Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
20190709_111353 zdravo_nezdravo_12_9_2023 image006 p1040601

343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní

Výzva na predloženie ponuky „Stavebný dozor“ 08.03.2022
Výzva na predloženie ponuky „Stavebný dozor“ 1-1 Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria
Výzva na predloženie ponuky „Stavebný dozor“ 1-2 Príloha č. 2 Zmluva o poskytnutí služieb – vzor

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 47298 – WYP Vestník č. 234/2021 – 18.10.2021

Zdokonalenie materiálnych podmienok pre kvalité vzdelávanie v SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach – Projekt

Profil verejného obstarávateľa

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Košiciach je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice
PRIESKUM TRHU – ZADÁVANIE ZÁKAZKY PODĽA § 117 ZÁK. Č.343/2015 ZZ. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV,
Výzva na predloženie ponuky „Multifukčné ihrisko 40 x 18 m“
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

OPRAVA výzvy – predĺženie termínov 15.11.2018
Výzva na predloženie ponuky „Multifukčné ihrisko 40 x 18 m“
Príloha č.1 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 Výkaz výmer OPRAVA 15.11.2018
Príloha č.3 – Zmluva o dielo
Príloha č.4 – Návrh na plnenie kritéria
Príloha č.5 – Formulár predloženie ponuky
Príloha č.6 – Čestné vyhlásenie o uzatvorení poistnej zmluvy

Prieskum trhu – určenie predpokladanej hodnoty zákazky – „Nákup športovej výbavy” ktorá je súčasťou projektu k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018, podprogram č.4