Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
p1060473 sutaz_velkonocny_kosik_7_05-04-2023 img_1128 imgp0280
.

Elektronická prihláška

Informácia pre vypisovanie prihlášok:

- ak sa žiak rozhodne pre študijný odbor staviteľstvo so zameraním na architektúru a interiérový dizajn, z číselníka sa vyberie číslo 3650 M staviteľstvo a po vytlačení prihlášky je potrebné rukou dopísať skratku ARCH.

- ak sa žiak rozhodne pre študijný odbor staviteľstvo so zameraním na priestorové plánovanie, z číselníka sa vyberie číslo 3650 M staviteľstvo a po vytlačení prihlášky je potrebné rukou dopísať skratku PRP,

- ak sa žiak rozhodne pre študijný odbor staviteľstvo so zameraním na pozemné staviteľstvo, z číselníka sa vyberie číslo 3650 M staviteľstvo a po vytlačení prihlášky je potrebné rukou dopísať skratku POS,

Tieto zamerania patria pod odbor staviteľstvo 3650 M, preto je táto skratka dôležitá pre správne zaradenie uchádzača!


Kritériá prijímacieho konania do prvého ročníka na školský rok 2025/2026

Prijímacie konanie sa bude vykonávať a riadiť nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • podľa § 62 – § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (výkon štátnej správy v prvom stupni),
 • zákonom 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 29 a § 31 v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov.

Riaditeľka SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach v súlade so stanoveným Plánom výkonov VÚC Košice otvára v školskom roku 2025/2026 4 triedy denného štúdia.

Do tried je možné prijať žiakov v nasledovných odboroch:

Denné štúdium:

kód odboru študijné odbory počet tried maximálny počet žiakov
3650 M staviteľstvo 3 určí MŠVVaŠ
3692 M geodézia, kartografia a kataster 1 určí MŠVVaŠ

V súlade  s usmernením  Ministerstva  školstva,  vedy,  výskumu  a športu  SR k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2024/2025 a v nadväznosti na zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu  a hodnotenie  prijímania  žiakov  na  vzdelávanie  v stredných  školách s nasledovným postupom:

A.    PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ŠTÚDIUM

Plnoletý uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie iba riadne vyplnenú, základnou školou potvrdenú a oboma zákonnými zástupcami podpísanú riaditeľke strednej školy do 20. marca 2025.

Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške sa pripoja vysvedčenia alebo ich overené kópie.

Vstupné údaje:

 • vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

B.     TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA

1.  kolo:

●    1. termín: 30. apríl 2025 (2. máj v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov)

●    2. termín: 5. máj 2025 (6. máj v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov)

V prípade nenaplnenia počtu žiakov v 1. kole prijímacích skúšok sa vykoná 2. kolo 17. júna 2025, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 18. júna 2025.

C.       KRITÉRIÁ PRIJATIA DO 1. ROČNÍKA

 • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
 • uchádzač nie je žiakom inej strednej školy

Po prerokovaní na pedagogickej rade riaditeľka školy určuje tieto kritériá na prijatie uchádzačov do prvého ročníka na vzdelávanie:

 • Riaditeľka školy rozhodla, že ak bude žiak základnej školy (ZŠ) v niektorom klasifikovanom predmete, ktorý sa zohľadňuje v prijímacom konaní hodnotený slovne, riaditeľka strednej školy vyžiada z príslušnej ZŠ systém prevodu slovného hodnotenia na známky. V prípade, ak ZŠ neposkytne spôsob prevodu slovného hodnotenia na známku do konca marca príslušného roka, použije sa v prijímacom konaní známka v danom predmete z najbližšieho predchádzajúceho klasifikačného obdobia. Ak majú uchádzači vo vyučovacom predmete na vysvedčení uvedené „absolvoval“, „aktívne absolvoval, alebo „neabsolvoval“ tento vyučovací predmet sa nezahŕňa do výpočtu priemerného stupňa klasifikácie z vyučovacích predmetov.
 • Riaditeľka školy rozhodne o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky, ak v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80%.
 • Prijímaciu skúšku sú povinní vykonať všetci uchádzači, ktorí nesplnili vyššie uvedený bod, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (ďalej profilové predmety). Po prerokovaní na pedagogickej rade riaditeľka školy určila písomnú formu prijímacích skúšok z obidvoch profilových predmetov.
 • V prípade záujmu žiaka o štúdium v obidvoch študijných odboroch vykoná žiak prijímaciu skúšku na každý odbor samostatne.
 • Poradie uchádzačov bude vytvorené podľa nižšie uvedených kritérií tak, že poradové číslo 1 získa uchádzač s najvyšším súčtom pridelených bodov.
  • Body budú prideľované podľa nižšie uvedených kritérií.

·         Riaditeľka školy rozhodne o prijatí žiaka podľa jeho umiestnenia v rebríčku uchádzačov prijímacieho konania.

·         V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a)   podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b)  získal vyšší počet bodov v prijímacom konaní,

c)  dosiahol vyšší počet bodov za prospech zo ZŠ,

d)  dosiahol vyšší počet bodov v Testovaní 9.

·         Pre každý študijný odbor a zameranie bude zostavené samostatné poradie uchádzačov.

 • Každému prihlásenému uchádzačovi bude pridelený číselný kód pri vykonávaní prijímacích skúšok pre ochranu osobných údajov pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania.

Kritériá prijímacieho konania na stanovenie poradia uchádzačov:

1)      úspešnosť vykonania prijímacích skúšok,

2)      priemerný prospech zo ZŠ z predmetov SJL, MAT, ANJ, FYZ,

3)      výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka,

4)      preukázateľne overené výsledky z olympiád a súťaží.

Kritériom na zostavenie poradia uchádzačov bude súčet bodov získaných za:

1)      prijímacie skúšky z matematiky (max. 30 bodov), zo slovenského jazyka (max. 30 bodov) Uchádzač, ktorý pri prijímacej skúške (MAT– SJL) dosiahne súčet bodov menej ako 20, bude hodnotený, že nevyhovel – nesplnil podmienku prijímacej skúšky.

2)      priemerný prospech zo ZŠ z predmetov SJL, MAT, ANJ, FYZ – koncoročné vysvedčenie

8. ročníka a polročné vysvedčenie z 9. ročníka (max. 15 bodov)

Priemerný prospech
1,00-1,20 15 b
1,20-1,50 12 b
1,50-2,00 9 b
2,00-2,50 6 b
2,50-2,75 3 b
>2,75 0 b

3)   výsledky celoplošného testovania deviatakov (max. 20 bodov)

Ak sa žiak z objektívnych dôvodov nezúčastní Testovania 9, počet bodov mu bude pridelený na základe dosiahnutých výsledkov z príslušných predmetov (SJL, MAT) z koncoročného vysvedčenia 7. ročníka a polročného vysvedčenia 8. ročníka.

Percento úspešnosti SJL MAT
100%-80% 10 b 10 b
79%-66% 8 b 8 b
65%-45% 6 b 6 b
44%-30% 2 b 2 b
>29% 0 b 0 b

4)      preukázateľne overené výsledky z olympiád a súťaží z 8. a 9. ročníka (max. 5 bodov):

 • umiestenia v okresných, krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach a olympiádach (max. 3 bodov)
  • umiestnenia v tvorivých súťažiach (max. 2 bodov)

5)      za každú zníženú známku zo správania (za každý stupeň) v 8. a 9. ročníku sa žiakovi odpočíta 10 bodov.

Uchádzač môže k prihláške pripojiť maximálne 2 doklady (diplomy) o úspešnej účasti v predmetových olympiádach alebo v súťažiach za 8. a 9. ročník.

Maximálny možný súčet bodov dosiahnutý v prijímacom konaní 2024 je 100 bodov.

D.    ZDRAVOTNÉ POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA SO ŠVVP

Na základe účinnosti novely školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 a usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zákonný zástupca maloletého uchádzača nepredkladá strednej škole potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor.

Zdravotné požiadavky – uchádzači so ŠVVP, ZPS a ZZ

 1. Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) predkladá:
 • platnú    správu    z    diagnostického    vyšetrenia    vykonanú    zariadením poradenstva a prevencie.
 1. Uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou predkladá:
 • potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti
 1. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením predkladá:
 • vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania

V prípade, ak uchádzač so ŠVVP požaduje úpravu času počas písomných prijímacích skúšok, zákonný zástupca uchádzača doručí škole spolu s prihláškou aj písomnú žiadosť o takúto úpravu. K tejto žiadosti je potrebné priložiť správu z diagnostického vyšetrenia, resp. vyššie uvedené potvrdenie o ZPS alebo ZZ. Obsah a čas vypracovania prijímacej skúšky bude týmto uchádzačom upravený.

E.    ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

I.  kolo

Riaditeľka strednej školy zverejní na webovom sídle školy www.stavke.sk a na výveske zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 16. mája 2025 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.),

§ 68 ods. 1 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí/neprijatí. Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 21. mája 2025 (do 23:59 h.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

II.    kolo

Riaditeľka strednej školy zverejní na webovom sídle školy www.stavke.sk a na výveske zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 20. júna 2025(v čase od 0:00 do 23:59 hod.),

§ 68 ods. 1 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí/neprijatí. Zákonný

zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 25. júna 2025

(do 23:59 h.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

F.     ZÁVEREČNÉ POKYNY (USTANOVENIA)

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie a to najneskôr do troch pracovných dní, do 21. mája 2025 (v čase od 00:00 do 23:59 h.).

Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém (EduPage) odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu stavke@stavke.sk, poštou alebo osobne na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia na školu.

Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium je uvedený na stránke školy (www.stavke.sk). Ak zákonný zástupca prijatého žiaka nezašle (nedoručí) potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium

do 22. mája 2025 (do 23:59 h.), riaditeľka školy prijme na uvoľnené miesto ďalšieho žiaka v poradí podľa zoznamu výsledkov prijímacieho konania.

Ak sa zákonný zástupca uchádzača odvolal v lehote do 5 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí a uchádzač súčtom bodov spĺňa podmienky prijatia, vydá riaditeľka školy v prípade uvoľnenia miesta nové rozhodnutie o prijatí.

V prípade, ak sa do príslušného študijného zamerania nezapíše plánovaný počet žiakov, riaditeľka školy si vyhradzuje právo uvedené študijné zameranie neotvoriť.

Proti rozhodnutiu riaditeľky strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia prostredníctvom riaditeľa strednej školy na Košický samosprávny kraj.

Uchádzač, ktorý na základe výsledkov prijímacej skúšky nebol prijatý na vzdelávanie v odbore vzdelávania uvedenom v prihláške na vzdelávanie len z dôvodu naplnenia počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, môže byť v príslušnej strednej škole prijatý na vzdelávanie v odbore vzdelávania z rovnakej skupiny, ktorý nebol uvedený v prihláške na vzdelávanie, na nenaplnený počet miest, ak forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky na vzdelávanie v tomto odbore vzdelávania sú rovnaké ako forma, obsah a rozsah absolvovanej prijímacej skúšky. O prijatie na vzdelávanie podľa prvej vety môže uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača požiadať do dvoch pracovných dní od termínu podľa § 68 odseku 1; riaditeľka strednej školy rozhodne o prijatí bezodkladne.

G.    DIŠTANČNÁ FORMA ŠTÚDIA

Riaditeľka školy po prerokovaní na pedagogickej rade určuje v školskom roku 2025/2026 prijať na  dištančnú  formu  štúdia  12  uchádzačov,  ktorí  odovzdajú  kompletnú  prihlášku do 31. mája 2025.

Pre dištančnú formu štúdia sú určené odbory z denného štúdia: 3650 N staviteľstvo (v zameraní pozemné staviteľstvo) a 3692 N geodézia, kartografia a kataster.

Prijímacia skúška dištančnej formy štúdia sa uskutoční 25. júna 2025 zo súboru odborných predmetov pre pomaturitné vzdelávanie.

Pre štvorročný študijný odbor sa prijímacia skúška vykoná z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Riaditeľka školy rozhodne o prijatí uchádzača na štúdium na základe výsledkov prijímacieho konania do troch dní odo dňa vykonania prijímacej skúšky.

Uchádzači,  ktorí  neboli  prijatí  na  štúdium  na  vysokej  škole,  môžu  podať  prihlášku

do 31. júla 2025.

Druhý    termín    prijímacej     skúšky    v prípade    záujmu    žiakov    o štúdium    sa    uskutoční

25. augusta 2025.

V prípade, ak sa do príslušného študijného odboru nezapíše plánovaný počet žiakov, riaditeľka školy si vyhradzuje právo uvedený študijný odbor neotvoriť.

Tieto podmienky prijatia na štúdium môžu byť aktualizované, na základe nových usmernení, ak ich pre príslušný školský rok vydá MŠVVaŠ SR alebo zriaďovateľ Košický samosprávny kraj.

Vypracované kritéria boli prerokované a schválené na Pedagogickej rade SPŠSaG Košice dňa 30.11.2023.

Mgr. Renáta Jenčíková riaditeľka školy