Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
imgp0291 p1060478 p1070418 imgp0138
.
Informácia pre vypisovanie prihlášok:

- ak sa žiak rozhodne pre študijný odbor staviteľstvo so zameraním na architektúru a interiérový dizajn, z číselníka sa vyberie číslo 3650 M staviteľstvo a po vytlačení prihlášky je potrebné rukou dopísať skratku ARCH,
- ak sa žiak rozhodne pre študijný odbor staviteľstvo so zameraním na pozemné staviteľstvo, z číselníka sa vyberie číslo 3650 M staviteľstvo a po vytlačení prihlášky je potrebné rukou dopísať skratku POS.

Podmienky prijímacieho konania / kritériá/ SPŠ stavebnej a geodetickej

Lermontovova 1, Košice

na školský rok: 2017/2018

Riaditeľ školy v zmysle § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon), v zmysle zákona 324/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z.z o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 12 vyhlášky MŠ SR č.282/2009 o stredných školách, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

určuje tieto podmienky prijatia:

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA

1. Po prerokovaní v pedagogickej rade školy riaditeľ určuje tieto kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky:

Riaditeľ školy rozhodne o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky, ak v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80% alebo jeho priemerný prospech z nižšie uvedených predmetov bol nanajvýš 1,5.

Prijímaciu skúšku je povinný žiak vykonať len z predmetu, v ktorom nedosiahol úspešnosť minimálne 80%.

Prijímaciu skúšku sú povinní vykonať všetci uchádzači, ktorí nesplnili bod 1., na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu z predmetov matematika a slovenský jazyk (ďalej profilové predmety). Po prerokovaní na pedagogickej rade riaditeľ školy určil písomnú formu prijímacích skúšok z obidvoch profilových predmetov.

2. Riaditeľ školy rozhodne o prijatí žiaka podľa jeho umiestnenia v kvalifikačnom rebríčku.

Percento úspešnosti MAT SJL
100-75 30 30
74-50 20 20
49-25 10 10
24-0 0 0

Žiaci budú zoradení v kvalifikačnom rebríčku podľa úspešnosti vykonania prijímacích skúšok, podľa priemerného prospechu na ZŠ a výsledkov celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka. Kritériom usporiadania bude súčet bodov získaných za prijímacie skúšky z matematiky (max. 30bodov), zo slovenského jazyka (max 30 bodov), priemerný prospech zo ZŠ- max. 60 bodov a výsledkov celoplošného testovania deviatakov- – max. 60 bodov. (spolu maximálne 180 bodov).

Priemerný prospech Počet bodov
1,00 – 1,50 60
1,51 – 2,00 45
2,01 – 2,50 30
2,51 – 2,75 15

Priemerný prospech sa vypočítava z celkového súčtu známok na konci 6.,7.,8. a 1. polroka 9. ročníka ZŠ z  predmetov: slovenský jazyk, matematika, fyzika a cudzí jazyk (Rj, Aj Nj– len jeden cudzí jazyk vo všetkých ročníkoch rovnaký, s najlepším dosiahnutým študijným výsledkom)

Žiaci so zníženou známkou zo správania v 8. a 9. ročníku budú prijatí až po ústnom pohovore s riaditeľom školy.

Ak sa splní plánovaný počet prijatých žiakov v 1. termíne prijímacieho konania, ostatní žiaci v poradí budú neprijatí pre nedostatok miesta. V prípade uvoľnenia miesta budú neprijatí žiaci postupne prijímaní podľa poradia v zozname z oboch termínov prijímacieho konania.

V prípade rovnosti bodov rozhodnú tieto pomocné kritériá:

-          rozhodnutie o priznaní zmenenej pracovnej schopnosti v zmysle § 67 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )

-          priemerný prospech ZŠ/ 6. – 9. ročník /

-          výsledky celoplošného testovania deviatakov

-          známka z profilujúcich predmetov MAT a SJL v 1. polroku 9. ročník ZŠ

-          úspešní riešitelia olympiád  a reprezentanti Slovenska

Prijímacia skúška a prijímanie žiaka so ŠVVP (špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami)

Podmienky prijímacej skúšky môžu byť žiakovi so ŠVVP vzhľadom na jeho zdravotné znevýhodnenie upravené. K úprave podmienok prijímacej skúšky môže dôjsť len na základe predložených  podkladov, preukazujúcich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka (lekársky posudok, správa zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia, správa z psychologického vyšetrenia a pod.).

Ešte pred prijímacou skúškou škola nadviaže kontakt so žiakom so zdravotným znevýhodnením, ktorý si na školu podá prihlášku , rovnako ako s jeho zákonným zástupcom, prípadne špeciálnym pedagógom alebo ďalšími členmi odborného tímu za účelom dôkladného oboznámenia sa so zdravotným stavom žiaka a jeho špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, posúdenia vybraného odboru z hľadiska zdravotného znevýhodnenia žiaka, podania informácií o obsahu štúdia v zvolenom študijnom odbore a možnostiach uplatnenia v praxi, predbežného stanovenia potrebného rozsahu špeciálno-pedagogickej starostlivosti pri prijímacom konaní i počas štúdia.

O prijatí žiaka so ŠVVP rozhoduje riaditeľ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, pri  predložení výsledkov diagnostických vyšetrení  (správa zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia, správa zo psychologického vyšetrenia, správa z iného odborného vyšetrenia) a písomného vyjadrenia príslušného poradenského zariadenia k školskému začleneniu (D4).

Vzhľadom na naplnenie profilu absolventa štúdium na našej škole nie je vhodné pre žiakov s vážnym telesným, sluchovým a zrakovým postihnutím a neodporúča sa žiakom s dyskalkúliou, nakoľko je matematika východiskovým predmetom pre odborné predmety.

Po rozhodnutí o prijatí resp. neprijatí žiaka riaditeľ školy zverejní zoznam všetkých  uchádzačov a ich dosiahnuté výsledky pod číselným kódom, ktorý bol žiakovi vopred pridelený v súlade s §68 odst.1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon).

Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia prostredníctvom riaditeľa strednej školy na Košický samosprávny kraj.

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Košiciach otvára v školskom roku 2016/2017 3 triedy denného štúdia.  Do tried je možné prijať 66 žiakov v nasledovných odboroch:

Denné štúdium:

3650 M – staviteľstvo   2 triedy         48 žiakov

- Pozemné staviteľstvo                     0,5 triedy
- Architektúra a interiérový dizajn       1,5 triedy

3692 M – Geodézia, kartografia a kataster                            0,5 triedy        10 žiakov

2157 M – Geológia, geotechnika a enviromentalistika             0,5 triedy        8 žiakov

Termíny prijímacích skúšok:

1. termín: 9. máj 2017

2. termín: 11. máj 2017

Výsledky prijímacieho konania platia pre prijatie do 1. ročníka Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Košiciach len v školskom roku 2017/2018.

V prípade nenaplnenia počtu miest pre žiakov riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade školy rozhodne o konaní 2. kola prijímacích skúšok.  Termín prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest je 20. júna 2017. V prípade jeho konania sa ho môžu zúčastniť aj žiaci, ktorí neboli prijatí v 1. kole.

Dištančná forma štúdia:

Riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade určuje v šk. roku 2016/2017 prijať na dištančnú formu štúdia všetkých uchádzačov bez prijímacieho konania, ktorí odovzdajú kompletnú prihlášku do 31.mája 2017. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 28. augusta 2017. Pre dištančnú formu štúdia sú určené odbory denného štúdia: 3650 M 01 staviteľstvo- pozemné staviteľstvo, 3650 M 10 staviteľstvo- stavebný manažment, 3692 M geodézia, kartografia a kataster.

Ak sa do študijného odboru nezapíše plánovaný počet žiakov, riaditeľ SPŠ SaG si vyhradzuje právo uvedený študijný odbor neotvoriť. Prihláseným uchádzačom bude následne ponúknutý iný študijný odbor.

Termíny zápisov pre dennú formu štúdia budú:

Od 15.mája do 19. mája 2017 od 8.00 hod. do 14.00 hod. na sekretariáte školy pre žiakov, prijatých na základe umiestnenia v kvalifikačnom rebríčku.

Uchádzač, ktorý sa nezúčastní na zápise v určenom termíne bez písomného ospravedlnenia bude mať zrušené rozhodnutie o prijatí (z dôvodu neúčasti na zápise).

Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.