Kam na strednú
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
img_1031 imgp0249 001 imgp0427
.

Elektronická prihláška

Informácia pre vypisovanie prihlášok:

- ak sa žiak rozhodne pre študijný odbor staviteľstvo so zameraním na architektúru a interiérový dizajn, z číselníka sa vyberie číslo 3650 M staviteľstvo a po vytlačení prihlášky je potrebné rukou dopísať skratku ARCH.

- ak sa žiak rozhodne pre študijný odbor staviteľstvo so zameraním na priestorové plánovanie, z číselníka sa vyberie číslo 3650 M staviteľstvo a po vytlačení prihlášky je potrebné rukou dopísať skratku PRP,

- ak sa žiak rozhodne pre študijný odbor staviteľstvo so zameraním na pozemné staviteľstvo, z číselníka sa vyberie číslo 3650 M staviteľstvo a po vytlačení prihlášky je potrebné rukou dopísať skratku POS,

Tieto zamerania patria pod odbor staviteľstvo 3650 M, preto je táto skratka dôležitá pre správne zaradenie uchádzača!

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ a GEODETICKÁ

Lermontovova 1, Košice

Kritériá prijímacieho konania  do prvého ročníka

na školský rok 2022/2023

Prijímacie konanie sa  bude vykonávať a riadiť nasledujúcimi právnymi predpismi:

· zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z.z. a neskorších predpisov (prijímacie konanie v stredných školách § 62 – § 68 zákona)

· zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (výkon štátnej správy v prvom stupni)

· zákonom 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov §§ 29 a 31 v znení neskorších predpisov

· zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov

Riaditeľ SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach  v  súlade so stanoveným Plánom výkonov VUC Košice otvára v školskom roku 2022/2023  3 triedy denného štúdia.

Do tried je možné prijať 65 žiakov v nasledovných odboroch:

Denné štúdium:

kód

študijné odbory

poč. tried

max. počet

žiakov

3650 M

staviteľstvo

2,5

55

3692 M

geodézia, kartografia a kataster

0,5

15

V súlade s usmernením ministerstva školstva k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023  a v nadväznosti na  zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania žiakov na vzdelávanie v stredných školách s nasledovným postupom:

1. TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA

1. kolo:

●  1. termín:  2.máj (3.máj v prípade potreby, vzhľadom na  počet uchádzačov)

●  2. termín:  9. máj (10. máj v prípade potreby, vzhľadom na  počet uchádzačov)

V prípade nenaplnenia počtu žiakov v 1. kole prijímacích skúšok sa vykoná druhé kolo a to:  21. jún 2022

2. KRITÉRIÁ PRIJATIA DO 1. ROČNÍKA

· úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

· uchádzač nie je žiakom inej strednej školy

Po prerokovaní v pedagogickej rade riaditeľ  školy  určuje tieto kritériá na prijatie uchádzačov do prvého ročníka na vzdelávanie:

Riaditeľ školy rozhodne o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky, ak v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete   samostatne úspešnosť najmenej 80%.

· Prijímaciu skúšku sú povinní vykonať všetci uchádzači, ktorí nesplnili vyššie uvedený bod, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu z predmetov matematika,  slovenský jazyk a  literatúra. (ďalej profilové predmety). Po prerokovaní na pedagogickej rade riaditeľ školy určil písomnú formu prijímacích skúšok z obidvoch profilových predmetov.

V prípade záujmu žiaka o štúdium v obidvoch študijných odboroch vykoná žiak prijímaciu skúšku iba raz.

· Riaditeľ školy rozhodne o prijatí žiaka podľa jeho umiestnenia v rebríčku uchádzačov prijímacieho konania.

Poradie uchádzačov bude vytvorené podľa nižšie uvedených kritérií tak, že poradové číslo 1 získa uchádzač s najvyšším súčtom pridelených bodov.

· Body budú prideľované podľa nižšie uvedených kritérií.

· V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a)  podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a  o zmene   a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b) získal vyšší počet bodov v prijímacom konaní,

c) dosiahol vyšší počet bodov za prospech zo ZŠ,

d) dosiahol vyšší počet bodov v Testovaní 9.

· Pre každý študijný odbor bude zostavené samostatné poradie uchádzačov.

Každému prihlásenému uchádzačovi bude pridelený číselný kód pre ochranu osobných   údajov pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania

Kritériá prijímacieho konania na stanovenie poradia uchádzačov:

1) úspešnosť vykonania prijímacích skúšok

2) priemerný prospech zo ZŠ z predmetov SJL, MAT, ANJ, FYZ

3) výsledky celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka

4) preukázateľne overené výsledky z olympiád a súťaží

Kritériom na zostavenie poradia uchádzačov bude súčet bodov získaných za:

1) prijímacie skúšky z matematiky (max. 50 bodov), zo slovenského jazyka (max 50 bodov)

2) priemerný prospech zo ZŠ z predmetov SJL, MAT, ANJ, FYZ – koncoročné vysvedčenie 8. ročníka a polročné vysvedčenie z 9.ročníka (max. 40 bodov)

Priemerný prospech

1,00-1,20

40 b

1,20-1,50

35 b

1,50-2,00

30 b

2,00-2,50

25 b

2,50-2,75

10 b

>2,75

0 b

3)   výsledky celoplošného testovania deviatakov (max. 40 bodov)

o Ak sa žiak z objektívnych dôvodov nezúčastni Testovania 9, počet bodov mu bude pridelený na základe dosiahnutých výsledkov z príslušných predmetov (SJL, MAT) z polročného vysvedčenia 8. ročníka a koncoročného vysvedčenia 7. ročníka.

Percento úspešnosti

SJL

MAT

100%-80%

20b

20b

79%-66%

15b

15b

65%-45%

10b

10b

44%-30%

5b

5b

>29%

0b

0b

4)  preukázateľne overené výsledky z olympiád a súťaží z 8. a 9. ročníka (max 10 bodov):

o umiestenia v okresných, krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach a olympiádach   (max 5 bodov)

o umiestnenia v tvorivých súťažiach (max 5 bodov)

Žiak môže uviesť maximálne 2 diplomy (ocenenia) v príslušnej kategórii.

Maximálne možný súčet bodov dosiahnutý v prijímacom konaní 2022 je 190 bodov.

Uchádzač, ktorý pri prijímacej skúške (Mat. – Slj.) dosiahne súčet bodov menej ako 30, bude hodnotený, že nevyhovel – nesplnil podmienku prijímacej  skúšky.

3.   ZDRAVOTNÉ POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA;

POŽIADAVKY  NA   UCHÁDZAČA SO ŠVVP

V prípade uchádzača so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) pripojí k prihláške na vzdelávanie zákonný zástupca maloletého žiaka aj správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako 2 roky.

Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklady o úspešnej účasti v predmetových olympiádach  alebo v súťaží, ktoré súvisia s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

4.   PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ŠTÚDIUM

Termín podania prihlášky na vzdelávanie strednej školy zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom podáva riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2022.

Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške sa pripoja vysvedčenia alebo ich osvedčené kópie.

Vstupné údaje:

· vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

5. ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

Riaditeľ strednej školy do 18. mája 2022 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.

Riaditeľ strednej školy do 18. mája 2022 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.

Riaditeľ strednej školy najneskôr do 18. mája 2022 doručí uchádzačovi (zákonným zástupcom žiaka samostatne alebo plnoletému žiakovi)  rozhodnutie riaditeľa o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania cez informačný systém ( EduPage) odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresy uvedené v prihláške.

Riaditeľ strednej školy do 18. 5. 2022 zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania samostatne podľa študijného zamerania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy s informáciou, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

6.  ZÁVEREČNÉ POKYNY (USTANOVENIA)

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača písomne potvrdí  strednej škole prijatie na vzdelávanie a to najneskôr do troch pracovných dní,  do 23. mája 2022.

Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém (EduPage) odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu stavke@stavke.sk poštou alebo osobne na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia na  školu.

Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium je uvedený na stránke školy  (www.stavke.sk).

Ak zákonný zástupca prijatého žiaka nezašle (nedoručí) potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium   do 23. mája 2022, riaditeľ školy prijme na uvoľnené miesto ďalšieho žiaka v poradí podľa zoznamu výsledkov prijímacieho konania.

Ak zákonný zástupca uchádzača  sa odvolal v lehote do 5 dni od doručenia rozhodnutia o neprijatí a uchádzač súčtom bodov spĺňa podmienky prijatia, v prípade uvoľnenia miesta riaditeľ školy vydá nové rozhodnutie o prijatí.

V prípade ak sa do príslušného študijného zamerania nezapíše plánovaný počet žiakov, riaditeľ školy si vyhradzuje právo uvedené študijné zameranie neotvoriť.

Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia prostredníctvom riaditeľa strednej školy na Košický samosprávny kraj.

7.   DIŠTANČNÁ FORMA ŠTÚDIA

Riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade určuje v školskom roku 2022/2023 prijať na dištančnú formu štúdia 12 uchádzačov, ktorí odovzdajú kompletnú prihlášku do 31. mája 2022.

Pre dištančnú formu štúdia sú určené odbory z denného štúdia: 3650 N  staviteľstvo-pozemné staviteľstvo, 3692 N geodézia, kartografia a kataster.

Prijímacia skúška dištančnej formy štúdia sa uskutoční 29.6.2022 zo súboru odborných predmetov pre pomaturitné vzdelávanie.

Pre štvorročný študijný odbor sa prijímacia skúška  vykoná z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Riaditeľ školy rozhodne o prijatí uchádzača na štúdium na základe výsledkov prijímacieho konania do troch dní odo dňa vykonania prijímacej skúšky.

Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31.7. 2022.

Druhý termín prijímacej skúšky v prípade záujmu žiakov o štúdium sa uskutoční 23.8.2022.

V prípade ak sa do príslušného študijného odboru nezapíše plánovaný počet žiakov, riaditeľ školy si vyhradzuje právo uvedený študijný odbor neotvoriť.

Vypracované kritéria boli prerokované a schválené na Pedagogickej rade SPŠSaG Košice dňa 17.2.2022.

Ing. Michal Mitrik, PhD.

riaditeľ školy

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium