Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
p1070430 img_1110 p1060476 img_1087
.

Elektronická prihláška

Informácia pre vypisovanie prihlášok:

- ak sa žiak rozhodne pre študijný odbor staviteľstvo so zameraním na architektúru a interiérový dizajn, z číselníka sa vyberie číslo 3650 M staviteľstvo a po vytlačení prihlášky je potrebné rukou dopísať skratku ARCH.

- ak sa žiak rozhodne pre študijný odbor staviteľstvo so zameraním na priestorové plánovanie, z číselníka sa vyberie číslo 3650 M staviteľstvo a po vytlačení prihlášky je potrebné rukou dopísať skratku PRP,

- ak sa žiak rozhodne pre študijný odbor staviteľstvo so zameraním na pozemné staviteľstvo, z číselníka sa vyberie číslo 3650 M staviteľstvo a po vytlačení prihlášky je potrebné rukou dopísať skratku POS,

Tieto zamerania patria pod odbor staviteľstvo 3650 M, preto je táto skratka dôležitá pre správne zaradenie uchádzača!

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ a GEODETICKÁ

Lermontovova 1, Košice

Kritériá prijímacieho konania  do prvého ročníka

na školský rok 2021/2022

Prijímacie konanie sa  bude vykonávať a riadiť nasledujúcimi právnymi predpismi:

zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prijímacie konanie v stredných školách § 62 – § 68 zákona)

zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (výkon štátnej správy v prvom stupni)

zákonom 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov §§ 29 a 31 v znení neskorších predpisov

zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021

Riaditeľ SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach  v  súlade so stanoveným Plánom výkonov VUC Košice otvára v školskom roku 2021/2022  3 triedy denného štúdia.

Do tried je možné prijať 65 žiakov v nasledovných odboroch:

Denné štúdium:

kód

študijné odbory

poč. tried

max. počet

žiakov

3650 M

staviteľstvo

2,5

55

3692 M

geodézia, kartografia a kataster

0,5

10

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4.1.2021 a v nadväznosti na § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách s nasledovným postupom:

1. TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA

1. kolo:  03. máj  2021 (1. termín)

10. máj  2021  (2. termín)

V prípade nenaplnenia počtu žiakov v prvom kole prijímacích skúšok sa vykoná druhé kolo.

2.   kolo    15. jún 2021

2. PODMIENKY PRIJATIA DO 1. ROČNÍKA

· úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

· uchádzač nie je žiakom inej strednej školy

3   ZDRAVOTNÉ POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA;

POŽIADAVKY  NA   UCHÁDZAČA SO ŠVVP

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR č. 2021/10124:1 – A1810 zo dňa 26.1.2021 zákonný zástupca maloletého uchádzača nepredkladá na študijné odbory 3650 M a 3692 M potvrdenie všeobecného  lekára o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať zvolený odbor.

V prípade uchádzača so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) doloží zákonný zástupca maloletého žiaka aj žiadosť o individuálne začlenenie s príslušnými dokladmi najneskôr do 31.8.2021.

Uchádzač prijatý na strednú školu doplní potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31.8.2021.

4. PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ŠTÚDIUM

Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého  uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej škole.

Prihlášku na vzdelávanie doručí ZŠ cez informačný systém základnej školy.

5. BODOVÉ KRITÉRIÁ NA PRIJATIE UCHÁDZAČA

Každému prihlásenému uchádzačovi bude pridelený číselný kód pre ochranu osobných údajov pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania.

Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania, na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

· Študijný prospech ZŠ

Priemerný prospech sa vypočítava z celkového súčtu bodov za  známky na konci 6.,7.,8. a 1. polroka 9. ročníka ZŠ z  predmetov: slovenský jazyk, matematika, fyzika a jeden cudzí jazyk (Rj, Aj, Nj)  vo všetkých ročníkoch rovnaký, s najlepším dosiahnutým študijným výsledkom.

Tabuľka pridelenia bodov za študijný prospech na ZŠ (6. – 9. ročník)

Predmet

Známka

1

Známka

2

Známka

3

Známka

4

SJL

30

20

10

0

MAT

30

20

10

0

FYZ

30

20

10

0

CUJ

30

20

10

0

  • Prijímacia skúška

Prijímaciu skúšku sú povinní vykonať všetci uchádzači na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu z predmetov matematika a slovenský jazyk (ďalej profilové predmety). Po prerokovaní na pedagogickej rade riaditeľ školy určil písomnú formu prijímacích skúšok z obidvoch profilových predmetov. Obsah prijímacích skúšok je v súlade s obsahom Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy.

Úspešnosť na prijímacom konaní:

Počet bodov z testu zo slovenského jazyka,  maximálny počet  bodov 30.

Počet bodov z testu z matematiky, maximálny počet bodov  bodov 30.

6. ĎALŠIE KRITÉRIÁ NA PRIJATIE UCHÁDZAČA

Do celkového súčtu sa zarátajú pridelené body za každé nižšie uvedené kritérium z intervalu 0- 100 bodov. V prípade opakovaných úspechov sa zohľadní najlepšie umiestnenie žiaka.

· Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. až 3. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 6.  až v 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ), MAT, FYZ, CHE, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

1. miesto    20 bodov

2. miesto    15 bodov

3. miesto    10 body

účasť:  5 bodov

  • Športová súťaž Diplom zo športovej súťaže na druhom stupni ZŠ v okresnom alebo v krajskom kole.  .

1. miesto    20 bodov

2. miesto    15 bodov

3. miesto    10 body

účasť:  5 bodov

  • Umelecký výkon Diplom z výtvarnej súťaže na druhom stupni ZŠ v okresnom alebo v krajskom  kole..

1. miesto    20 bodov

2. miesto    15 bodov

3. miesto    10 body

účasť:  5 bodov

· Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka v 6. až 9. ročníku.. .

1. miesto   40 bodov

2. miesto   25 bodov

3. miesto   15 body

účasť:  10 bodov

7. URČENIE PORADIA UCHÁDZAČOV

Poradie uchádzačov bude vytvorené podľa súčtu dosiahnutých bodov tak, že poradové číslo 1 získa uchádzač s najvyšším súčtom pridelených bodov.

Ďalšie poradové miesta sa budú obsadzovať podľa súčtu bodov od najvyššieho po najnižšie.

Body budú prideľované podľa vyššie uvedených kritérií, bodu 5 a 6.

V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a) podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b) získal väčší počet bodov za bod č. 6 Ďalšie kritéria,

c) dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy,

d) má diplom z iných súťaží  na druhom stupni ZŠ, ktoré nie sú uvedené v bode č. 6.

Pre každý študijný odbor bude zostavené samostatné poradie uchádzačov.

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

8. ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

Riaditeľ strednej školy do 20. mája 2021 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.

Riaditeľ strednej školy do 20. mája 2021 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.

Riaditeľ strednej školy najneskôr do 20. mája 2021 doručí uchádzačovi (zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi)  rozhodnutie riaditeľa o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage) odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou do elektronickej schránky.

Riaditeľ strednej školy do 6. júna 2021 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.

9.  ZÁVEREČNÉ POKYNY (USTANOVENIA)

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole do 25. mája 2021.

Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (EduPage) odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu stavke@stavke.sk poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený na stránke školy www.stavke.sk

Ak zákonný zástupca prijatého žiaka v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/101244.1-A1810 zo dňa 26.1.2021 nezašle (nedoručí) potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo nenastúpení žiaka na štúdium na strednú školu do 25. mája 2021, riaditeľ školy prijme na uvoľnené miesto žiaka, ktorého zákonný zástupca sa odvolal v platnom znení. s § 68 odst. 4 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

V prípade ak sa do príslušného študijného odboru nezapíše plánovaný počet žiakov, riaditeľ školy si vyhradzuje právo uvedený študijný odbor neotvoriť.

Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia prostredníctvom riaditeľa strednej školy na Košický samosprávny kraj.

10.   DIŠTANČNÁ FORMA ŠTÚDIA

Riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade určuje v školskom roku 2021/2022 prijať na dištančnú formu štúdia 12 uchádzačov, ktorí odovzdajú kompletnú prihlášku do 31. mája 2021.

Pre dištančnú formu štúdia sú určené odbory z denného štúdia: 3650 N  staviteľstvo-pozemné staviteľstvo, 3692 N geodézia, kartografia a kataster.

Prijímacia skúška dištančnej formy štúdia sa uskutoční 29.6.2021 z predmetov matematika a slovenský jazyk.

Druhý termín prijímacej skúšky v prípade záujmu žiakov o štúdium sa uskutoční 26.8.2021.

Riaditeľ školy rozhodne o prijatí uchádzača na štúdium na základe výsledkov prijímacieho konania do troch dní odo dňa vykonania prijímacej skúšky.

Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 27. 7. 2021.

Vypracované kritéria boli prerokované a schválené na Pedagogickej rade SPŠSaG Košice dňa 23.2.2021.

Ing. Michal Mitrik, PhD.

riaditeľ školy

Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.
Príloha č. 2: Potvrdenie o zdravotnej sposobilosti žiaka.