Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
futsalisti-skoly-2024 ex_dod_tuke_svf_04-04-2024_4 IMG_1200 imgp0136
Všeobecnovzdelávacích  predmetov
Predseda predmetovej  komisie: Mgr. Adriana Kučerová

Kluby predmetovej komisie:

 • Klub slovenského jazyka a literatúry
 • Vedúci klubu: Mgr. Andrea Šaršanová

 • Klub cudzích jazykov
 • Vedúci klubu: Mgr. Adriana Kučerová

 • Klub výchovných predmetov
 • Vedúci klubu: Mgr. Vladimír Račko

 • Klub telesnej výchovy
 • Vedúci klubu: PhDr. Miroslav Sopoliga

 • Klub prírodovedných predmetov
 • Vedúci klubu: RNDr. Jana Fűzerová, PhD.

  HLAVNÉ ÚLOHY PK VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV

  • Cieľavedome využívať kompetencie metodického orgánu pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu.
  • Činnosť metodického orgánu zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov a vykonávať dôslednú analýzu zistení.
  • Venovať pozornosť dôslednému vypracovaniu učebných osnov všetkých všeobecnovzdelávacích predmetov v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom príslušného štátneho vzdelávacieho programu a učebným plánom školy.
  • Pokračovať vo využívaní didaktickej techniky a učebných pomôcok vytvorených v rámci projektu Vzdelaný stavbár a geodet na trhu práce vo výchovno-vzdelávacom procese.
  • Využívať nové dostupné učebnice, učebné pomôcky a moderné digitálne technológie vo výchovno-vzdelávacom procese, zabezpečiť vzdelávaciu aktivitu zameranú na digitálnu bezpečnosť.
  • Venovať pozornosť rozvíjaniu komunikatívnych kompetencií a čitateľskej gramotnosti vo všetkých predmetoch. Viesť žiakov ku kultúrnemu správaniu, kultúre reči a estetike prejavu, aby boli pripravení riešiť rozmanité komunikačné, spoločenské a pracovné situácie.
  • Pripraviť žiakov na maturitnú skúšku z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, na celoživotné vzdelávanie, žiaka adaptabilného na zmeny v spoločnosti a potreby praxe.
  • Zriadiť konzultačné hodiny pre žiakov a zaradiť ich do osobných rozvrhov.
  • Budovať a podporovať medzipredmetové vzťahy, zabezpečiť pre každú triedu outdoorovú aktivitu v prírode rozvíjajúcu medzipredmetové vzťahy.
  • Formovať u študentov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, citovú bohatosť, intelektuálne schopnosti, hodnotové orientácie, kritické myslenie.
  • Vhodným spôsobom sprístupňovať kultúrne a umelecké hodnoty, pestovať u žiakov vzťah ku kultúrnym tradíciám. Rozvíjať dostupnými cestami hrdosť na vlastnú školu, svoje mesto a štát. Formou súťaží a projektov vzbudiť u žiakov hlbší záujem o históriu vlastného mesta, dediny a krajiny, aby uznávali tradície a hodnoty svojho národa, chápali jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte. Organizovať spoločné  návštevy kultúrnych a výchovných podujatí žiakmi a učiteľmi školy. Zabezpečovať prípravu školských kultúrnych akcií  a slávnostnú rozlúčku so žiakmi 4. ročníka.
  • Zapojiť čo možno najväčší počet žiakov do mimoškolského vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov.
  • Zvýšenú pozornosť venovať nadaným žiakom, cieľavedome ich zapájať do SOČ, olympiád,  vedomostných a športových súťaží a pripraviť ich na dôstojnú  reprezentáciu školy.
  • Prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie, viesť žiakov v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rasovej rovnosti, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie. Zrealizovať vzdelávacie aktivity zamerané na prevenciu, identifikáciu a intervenciu šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov. Využívať pri výchove a vzdelávaní manuál k tolerancii a ľudským právam Kompas.
  • Výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti. Zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, prednášok, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv.
  • Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.
  • Pomáhať žiakom  uvedomovať si  vlastnú  kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, aktívne sa zaujímať o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete. Zvyšovať povedomie žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť  žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Využiť informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených na www.globalnevzdelavanie.sk.
  • Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť  žiakov s dôrazom na zdravú výživu a prevenciu zdravia, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť, zrealizovať aktivity na témy plytvanie potravín, biodiverzita a energetika s dôrazom na šetrenie.
  • Plniť úlohy v oblasti ochrany detí a mládeže pred negatívnymi javmi a šírením drog v školskom prostredí.
  • Vo výchove a vzdelávaní realizovať prvky výchovy k manželstvu a rodičovstvu a multikultúrnu výchovu.
  • Realizovať projekty a aktivity na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti, čitateľskej a digitálnej gramotnosti, neformálneho vzdelávania v téme kritického myslenia.
  • Dôkladne preštudovať a uplatňovať metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu, vnútorný poriadok školy a oboznámiť s nimi žiakov.
  • Uskutočňovať výchovu a vzdelávanie  v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti;  na rozvíjanie komunikácie v štátnom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie.
  • Uplatňovať individuálny prístup k problémovým žiakom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
  • Realizovať vyučovací proces s dôrazom na kariérové prepojenie s praxou.
  • Preventívne pôsobiť na žiakov pri všetkých sociálnopatologických javov.