Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
den_mlieka_17-05-2024_3 stavba-a-rekonstrukcia-img-08231 imgp0308 001

211/2000 Z.z. – Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

1.      Úvodné ustanovenie

ÚSTAVA SR:

„Právo na informácie je zaručené. Každý  má právo  vyjadrovať svoje  názory slovom,  písmom, tlačou, obrazom  alebo iným spôsobom, ako  aj slobodne vyhľadávať, prijímať  a rozširovať  idey a  informácie bez  ohľadu na  hranice štátu.“ (čl.26 ods.2)

„Právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.“ (čl.26 ods.4)

V súlade s platnou legislatívou (§ 5 ods. 1 písm. b) až f) zákona o slobode informácií) musí každá povinná osoba zverejniť informácie.

1.1    Kto má právo na informácie

 • nielen občan SR
 • nielen dospelý
 • nielen fyzická osoba
 • nielen účastník daného konania
 • nielen obyvateľ /obce, VÚC, školy, …/
 • osoba so zmyslovým postihnutím
 • KAŽDÝ

1.2    Kto je „povinná osoba“

 • obce, mestá, MČ, VÚC
 • rozpočtové a príspevkové organizácie
 • verejné obchodné spoločnosti
 • štátne orgány
 • OČTK /orgány činné v trestnom konaní/ , verejné VŠ, výskumné ústavy, verejné nemocnice, VzP /všeobecná zdravotná poisťovňa/, SP, …

1.3    Čo sa sprístupňuje

 • informácia, ktorá je riadne podaná
 • informácia, ktorá je k dispozícii
 • informácia, ktorá nie je tajná

1.4    Čo má obsahovať riadne podaná infožiadosť

Podľa § 14 ods. 2 má riadne podaná infožiadosť obsahovať štyri základné náležitosti:

 • kto (musí sa identifikovať)
 • komu (od koho žiada informáciu)
 • čo (čo presne chce)
 • ako (ako to chce zaslať, ak je to technicky možné)

Ak podaná infožiadosť nemá všetky základné náležitosti, zasiela sa výzva na doplnenie chýbajúcich náležitostí(§ 14 ods.3).

1.5    Čo sa nesprístupňuje

 • 13 dôvodov (§8 – 11)
 • ochrana osobnosti a osobných údajov
 • utajovaná skutočnosť
 • daňové tajomstvo
 • obchodné tajomstvo
 • bankové tajomstvo
 • právo duševného vlastníctva
 • informácia týkajúca sa výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov, okrem informácie o rozhodnutí alebo o inom výsledku kontroly, dohľadu alebo dozoru, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy
 • medzinárodná zmluva
 • ďalšie…

Podľa § 4 ods.1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov sa nesprístupňujú osobné údaje:

 • „Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.“.

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. § 4 ods. 1 sú osobné údaje:

 • rodné číslo
 • osobitné kategórie OÚ (§ 13)
 • „štvorička“ (4+) – (meno, priezvisko, titul a trvalý pobyt)
 • jednoznačná identifikácia

Podľa metodického usmernenia ÚOOU SR /Úrad na ochranu osobných údajov/ z 1. 7. 2013.

1.6    Kedy možno OÚ poskytnúť tretej osobe

Len vtedy, ak existuje „osobitný zákon“, ktorý ustanovuje:

 • zoznam osobných údajov
 • účel ich spracúvania
 • tretie strany
 • Inak – len so súhlasom dotknutej osoby, resp. zákonného zástupcu dotknutej osoby!

1.7    Každá povinná osoba musí zverejniť tieto informácie:

 • miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie,
 • informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
 • miesto, lehotu a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby,
 • postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
 • prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje,
 • sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

1.8    Spôsob sprístupňovania informácií

Zákon o slobode informácií upravuje dva spôsoby sprístupňovania informácií:

 • aktívne zverejňovanie informácií
 • na základe žiadosti oprávnených žiadateľov.

2       Postup pri sprístupňovaní informácií na žiadosť

Postup pri sprístupňovaní informácií je upravený v zákone o slobode informácií v § 14 až § 21 a riadi sa tiež ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

2.1    Spôsob podania žiadosti

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:

 • písomne
 • ústne
 • faxom
 • elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

Pri podaní žiadosti faxom alebo elektronickou poštou nie je nutné doplniť ju listinným originálom (listom) s podpisom žiadateľa.

2.2    Náležitosti žiadosti

Z každej žiadosti o poskytnutie informácie musí byť zrejmé:

 • kto ju podáva ( identifikácia žiadateľa – meno, priezvisko a adresa alebo obchodné meno a sídlo),
 • komu ju podáva (identifikácia povinnej osoby),
 • čo chce sprístupniť (akú informáciu žiada),
 • ako ju požaduje sprístupniť (spôsob podania informácie povinnou osobou).

2.3    Podanie žiadosti

Žiadosť sa považuje za podanú dňom, kedy bola doručená povinnej osobe, a to ktorýmkoľvek zo spôsobov podania žiadosti.

2.4    Lehota na vybavenie žiadosti

Podľa všeobecných pravidiel stanovených v zákone o správnom konaní začína lehota plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty (napr. ak je žiadosť povinnej osobe doručená v určitý deň, prvým dňom lehoty na vybavenie žiadosti je až nasledujúci deň).

Lehota je dodržaná, ak sa v posledný deň lehoty odovzdá písomnosť (napr. zásielka so sprístupnenými informáciami) na poštovú prepravu. Potvrdením o dodržaní lehoty je dátum na pečiatke pošty na podacom lístku alebo obálke alebo potvrdený prepravný list iného poštového podniku.

Ak posledný deň lehoty pripadne napríklad na sobotu alebo deň pracovného pokoja (napr. nedeľu), posledným dňom lehoty je až nasledujúci pracovný deň (napr. pondelok). Toto pravidlo sa uplatňuje pri lehotách, ktoré sú určené určitým počtom kalendárnych dní a kde môže koniec lehoty pripadnúť na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľu, štátny sviatok).

2.5    Náklady spojené so sprístupnením informácií

Zákon stanovuje, že žiadateľ o informácie znáša náklady spojené so sprístupnením informácie, v súvislosti s tým má právo poznať vopred sumu úhrady.

Povinné osoby preto na svojich internetových sídlach alebo iných verejne dostupných miestach musia zverejniť sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.  Zákon v § 14 ods. 5 dáva žiadateľovi právo požiadať povinnú osobu on písomné oznámenie predpokladanej výšky úhrady za sprístupnenie informácie.

Úhradu nákladov môže povinná osoba požadovať až po sprístupnení informácie žiadateľovi. Platba je možná prevodom, šekom alebo priamo do pokladne povinnej osoby.

2.6    Povinné lehoty na sprístupnenie informácií

 • informáciu sprístupní v plnom rozsahu a urobí zápis v spise – do 8 pracovných dní od podania žiadosti a do 15 pracovných dní vo forme pre nevidiacu osobu; zo závažných dôvodov, ktoré vymedzuje zákon (§ 17 ods. 2) možno lehotu predĺžiť dvojnásobne, t.j. na 16 alebo 30 pracovných dní,
 • odkáže na zverejnenú informáciu – do 5 dní  od podania žiadosti,
 • postúpi žiadosť inej povinnej osobe, ktorá má informácie k dispozícií – do 5 dní od podania žiadosti a oznámi žiadateľovi, že jeho žiadosť bola postúpená,
 • informáciu nesprístupní a vydá rozhodnutie o nesprístupnení v lehote 8 pracovných dní od podania žiadostí,
 • neurobí nič, tzv. fiktívne rozhodnutie o nesprístupnení – ak povinná osoba neposkytla informácie, ani nevydala rozhodnutie o nesprístupnení, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie o nesprístupnení informácie (za deň doručenia informácie sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti),
 • informáciu sprístupní čiastočne a vydá o tom rozhodnutie v lehote 8 pracovných dní od podania žiadosti.

3       Vybavovanie žiadostí o informácie a opravné prostriedky

Zákon pozná niekoľko spôsobov vybavenia žiadostí o sprístupnenie informácie:

 • odkázanie na zverejnenú informáciu,
 • postúpenie
 • sprístupnenie,
 • čiastočné sprístupnenie
 • nesprístupnenie
 • nereagovanie.

Odkazovanie na zverejnenú informáciu upravuje § 7 zákona o slobode informácií. Ak však žiadateľ trvá na sprístupnení informácie iným spôsobom, musí mu povinná osoba vyhovieť a informáciu požadovaným spôsobom sprístupniť. V takom prípade je lehota na poskytnutie informácie 8 dní (15 dní v prípade sprístupňovania informácie nevidiacej osobe) a začína plynúť dňom, keď žiadateľ oznámi, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

Postúpenie žiadosti povinnej osobe, ktorá disponuje požadovanou informáciou, upravuje § 15 zákona o slobode informácií.

V prípade doručenia žiadosti o informáciu, ktorou škola alebo školské zariadenie nedisponuje, môže takúto žiadosť postúpiť do piatich dní tej osobe, ktorá je povinnou osobou na vybavenie žiadosti a oznámiť to žiadateľovi.

Ak škola alebo školské zariadenie nevie, kde možno požadované informácie získať, oznámi to žiadateľovi a urobí o tom záznam do spisu. Podľa § 18 zákona o slobode informácií nie je v takýchto prípadoch povinnosťou vydať rozhodnutie o nesprístupnení informácie.

Sprístupnenie informácie upravuje § 16 a §18 zákona o slobode informácií. Ak povinná osoba má požadovanú informáciu k dispozícií a jej sprístupnenie nebráni iný právny predpis, informáciu sprístupní.

4       Úhrada nákladov

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

Škola môže zaplatenie úhrady odpustiť. O odpustení úhrady rozhoduje štatutárny zástupca školy. Úhrady sú príjmami školy.

Za materiálne náklady na sprístupnenie informácie sa považujú:

a) obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov,

b) vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä na papier,

c) obstaranie obalu, a to najmä obálok,

d) odoslanie informácií, a to najmä na poštovné.

Výšku úhrady nákladov na sprístupnenie informácie určí poverený zamestnanec útvaru riaditeľa školy ako súčet potrebných nákladov podľa sadzobníka úhrad za sprístupnenie informácií, ktorý tvorí prílohu 2 tejto smernice.

Žiadateľ môže uhradiť náklady takto:

a) poštovou poukážkou,

b) bezhotovostným prevodom na účet školy v banke,

c) v hotovosti do pokladne školy.

Úhrada nákladov nie je podmienkou sprístupnenia informácií.