Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
imgp0226 2ag_geovedomosti_februar2024_3 kolenie_bim_projektovanie_12-13-2-2024-1 prvej-pomoci_1
.

Elektronická prihláška

Informácia pre vypisovanie prihlášok:

- ak sa žiak rozhodne pre študijný odbor staviteľstvo so zameraním na architektúru a interiérový dizajn, z číselníka sa vyberie číslo 3650 M staviteľstvo a po vytlačení prihlášky je potrebné rukou dopísať skratku ARCH alebo v prípade elektronickej prihlášky skratku napísať do poznámky.

- ak sa žiak rozhodne pre študijný odbor staviteľstvo so zameraním na priestorové plánovanie, z číselníka sa vyberie číslo 3650 M staviteľstvo a po vytlačení prihlášky je potrebné rukou dopísať skratku PRP alebo v prípade elektronickej prihlášky skratku napísať do poznámky.

- ak sa žiak rozhodne pre študijný odbor staviteľstvo so zameraním na pozemné staviteľstvo, z číselníka sa vyberie číslo 3650 M staviteľstvo a po vytlačení prihlášky je potrebné rukou dopísať skratku POS alebo v prípade elektronickej prihlášky skratku napísať do poznámky.

Tieto zamerania patria pod odbor staviteľstvo 3650 M, preto je táto skratka dôležitá pre správne zaradenie uchádzača!


Kritériá prijímacieho konania  do prvého ročníka

na školský rok 2024/2025

Prijímacie konanie sa  bude vykonávať a riadiť nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • podľa § 62 – § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (výkon štátnej správy v prvom stupni),
 • zákonom 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 29 a § 31 v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov.

Riaditeľka SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach  v súlade so stanoveným Plánom výkonov VÚC Košice otvára v školskom roku 2024/2025 4 triedy denného štúdia.

Do tried je možné prijať 96 žiakov v nasledovných odboroch:

Denné štúdium:

kód odboru študijné odbory počet tried maximálny počet

žiakov

3650 M staviteľstvo 3 75
3692 M geodézia, kartografia a kataster 1 21

V súlade s usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2024/2025 a v nadväznosti na  zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania žiakov na vzdelávanie v stredných školách s nasledovným postupom:

 1. A. PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ŠTÚDIUM

Plnoletý uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie iba riadne vyplnenú, základnou školou potvrdenú a oboma zákonnými zástupcami podpísanú riaditeľke strednej školy do 20. marca 2024.

Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške sa pripoja vysvedčenia alebo ich overené kópie.

Vstupné údaje:

 • vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.


 1. B. TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA
 1. kolo:

●  1. termín:  2. máj 2024 (3. máj v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov)

●  2. termín:  6. máj 2024 (7. máj v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov)

V prípade nenaplnenia počtu žiakov v 1. kole prijímacích skúšok sa vykoná 2. kolo 18. júna 2024, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 19. júna 2024.

 1. C. KRITÉRIÁ PRIJATIA DO 1. ROČNÍKA
 • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
 • uchádzač nie je žiakom inej strednej školy

Po prerokovaní na pedagogickej rade riaditeľka školy určuje tieto kritériá na prijatie uchádzačov do prvého ročníka na vzdelávanie:

 • Riaditeľka školy rozhodla, že ak bude žiak základnej školy (ZŠ) v niektorom klasifikovanom predmete, ktorý sa zohľadňuje v prijímacom konaní hodnotený slovne, riaditeľka strednej školy vyžiada z príslušnej ZŠ systém prevodu slovného hodnotenia na známky. V prípade, ak ZŠ neposkytne spôsob prevodu slovného hodnotenia na známku do konca marca príslušného roka, použije sa v prijímacom konaní známka v danom predmete z najbližšieho predchádzajúceho klasifikačného obdobia. Ak majú uchádzači vo vyučovacom predmete na vysvedčení uvedené „absolvoval“, „aktívne absolvoval, alebo „neabsolvoval“ tento vyučovací predmet sa nezahŕňa do výpočtu priemerného stupňa klasifikácie z vyučovacích predmetov.
 • Riaditeľka školy rozhodne o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky, ak v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80%.
 • Prijímaciu skúšku sú povinní vykonať všetci uchádzači, ktorí nesplnili vyššie uvedený bod, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z predmetov matematika,  slovenský jazyk a literatúra (ďalej profilové predmety). Po prerokovaní na pedagogickej rade riaditeľka školy určila písomnú formu prijímacích skúšok z obidvoch profilových predmetov.
 • V prípade záujmu žiaka o štúdium v obidvoch študijných odboroch vykoná žiak prijímaciu skúšku na každý odbor samostatne.
 • Riaditeľka školy rozhodne o prijatí žiaka podľa jeho umiestnenia v rebríčku uchádzačov prijímacieho konania.
  • Poradie uchádzačov bude vytvorené podľa nižšie uvedených kritérií tak, že poradové číslo 1 získa uchádzač s najvyšším súčtom pridelených bodov.
  • Body budú prideľované podľa nižšie uvedených kritérií.
  • V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a) podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b) získal vyšší počet bodov v prijímacom konaní,

c) dosiahol vyšší počet bodov za prospech zo ZŠ,

d) dosiahol vyšší počet bodov v Testovaní 9.

 • Pre každý študijný odbor a zameranie bude zostavené samostatné poradie uchádzačov.
 • Každému prihlásenému uchádzačovi bude pridelený číselný kód pri vykonávaní prijímacích skúšok pre ochranu osobných údajov pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania.

Kritériá prijímacieho konania na stanovenie poradia uchádzačov:

1)      úspešnosť vykonania prijímacích skúšok,

2)      priemerný prospech zo ZŠ z predmetov SJL, MAT, ANJ, FYZ,

3)      výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka,

4)      preukázateľne overené výsledky z olympiád a súťaží.

Kritériom na zostavenie poradia uchádzačov bude súčet bodov získaných za:

1)      prijímacie skúšky z matematiky (max. 30 bodov), zo slovenského jazyka (max. 30 bodov)

Uchádzač, ktorý pri prijímacej skúške (MAT– SJL) dosiahne súčet bodov menej ako 20, bude hodnotený, že nevyhovel – nesplnil podmienku prijímacej skúšky.

2)      priemerný prospech zo ZŠ z predmetov SJL, MAT, ANJ, FYZ – koncoročné vysvedčenie 8. ročníka a polročné vysvedčenie z 9. ročníka (max. 15 bodov)

Priemerný prospech
1,00-1,20 15 b
1,20-1,50 12 b
1,50-2,00 9 b
2,00-2,50 6 b
2,50-2,75 3 b
>2,75 0 b
3)   výsledky celoplošného testovania deviatakov (max. 20 bodov)

Ak sa žiak z objektívnych dôvodov nezúčastní Testovania 9, počet bodov mu bude pridelený na základe dosiahnutých výsledkov z príslušných predmetov (SJL, MAT) z koncoročného vysvedčenia 7. ročníka a polročného vysvedčenia 8. ročníka.

Percento úspešnosti SJL MAT
100%-80% 10 b 10 b
79%-66% 8 b 8 b
65%-45% 6 b 6 b
44%-30% 2 b 2 b
>29% 0 b 0 b

4)      preukázateľne overené výsledky z olympiád a súťaží z 8. a 9. ročníka (max. 5 bodov):

 • umiestenia v okresných, krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach a olympiádach   (max. 3 bodov)
 • umiestnenia v tvorivých súťažiach (max. 2 bodov)

5)      za každú zníženú známku zo správania (za každý stupeň) v 8. a 9. ročníku sa žiakovi odpočíta 10 bodov.

Uchádzač môže k prihláške pripojiť maximálne 2 doklady (diplomy) o úspešnej účasti v predmetových olympiádach alebo v súťažiach za 8. a 9. ročník.

Maximálny možný súčet bodov dosiahnutý v prijímacom konaní 2024 je 100 bodov.

 1. D. ZDRAVOTNÉ POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA SO ŠVVP

Na základe účinnosti novely školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 a usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zákonný zástupca maloletého uchádzača nepredkladá strednej škole potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor.

Zdravotné požiadavky – uchádzači so ŠVVP, ZPS a ZZ

 1. Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) predkladá:
 • platnú správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie.
 1. Uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou predkladá:
 • potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti
 1. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením predkladá:
 • vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania

V prípade, ak uchádzač so ŠVVP požaduje úpravu času počas písomných prijímacích skúšok, zákonný zástupca uchádzača doručí škole spolu s prihláškou aj písomnú žiadosť o takúto úpravu. K tejto žiadosti je potrebné priložiť správu z diagnostického vyšetrenia, resp. vyššie uvedené potvrdenie o ZPS alebo ZZ. Obsah a čas vypracovania prijímacej skúšky bude týmto uchádzačom upravený.

 1. E. ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

1)      Riaditeľka strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy www.stavke.sk zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom a zverejnenom ministerstvom školstva (17.5.2024). Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní podľa odboru a zamerania; informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne; informáciu, či uchádzač bol prijatý alebo neprijatý, a nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka príslušného odboru vzdelávania.

2)      Riaditeľka strednej školy odošle neprijatému uchádzačovi rozhodnutie o neprijatí najneskôr v termíne podľa odseku 1. Ak riaditeľka strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača, informácia o jeho prijatí v zozname podľa odseku 1 sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí.

3)      Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní od termínu podľa odseku 1; ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť. Po doručení písomného potvrdenia podľa prvej vety riaditeľka strednej školy vyhotoví rozhodnutie o prijatí samostatne a odošle ho uchádzačovi do piatich pracovných dní od doručenia písomného potvrdenia.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača doručí potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole spôsobom, ktorý pre príslušný školský rok určí MŠVVaŠ SR.

Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém (EduPage) odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu stavke@stavke.sk, poštou alebo osobne na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia na školu.

Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium je uvedený na stránke školy  (www.stavke.sk).

4)      Proti rozhodnutiu riaditeľky strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia

 1. F. ZÁVEREČNÉ POKYNY (USTANOVENIA)

Tieto Podmienky prijatia na štúdium platia pre uchádzačov o štúdium, ktorí v školskom roku 2023/2024 ukončia 9. ročník základnej školy na Slovensku a sú rovnaké aj pre uchádzačov, ktorí sa prihlásia na štúdium zo základných škôl v zahraničí. V prípade, že zákonný zástupca prijatého žiaka nezašle (nedoručí) v zmysle odseku c) potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium na strednú školu v stanovenom termíne, riaditeľka školy príjme na uvoľnené miesto žiaka, ktorého zákonný zástupca sa odvolal v súlade s § 68 ods. (4) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení.

V prípade, že zákonný zástupca prijatého žiaka nezašle (nedoručí) v zmysle odseku 3) potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium na strednú školu v stanovenom termíne, riaditeľ školy príjme na uvoľnené miesto žiaka, ktorého zákonný zástupca sa odvolal v súlade s § 68 ods. (4) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení.

Riaditeľka strednej školy do 6. júna 2024 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy www.stavke.sk.

 1. G. DIŠTANČNÁ FORMA ŠTÚDIA

Riaditeľka školy po prerokovaní na pedagogickej rade určuje v školskom roku 2024/2025 prijať na dištančnú formu štúdia 12 uchádzačov, ktorí odovzdajú kompletnú prihlášku
do 31. mája 2024.

Pre dištančnú formu štúdia sú určené odbory z denného štúdia: 3650 N  staviteľstvo (v zameraní pozemné staviteľstvo) a 3692 N geodézia, kartografia a kataster.

Prijímacia skúška dištančnej formy štúdia sa uskutoční 25. júna 2024 zo súboru odborných predmetov pre pomaturitné vzdelávanie.

Pre štvorročný študijný odbor sa prijímacia skúška vykoná z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Riaditeľka školy rozhodne o prijatí uchádzača na štúdium na základe výsledkov prijímacieho konania do troch dní odo dňa vykonania prijímacej skúšky.

Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku
do 31. júla 2024.

Druhý termín prijímacej skúšky v prípade záujmu žiakov o štúdium sa uskutoční
23. augusta 2024.

V prípade, ak sa do príslušného študijného odboru nezapíše plánovaný počet žiakov, riaditeľka školy si vyhradzuje právo uvedený študijný odbor neotvoriť.

Tieto podmienky prijatia na štúdium môžu byť aktualizované, na základe nových usmernení, ak ich pre príslušný školský rok vydá MŠVVaŠ SR alebo zriaďovateľ Košický samosprávny kraj.

Podmienky prijatia na štúdium boli vypracované v súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. a podľa Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k prijímaciemu konaniu na stredné školy na školský rok 2024/2025 a boli prerokované a schválené na Pedagogickej rade SPŠSaG Košice dňa 30.11.2023.

Mgr. Renáta Jenčíková

riaditeľka školy

Prílohy – prihlášky na SŠ
- Čestné vyhlásenie -
- Podpisy zákonných zástupcov -