Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
img_0642 imgp0187 imgp0363 img_0364

Archive for the ‘Oznamy’ Category

Stredné školy prechádzajú na základe vyhlásenia MŠVVaŠ SR na dištančné vzdelávanie až do odvolania. Žiaci sú z obedov odhlásení.

Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID- 19, riaditeľstvo SPŠSaG Košice ruší plánované aktivity v deň 1.10.2020 a to: zasadnutie triednych aktívov a voľby do Rady školy. Pre zabezpečenie týchto úloh škola vydá usmernenie pre ich zabezpečenie.

Dňa 1. 10. 2020 sa uskutočnia triedne aktívy ZRŠ, 1. ročník – 16:00, 2. – 4. ročník – 16:40. Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná z dôvodu konania volieb do Rady školy zo zástupcov rodičov.
Vstup rodičov do priestorov školy je možný len s čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (prílohe č. 1a).
Príloha č. 1a – Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (16.9.2020)

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (príloha č. 4). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (16.9.2020)

Oznam zákonným zástupcom a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

Povinnosti zákonných zástupcov a žiakov

Zákonný zástupca

  • · Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • · Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • · V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.
  • · Má zakázané vstupovať do priestorov školy.

Žiak

  • · Dodržiava hygienicko-epidemiologické opatrenia (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • · Je povinný nosiť v priestoroch školy rúško tak, aby mal zakrytý nos a ústa, má so sebou nosiť aj 1 náhradné rúško a papierové vreckovky.
  • · Prichádza do školy s rúškom, výlučne hlavným vchodom, dezinfikuje si ruky, dodržiava odstup od ostatných žiakov. Pri vstupe sa žiakovi odmeria telesná teplota.
  • · Má dodržiavať odstup od ostatných žiakov, má zakázaný priamy telesný kontakt so spolužiakmi – podávanie rúk, objatie.
  • · Má minimalizovať presun v priestoroch školy mimo presunov stanovených rozvrhom hodín alebo určených učiteľom.

Manuál opatrení pre stredné školy, vydaný MŠVVaŠ SR, aktualizovaný 16.9.2020