie uvedených kritérií.

· V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a) podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b) získal vyšší počet bodov v prijímacom konaní,

c) dosiahol vyšší počet bodov za prospech zo ZŠ,

d) dosiahol vyšší počet bodov v Testovaní 9.

· Pre každý študijný odbor a zameranie bude zostavené samostatné poradie uchádzačov.

· Každému prihlásenému uchádzačovi bude pridelený číselný kód pre ochranu osobných údajov pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania

Kritériá prijímacieho konania na stanovenie poradia uchádzačov:

1) úspešnosť vykonania prijímacích skúšok,

2) priemerný prospech zo ZŠ z predmetov SJL, MAT, ANJ, FYZ,

3) výsledky celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka,

4) preukázateľne overené výsledky z olympiád a súťaží.

Kritériom na zostavenie poradia uchádzačov bude súčet bodov získaných za:

1) prijímacie skúšky z matematiky (max. 50 bodov), zo slovenského jazyka (max 50 bodov)

Uchádzač, ktorý pri prijímacej skúške (MAT– SJL) dosiahne súčet bodov menej ako 30, bude hodnotený, že nevyhovel – nesplnil podmienku prijímacej skúšky.

2) priemerný prospech zo ZŠ z predmetov SJL, MAT, ANJ, FYZ – koncoročné vysvedčenie 8. ročníka a polročné vysvedčenie z 9. ročníka (max. 40 bodov)

Priemerný prospech

1,00-1,20

30 b

1,20-1,50

25 b

1,50-2,00

20 b

2,00-2,50

15 b

2,50-2,75

5 b

>2,75

0 b

.

3) výsledky celoplošného testovania deviatakov (max. 40 bodov)

o Ak sa žiak z objektívnych dôvodov nezúčastní Testovania 9, počet bodov mu bude pridelený na základe dosiahnutých výsledkov z príslušných predmetov (SJL, MAT) z polročného vysvedčenia 8. ročníka a koncoročného vysvedčenia 7. ročníka.

Percento úspešnosti

SJL

MAT

100%-80%

20b

20b

79%-66%

15b

15b

65%-45%

10b

10b

44%-30%

5b

5b

>29%

0b

0b

4) preukázateľne overené výsledky z olympiád a súťaží z 8. a 9. ročníka (max 10 bodov):

o umiestenia v okresných, krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach a olympiádach (max 5 bodov)

o umiestnenia v tvorivých súťažiach (max 5 bodov)

Žiak môže uviesť maximálne 2 diplomy (ocenenia) v príslušnej kategórii.

Maximálny možný súčet bodov dosiahnutý v prijímacom konaní 2023 je 180 bodov.

3. ZDRAVOTNÉ POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA;

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA SO ŠVVP

V prípade uchádzača so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) pripojí k prihláške na vzdelávanie zákonný zástupca maloletého žiaka aj správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako 2 roky.

Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklady o úspešnej účasti v predmetových olympiádach alebo v súťažiach, ktoré súvisia s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

4. PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ŠTÚDIUM

Plnoletý uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie iba riadne vyplnenú, základnou školou potvrdenú a oboma zákonnými zástupcami podpísanú riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023.

Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške sa pripoja vysvedčenia alebo ich osvedčené kópie.

Vstupné údaje:

· vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

5. ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

I. kolo

Riaditeľ strednej školy do 19. mája 2023 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania prvého kola.

Riaditeľ strednej školy do 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 h.) zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania prvého kola samostatne podľa odboru a študijného zamerania na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania prvého kola s informáciou, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

Riaditeľ strednej školy najneskôr do 19. mája 2023 doručí uchádzačovi (zákonným zástupcom žiaka samostatne alebo plnoletému žiakovi)  rozhodnutie riaditeľa o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania prvého kola cez informačný systém (EduPage) odoslaním rozhodnutia prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresy uvedené v prihláške.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (do 23:59 h.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

II. kolo

Riaditeľ strednej školy do 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 h.) zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania druhého kola.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 (do 23:59 h.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

6.  ZÁVEREČNÉ POKYNY (USTANOVENIA)

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie a to najneskôr do troch pracovných dní, do 24. mája 2023 (v čase od 00:00 do 23:59 h.).

Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém (EduPage) odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu stavke@stavke.sk, poštou alebo osobne na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia na školu.

Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium je uvedený na stránke školy (www.stavke.sk).

Ak zákonný zástupca prijatého žiaka nezašle (nedoručí) potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium do 24. mája 2023, riaditeľ školy prijme na uvoľnené miesto ďalšieho žiaka v poradí podľa zoznamu výsledkov prijímacieho konania.

Ak sa zákonný zástupca uchádzača odvolal v lehote do 5 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí a uchádzač súčtom bodov spĺňa podmienky prijatia, vydá riaditeľ školy v prípade uvoľnenia miesta nové rozhodnutie o prijatí.

V prípade, ak sa do príslušného študijného zamerania nezapíše plánovaný počet žiakov, riaditeľ školy si vyhradzuje právo uvedené študijné zameranie neotvoriť.

Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia prostredníctvom riaditeľa strednej školy na Košický samosprávny kraj.

7.   DIŠTANČNÁ FORMA ŠTÚDIA

Riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade určuje v školskom roku 2023/2024 prijať na dištančnú formu štúdia 12 uchádzačov, ktorí odovzdajú kompletnú prihlášku do 31. mája 2023.

Pre dištančnú formu štúdia sú určené odbory z denného štúdia: 3650 N  staviteľstvo (v zameraní pozemné staviteľstvo) a 3692 N geodézia, kartografia a kataster.

Prijímacia skúška dištančnej formy štúdia sa uskutoční 29.6.2023 zo súboru odborných predmetov pre pomaturitné vzdelávanie.

Pre štvorročný študijný odbor sa prijímacia skúška vykoná z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Riaditeľ školy rozhodne o prijatí uchádzača na štúdium na základe výsledkov prijímacieho konania do troch dní odo dňa vykonania prijímacej skúšky.

Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31.7.2023.

Druhý termín prijímacej skúšky v prípade záujmu žiakov o štúdium sa uskutoční 23.8.2023.

V prípade, ak sa do príslušného študijného odboru nezapíše plánovaný počet žiakov, riaditeľ školy si vyhradzuje právo uvedený študijný odbor neotvoriť.

Vypracované kritéria boli prerokované a schválené na Pedagogickej rade SPŠSaG Košice dňa 29.11.2022.

Ing. Michal Mitrik, PhD.

riaditeľ školy