Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
imgp0419 imgp0437 OLYMPUS DIGITAL CAMERA img_0640
.

Elektronická prihláška

Informácia pre vypisovanie prihlášok:

- ak sa žiak rozhodne pre študijný odbor staviteľstvo so zameraním na architektúru a interiérový dizajn, z číselníka sa vyberie číslo 3650 M staviteľstvo a po vytlačení prihlášky je potrebné rukou dopísať skratku ARCH.

- ak sa žiak rozhodne pre študijný odbor staviteľstvo so zameraním na priestorové plánovanie, z číselníka sa vyberie číslo 3650 M staviteľstvo a po vytlačení prihlášky je potrebné rukou dopísať skratku PRP,

- ak sa žiak rozhodne pre študijný odbor staviteľstvo so zameraním na pozemné staviteľstvo, z číselníka sa vyberie číslo 3650 M staviteľstvo a po vytlačení prihlášky je potrebné rukou dopísať skratku POS,

Tieto zamerania patria pod odbor staviteľstvo 3650 M, preto je táto skratka dôležitá pre správne zaradenie uchádzača!

Kritériá prijímacieho konania  SPŠ stavebnej a geodetickej

Lermontovova 1, Košice na školský rok: 2020/2021

Riaditeľ školy v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 vydáva nasledovné kritériá.

V súlade so stanoveným Plánom výkonov VÚC Košice Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Košiciach otvára v školskom roku 2020/2021  3 triedy denného štúdia.  Do tried je možné prijať 65 žiakov v nasledovných odboroch:

Denné štúdium:

3650 M – staviteľstvo                                               2,5  triedy         55 žiakov

3692 M – geodézia, kartografia a kataster               0,5 triedy          10 žiakov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách s nasledovným postupom:

1. Riaditeľ strednej školy

1.1  Riaditeľ strednej školy do 15. mája 2020 odošle prihlášku inej strednej škole, ak uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača požiada riaditeľa strednej školy o presun prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.1. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

1.2  Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.

1.3  Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.

1.4  Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage) odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

1.5  Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.

1.6  Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

1.7  Riaditeľ strednej školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.

1.8  Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole.

2. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín)

2.1  Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

2.2  Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie o nástupe na štúdium, vzor je uvedený v prílohe č. 1.

2.3  Riaditeľ strednej školy do 1. júla 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastúpili na štúdium na strednú školu po ukončení prijímacieho konania na nenaplnený počet miest.

3. Spoločné ustanovenia

3.1  Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

3.2  Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne  najneskôr 31. augusta 2020.

3.3  Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020.

3.4  Na prijímanie na externú formu štúdia, kombinovanú formu štúdia a nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách sa vzťahujú ustanovenia § 69 školského zákona.

3.5  Na organizáciu prijímacieho konania sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

4. Dištančná forma štúdia:

Riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade určuje v šk. roku 2020/2021 prijať na dištančnú formu štúdia 12 uchádzačov, ktorí odovzdajú kompletnú prihlášku do 30. júna 2020.

Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 28.   augusta 2020. Pre dištančnú formu štúdia sú určené odbory z denného štúdia: 3650 N  staviteľstvo- pozemné staviteľstvo, 3692 N geodézia, kartografia a kataster.

Postup prijímacieho konania na Strednú priemyselnú školu stavebnú a geodetickú

5. Zohľadnenie študijných výsledkov

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z     koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

5.1 Dva povinné predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

Možný počet získaných bodov za jeden predmet je 0 – 45.

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

MATEMATIKA

5.2 Profilové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

Možný počet získaných bodov za jeden predmet je 0 – 27.

Stredná škola určuje 3 profilové predmety, ktoré zohľadňujú zameranie strednej školy.

prvý profilový predmet:                                                  ANGLICKÝ JAZYK

druhý profilový predmet:                                                INFORMATIKA

tretí profilový predmet pre odbor staviteľstvo:               VÝTVARNÁ VÝCHOVA

tretí profilový predmet

pre odbor geodézia, kartografia a kataster:   GEOGRAFIA

5.3 Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

Možný počet získaných bodov za jeden predmet je 0 – 18.

prvý doplnkový predmet:                        FYZIKA

druhý doplnkový predmet:                      CHÉMIA

6. Prospech

Ak žiak dosiahol v 8., 7. alebo 6. ročníku  stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok,

v ktorom toto hodnotenie dosiahol.

7. Ďalšie kritériá

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu  bodov.

7.1 Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 3. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ), MAT, FYZ, CHE, GEG alebo v technickej olympiáde a Pytagoriáde.

7.2 Športová súťaž

Diplom zo športovej súťaže na druhom stupni ZŠ.

7.3 Umelecký výkon

Diplom z výtvarnej súťaže na druhom stupni ZŠ.

7.4 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka získané na druhom stupni ZŠ sa započítavajú do celkového hodnotenia.

8. V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 7,

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy,

d) diplom z iných súťaží  na druhom stupni ZŠ, ktoré nie sú uvedené v bode č. 7.

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia prostredníctvom riaditeľa strednej školy na Košický samosprávny kraj.

Ing. Michal Mitrik, PhD.

riaditeľ školy

Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.